Stanovy DSO

STANOVY

CHOPOS

I.

Název, sídlo, právní forma

Název:                       CHOPOS

                                   (dále v textu jen svazek obcí)

Sídlo:                          Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Právní forma:          svazek obcí dle zákona o obcích 128/2000 Sb.

II.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce na řešení společných úkolů, týkajících se zlepšování života obyvatel a celkové obnovy výše jmenovaného mikroregionu. Aktivita svazku obcí bude zaměřena na následující oblasti:

 1. zvýšení kvality života ve venkovských oblastech;
 2. spolupráce při obnově venkova a rozvoji cestovního ruchu v regionu Posázaví;
 3. výměnu know-how mezi partnerskými obcemi v ČR a zemích EU;
 4. spolupráce se zahraničními regiony
 5. zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu, návrhy podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí;
 6. společné řešení dopravní a technické infrastruktury ve více obcích;
 7. společnou péči o památky v mikroregionu;
 8. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, v mikroregionu;
 9. řešení odpadového hospodářství pro více obcí;
 10. podporu venkovské turistiky a agroturistiky při současném řešení dalších místních programů obnovy (např. akce obnovy občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu);
 11. společné řešení sociálních služeb, školství a zdravotní péče v mikroregionu;
 12. podporu komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních, vznik "teledomů", dokončení telefonizace atp.;
 13. zpracování propojených nebo společných internetových stránek;
 14. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů (trasy, návštěva místních slavností, nabídka regionálních specialit), týkající se více obcí;
 15. budování a provoz informačních center, podporu projektů regionálních a lokálních muzeí, souvisejících s rozvojem venkova, nebo napomáhajících rozvoji cestovního ruchu;
 16. budování, provozování a značení cyklostezek, turistických cest, naučných stezek a souvisejícíh objektů;
 17. podporu společných řešení, směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu společnou přípravu pozemkových úprav;
 18. podporu řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 19. podpora při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi;
 20. podpora a zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
 21. pořádání kulturních a sportovních akcí;
 22. pořádání vzdělávacích akcí, propagačních akcí, seminářů a prezentací
 23. plnění úkolů souvisejících s ochranou osobních údajů

III.

Zakládající členové

Obec Chotýšany se sídlem Chotýšany 54, 257 28, IČ 00231886

Obec Popovice se sídlem Popovice 78, 257 02, IČ 00508411

Obec Postupice se sídlem Postupice 154, 257 01, IČ 00232521

Obec Struhařov se sídlem Struhařov 75, 256 01, IČ 00232751

IV.

Členové svazku obcí

Obec Bílkovice se sídlem Bílkovice 57, 257 26, IČ 00232807

Obec Čakov se sídlem v Tatouňovice 5, 257 28, IČ 00231541

Městys Český Šternberk se sídlem Český Šternberk 27, 257 26, IČ 00231614

Městys Divišov se sídlem Divišov, Horní náměstí 21-22, 257 26, IČ 00231690

Obec Drahňovice se sídlem Drahňovice 40, 257 26, IČ 00508446

Obec Litichovice se sídlem Litichovice 4, 257 26, IČ 00473367

Obec Mrač se sídlem Mrač 14, 257 21, IČ 00232271

Obec Ostředek se sídlem Ostředek 60, 257 24, IČ 00232424

Obec Petroupim se sídlem Petroupim 74, 256 01, IČ 00232475

Obec Psáře se sídlem Psáře 19, 258 01, IČ 00508489

Obec Soběhrdy se sídlem Soběhrdy 60, 256 01, IČ 00232700

Obec Teplýšovice se sídlem Teplýšovice 24, 256 01, IČ 00232823

Obec Třebešice se sídlem Třebešice 39, 257 26, IČ 00473375

Obec Vodslivy se sídlem Vodslivy, 257 24, IČ 00473413

Obec Vranov se sídlem Vranov 16, 257 22, IČ 00232980

Obec Všechlapy se sídlem Všechlapy 27, 257 26, IČ 00473383

Obec Xaverov se sídlem Xaverov 3, 285 06, IČ 00473421

V.

Majetkové poměry

 

Majetek svazku obcí je tvořen ročními příspěvky jednotlivých členů, přijatými dotacemi, granty a příspěvky, příjmy z vlastní činnosti svazku obcí a dalšími finančními příjmy.

Roční příspěvek člena svazku obcí se zkládá ze dvou položek:

položka 1

Tato část příspěvku je závislá na konkrétním počtu obyvatel člena svazku obcí.

Částka příspěvku je násobkem počtu obyvatel k 1.lednu daného kalendářního roku a koeficientu 4.

položka 2

Tato část příspěvku je závislá na řádovém počtu obyvatel člena svazku obcí.

                        Vrstvy:

                        1-49 obyvatel                           18 000,- Kč

                        50-99 obyvatel                         21 000,- Kč

                       100-199 obyvatel                      37 000,- Kč

                       200-299 obyvatel                      48 000,- Kč

                       300-399 obyvatel                      55 000,- Kč

                       400-499 obyvatel                      70 000,- Kč

                       500-999 obyvatel                      78 000,- Kč

                       1000-1500 obyvatel                   80 000,- Kč

                       nad 1500 obyvatel                    95 000,- Kč

 Celková částka ročního příspěvku bude zařazena do konsolidačních položek rozpočtů obcí jednotlivých členů. Roční příspěvek je splatný ve dvou 50% splátkách do 30.4. a do 31.8. každého kalendářního roku na účet svazku obcí vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 0320495399/0800.

