query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 57 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 57)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-05 22:04:10') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Ostředek

Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích.

Bělčice u Ostředka        501,14 ha
Ostředek                      403,77 ha
Třemošnice                  391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Bělčice        
 - Mžížovice         
 - Ostředek     
 - Třemošnice       
 - Vráž

V obci žije 396 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. 

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
posta@chopos-cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele- Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena-

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř- osobu je toto určeno-
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout-
Jednou e-mailovou zprávou(nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání-
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání-

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:(max- doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např- z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd- O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou(potvrzením) o přijetí podání- Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena- Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin- Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu-
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí-
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena-

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1- Na technickém nosiči dat(disketa 1,44 MB, CD)- