Zápis ze zastupitelstva 19.9.2016

                                                                           1.

 

Zápis č.7/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 9. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 6, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 6.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Předmětem koupě se rozumí části pozemků p.č. 2316/1, 2317 a 2318 v k.ú. Petroupim o výměře cca 134 m2, na kterých se nachází koryto vodního toku ,, Petroupimský potok“, jehož správcem je budoucí kupující.

Jedná se o části potoka, které budou opravovány v průběhu opravy koryta toku.

Zemní práce budou zahájeny koncem měsíce září. Dokončeny v listopadu. Po dokončení stavby bude koryto potoka zaměřeno a kupujícímu budou prodány pouze ty části pozemků, které budou v potoce.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

mezi obcí Petroupim a Lesy České republiky, s.p.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Společnost AXIOM engineering s.r.o. Pardubice má připravenu žádost na akci ,, Revitalizace vodní plochy – rybník Za pilou.“ Až bude vyhlášena výzva z programu OPŽP bude žádost podána.

 

 

                                                                       2.

 

add 4.)

Na účet obce byla převedena částka 10.745,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM a.s. za II. čtvrtletí 2016.

                                                                         

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 8. 2016 v Drahňovicích.

Program:

  • zahájení
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • granty a dotace
  • plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu
  • skupinový vodovod CHOPOS

 

 

Na stavbu vrtané studny na Petroupci (k posílení vodního zdroje u obecních studen) bylo požádáno o územní rozhodnutí.

 

 

Akce ,,Chodníky podél komunikace Petroupim – Petroupec „ bylo nutno rozdělit projektovou dokumentaci i realizaci na dvě části (Petroupim a Petroupec).

 

 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 10. 10. 2016. Oznámení bude vyvěšeno.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 19. 9. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 26. 9.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 26.9.2016                                                 Sejmuto: 12.10.2016

Vyvěšeno na EÚD.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci