Žádost o informace - o převodu pozemku p. č. 177/2

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

 

dle veřejně dostupných informací na katastru nemovitostí aktuálně probíhá převod vlastnického práva k pozemku p. č. 177/2, katastrální území Vranov u Čerčan (785351), o výměře 631 m2, způsob využití neplodná půda, ostatní plocha. Dosavadním vlastníkem a převodcem je Obec Vranov, nabyvatelem je soukromá osoba.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a to:

- specifikujte, na základě jakého titulu je převod prováděn
- zašlete datum schválení prodeje či směny zastupitelstvem obce
- jde-li o úplatný převod, zašlete kupní smlouvu a znalecký posudek či jiný titul, na základě kterého byla stanovena cena pozemku
- byl-li pozemek směněn, zašlete smlouvu o směně pozemku a znalecký posudek či jiný titul, na základě kterého byl stanovena cena obou pozemků, které byly předmětem směny

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace:
S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly naplněny
důvody pro neposkytnutí informace v tom, že  některé z vyžádaných dokumentů,  obsahují citlivé
informace, které byly anonymizovány.
Z výše uvedených důvodů Obecní úřad Vranov rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 403/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemku p. č. 177/2
o výměře 631 m2 v k. ú. Vranov.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva, jejíž kopii mimo jiné požadujete, obsahuje
citlivé údaje, byly tyto informace odepřeny. Rozhodnutí o částečném neposkytnutí
informace Vám bylo zasláno samostatně v písemné podobě. 

 

- Převod je prováděn za účelem úpravy hranic dle stávajícího oplocení, které bylo    
   vybudováno předky současného uživatele, a které byly zjištěny při přesném 
  geodetickém vytyčení, které si nechal provést skutečný uživatel pozemku.
- Schválení prodeje proběhlo 24.4.2019
- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č.1 a č.2
- Kupní smlouva viz. příloha č. 4
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče 

Vyjádření odboru výstavby
                                                                                                            

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci