Dopravní značení umístěné na komunikaci

Žádost o poskytnutí informací

Tímto výše uvedený žadatel žádá výše nadepsaný povinný subjekt o poskytnutí informací a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, kde požadované informace jsou tyto:

 1) žadatel žádá poskytnout kopie všech dokumentů týkající se přenosného DZ B 13 (symbol 7,5t) s dodatkovou tabulkou E 12 s nápisem ,,MIMO VOZIDEL STAVBY A  FIRMY Z. STERNBERGA) a dále DZ B 13 (symbol 22t) s dodatkovou tabulkou E 12 s nápisem ,, JEDINÉ VOZIDLO 40t" v počtu celkem 2 ks a dále DZ B 20a (symbol 30) umístěné na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy těsně za křižovatkou s komunikací III. tř. č. 11127 směr Šternov - Radonice, tedy požadavek a důvodnost tohoto DZ, dále stanovisko DI PČR, OOP schvalovacího a stanovovacího procesu, smlouvu o pronájmu DZ, smlouvu na osazení DZ, toto DZ bylo umístěno dne 2. 6. 2017.

Výše požadované žádám poskytnout el. cestou.

ROZHODNUTÍ

Obec Všechlapy, se sídlem Všechlapy 5, 257 26 Divišov, IČ: 00473383 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela dne 7. 6. 2017 elektronickou žádost pana xxxxxxxxxxxxx, nar.    xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy.

Obec Všechlapy rozhodla v souladu s ust. § 3 odst. 3 a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy se odmítá.

Odůvodnění

Dne 7. 6. 2017 Obec Všechlapy jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela elektronickou žádost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dopravního značení, umístěného na komunikaci na pozemku p.č. KN 1883/1 v k.ú. Všechlapy.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Požadovaná informace však nebyla poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím Obce Všechlapy.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci