Pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy

Žádost o poskytnutí informace

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve Všechlapech dne 8. 5. 2017

Vážený pane xxxxxxxxxx,

k Vaší žádosti ze dne 23. 4. 2017 Vám poskytujeme následující informace:

2) V příloze poskytujeme požadovanou kopii Smlouvy podle §51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) ze dne 30. 12. 2013.

4) V příloze poskytujeme požadovanou kopii Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 12. 1997 ze dne 15. 5. 2015 a dále kopii Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 12. 1997 ze dne 22. 12. 2016.

Do roku 2016 činila platba nájemce pronajímateli (Obec Všechlapy) 60.000,- Kč ročně a od roku 2017 činí platba 150.000,- Kč ročně.

5) Obec Všechlapy nehradila v rámci bouracích a stavebních prací při celkové rekonstrukci mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy žádnou částku.

K bodům 1), 3) a 6) bylo vydáno Rozhodnutí, které bude zasláno do vlastních rukou žadatele.

 

ROZHODNUTÍ

Ve Všechlapech dne 8. 5. 2017

Obec Všechlapy, se sídlem Všechlapy 5, 257 26 Divišov, IČ: 00473383 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela dne 23. 4. 2017 elektronickou žádost pana xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxxxx, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, členěnou na body 1) - 6), týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu.

Obec Všechlapy rozhodla v souladu s ust. § 3 odst. 3 a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxxx, o poskytnutí informace, týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu, se v části bod 1), 3) a 6) odmítá.

Odůvodnění

Dne 23. 4. 2017 Obec Všechlapy jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržela elektronickou žádost xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, elektronická adresa xxxxxxxxx, dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se pozemní komunikace včetně mostu na pozemku parc. č. 1883/1 v k.ú. Všechlapy v majetku povinného subjektu.

V bodech 2), 4) a 5) byly informace poskytnuty dopisem ze dne 8. 5. 2017.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

V případě požadované informace:

k bodu 1) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

k bodu 3) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

k bodu 6) žádosti nebyla požadovaná informace poskytnuta z důvodu její neexistence ve smyslu §3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím Obce Všechlapy.