Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2010 dne 27.12.2009.

                 v  tis. Kč
                                                   Schválený rozpočet                  Rozpočet po změnách                     Skutečnost

Saldo příjmů a výdajů               0,00                              -160,90                                    -74,85

 Obec v roce 2010 plánovala vyrovnaný  rozpočet.Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2010 uzavřeno záporným saldem ve výši –74,85 tis.Kč. 

 

          Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
                                                                                                                                         v tis. Kč
      Schválený rozpočet    Rozpočet po změnách            Skutečnost
Daňové příjmy                 905,00                 882,11                882,11
Nedaňové příjmy                 150,00                   91,51                  91,51
Kapitálové příjmy                   90,00                      16487                164,87
Přijaté dotace                   95,80                 107,56                107,56
Příjmy celkem
po konsolidaci              1 240,80              1 246,05             1 246,05
Běžné výdaje               1 125,80               1 003,65                 917,60
Kapitálové výdaje                  115,00                  403,30                 403,30 
Výdaje celkem
po konsolidaci               1 240,80               1 406,95              1 320,90
            Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
        Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2010 změnu rozpočtu celkem 1 rozp. opatřeními.             
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen, neboť došlo ke snížení příjmů a navýšení výdajů.

 

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka           v tis. Kč
           1111 snížení daně ze záv.činnosti                o     -40
           1112  snížení daně z příj.fyz.osob                 o     -86
           1121 snížení daně z příj.práv.osob                o       11
           1211 Navýšení daně z přid.hodnoty                o      94
           1032 Snížení příjmů za prodej dřeva                o     -82 
           3639 Příjmy z prodeje pozemků                o      75

 

 

Výdaje:
paragraf           v tis. Kč
  
            2212 navýšení – koupě pozemku            o        71
            3631 navýšení – elektrická energie              o        63
            3635  navýšení – územní plán              o       112
            3745  navýšení – mzdy veř.zeleň              o         62
            5512  Navýšení – hasiči              o         27
            6171  snížení – činnost místní správy              o        156

 

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2010
paragraf          v tis. Kč
             1032 Nákup pozemku    150
             3635 Územní plán     227

 

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2009 a jejich čerpání

položka  skutečnost
v tis. Kč čerpání
v tis. Kč
              4111 Volby             28          28

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce  Úč  OÚPO  3 -02

Peněžní prostředky                  v tis. Kč
základní běžný účet                     252,21
ostatní běžné účty                      
z toho : fond na výstavbu kanalizace
             fond na opravu kanalizace                         0
                        0  
Pohledávky                      
zálohy provozní (el.energie, tisk )                       33,70
pohledávky za rozpočtové příjmy                       85,00
z toho : neuhrazené faktury                       85,00
             poplatky za odpady                      
Závazky 
 
krátkodobé závazky                      49,95

 


 
 

 

 

III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

 Obec je členem 2 svazků obcí.

 Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2010 částku 9,72  tis.Kč. Jiný majetek obec do svazku nevložila.


 Chopos - v roce 2010 obec poskytla svazku  členský příspěvek ve výši 6,96 tis. Kč.

 

IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010


 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly 
Zborovská 11, Praha 5.
 Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

Zjištěné chyby a nedostatky:

• Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst.2, neboť:
Nebylo doloženo schválení rozpočtových opatření.
Nápravné opatření: rozpočtové opatření bylo předloženo a dodatečně schváleno zastupitelstvem dne


• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst.1 písm.f), neboť:
Opravný doklad č. 920003 z 31.12.2010 neobsahoval podpisové záznamy osoby odpovědné za zaúčtování a za účetní případ – tímto dokladem bylo provedena náprava
nedostatků zjištěných při předchozím přezkoumání.
Nápravné opatření: doklad byl podepsán hlavní účetní a starostou obce


• §30 odst. 1 a 4, neboť:
Nebyl vyhotoven inventurní soupis k účtu 031, který by obsahoval rozpis jednotlivých
pozemků včetně výměr a ocenění. Dále nebyl zjištěn skutečný stav účtu 069 k 31.12.2010
byly vykázány i akcie STP v hodnotě 18 000,-Kč prodané v roce 2008.
Nápravné opatření: prodané akcie byly odúčtovány dokladem číslo
Inventurní soupis k účtu 031 byl vyhotoven podle výpisu z KN

 

• § 7 odst. 1 a 2, neboť:
Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní uzávěrka sestavená na jeho základě podávala
Věrný a poctivý obraz. Bylo manipulováno s účetní závěrkou zaslanou do CSUIS.
Ve výkazu předaném do CSUIS byly vykázány rozdílné zůstatky účtů oproti výkazu
který byl založen k účetní uzávěrce na obci.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření, že bude účtováno v souladu
s platnými zákony, tak aby účetní uzávěrka podávala věrný a poctivý obraz.

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
Daň z příjmů z odměny členů volební komise byla nesprávně počítána z hrubé odměny
Namísto správného počítání srážkové daně ze superhrubé odměny.

Daň z příjmů z odměn neuvolněných členů zastupitelstva ( v roce 2009) byla nesprávně počítána z hrubé odměny, správně se sráží z tzv. superhrubé mzdy.
Nápravné opatření: byla provedena rekonstrukce mezd za rok 2009 a 2010 ve mzdovém programu Pohoda. Na základě přepočtu bude dodatečně odvedena dań z příjmů a zdravotní pojištění. Termín pro odvodů daní a zdravotního pojištění je do 30.6.2011

• ČSÚ 701 –704 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČSÚ 703, neboť:
K 30.11.2010 bylo nesprávně účtováno o přijatých dotacích.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření, že v dalším období bude účtováno v souladu s platnou legislativou.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a 2,
neboť:
Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala
věrný a poctivý obraz.
Ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 byla vykázána hospodářská činnost.
Nápravné opatření: Bylo přijato systémové opatření k vedení účetnictví. Na účty hospodářské činnosti nebude účtováno, neboť obec nemá hospodářskou činnost.

Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

V. Závěr

 Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2010 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změnu schválilo zastupitelstvo dodatečně.
 Zjištěné nedostatky za předchozí období budou napraveny do …..
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny  chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2010 souhlasit s výhradami.

 


 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do…18.5.2011…..nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne……22.5.2011……..
 

Ve  Všechlapech    dne 26.4.2010

Zpracovala: Kofroňová Jana, na základě výkazů, které byly předány bývalou  účetní paní Ing. Zuzanou Vojtovou.

 


                                    
Luboš Kuneš    starosta obce