Příspěvky obcí za obdržené dotace.

Jednotliví členové přispívají na činnost svazku obcí částkou představující 2 % z jim přiznané finanční dotace na konkrétní projekt připravený v rámci aktivit svazku obcí.

Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem svazku obcí. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti svazku obcí, jak je vymezen v těchto stanovách.

Čerpání prostředků z majetku svazku obcí se řídí dle schváleného rozpočtu svazku obcí, čerpání prostředků na konkrétní projekty se řídí dle dohody členů před započetím realizace projektu.

VI.

Hospodaření svazku obcí

 1. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování se provádí do 6 měsíců po skončení kalendářního roku v závěrečném účtu svazku obcí.
 2. Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům jednotlivých členů.
 3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn ve všech obcích, které leží ve správním území členů svazku obcí, nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání výboru svazku obcí, aby se k němu občané obcí mohli vyjádřit.
 4. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání výboru svazku obcí.
 5. Uzavřít smlouvu o dílo lze vždy jen po předchozím výběrovém řízení, pokud to vyžadují platné právní předpisy, nebo na základě zpracovaných nabídek - a to s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality a ceny.
 6. V dalších zde neuvedených bodech se hospodaření svazku obcí řídí platnými předpisy.

 

VII.

Členství ve svazku obcí

 1. Členství zakladatelů ve svazku obcí vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může přistoupit ke svazku obcí se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku obcí .
 2. Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď.

 

VIII.

Práva a povinnosti členů

Každý z členů Svazku obcí je povinen napomáhat podle svých možností činnosti svazku obcí. Jednotliví členové svazku obcí mají právo kontrolovat činnost svazku obcí a jeho hospodaření.

 

IX.

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí

Každý z členů Svazku obcí má právo a povinnost se podílet na zisku případně na úhradě ztráty svazku obcí. Podíl na zisku a ztrátě bude určen podle výše ročního příspěvku. V případě, že dojde k realizaci projektu financovaného jen některými členskými obcemi, vztahuje se výše uvedené ustanovení pouze na tyto zainteresované obce. Pro tento případ musí být financování projektu hned od začátku jasně a zřetelně oddělené od ostatních činností.

X.

Orgány svazku obcí

 1. O všech záležitostech Svazku obcí rozhoduje výbor Svazku obcí. Každý člen jmenuje do výboru jednoho zástupce a jednoho náhradníka, kterého může kdykoli odvolat. Nejmenuje-li člen zvláštního zástupce pro jednání výboru svazku obcí, zastupuje obec její zákonný statutární zástupce.
 2. Výbor volí ze svého středu předsedu Svazku obcí a jeho zástupce na 1 rok.
 3. Výbor volí ze svého středu kontrolní výbor, který má všeobecnou kontrolní působnost na činnosti výkonných orgánů.
 4. Výbor volí ze svého středu finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem Svazku obcí a s finančními prostředky Svazku obcí.
 5. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit.
 6. Výbor schvaluje účetní závěrku.
 7. K rozhodnutí musí dojít dohodou, nelze rozhodnout prostou většinou hlasů, ale se souhlasem všech zúčastněných členů. Účast členů na zasedání musí být minimálně 60%.
 8. Jménem svazku obcí jedná předseda. Zástupce předsedy jedná za svazek obcí pouze v případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání.
 9. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k názvu svazku obcí a úřednímu razítku připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti zástupce.
 10. Jednání výboru je možné v naléhavých případech uskutečnit korespondenčním, telefonickým nebo e-mailovým způsobem. Rozhodnutí uskutečněné tímto způsobem je písemně potvrzeno na nejbližším zasedání výboru svazku obcí.

XI.

Zrušení svazku obcí

Svazek obcí se zrušuje dohodou.

Svazek obcí zaniká výmazem z registrace.

Nepřejde-li majetek svazku obcí na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich vkladů. V případě, že dojde k dělení majetku, který byl realizován a spolufinancován jen některými členskými obcemi, vztahuje se výše uvedené ustanovení pouze na tyto zainteresované obce. Pro tento případ musí být financování majetku hned od začátku jasně a zřetelně oddělené od ostatních činností.

XII.

Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů svazku obcí.

V Benešově dne 21. června 2019

 

 

za Obec Bílkovice

starosta Josef Šimánek

za Obec Čakov

starosta Mgr. Martin Schovánek

za Městys Český Šternberk starostka Bc. Iveta Bártová

za Městys Divišov

starosta Mgr. Zdeněk Pekárek

za Obec Drahňovice

starosta Michal Košata

za Obec Chotýšany

starosta Bohuslav Kovář

za Obec Mrač

starosta František Zvolský

za Obec Litichovice

starostka Klára Zárubová

za Obec Ostředek

starosta Ing. Marek Škvor

za Obec Petroupim

starosta Jiří Černý

za Obec Popovice

starosta František Páv

za Obec Postupice

starosta Ing. Jiří Sternberg

za Obec Psáře

starostka Bc. Petra Kadlečková

za Obec Soběhrdy

starosta Pavel Bartík, MBA

za Obec Struhařov

starosta Ing. Libor Matoušek

za Obec Teplýšovice

starosta Josef Škvor

za Obec Třebešice

starostka Hana Moravcová

Za Obec Vodslivy

starosta Jiří Chlumský

za Obec Vranov

starosta Josef Vašák

za Obec Všechlapy

starosta Ing. Václav Aubrecht

za Obec Xaverov

starosta Jiří Hervert

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci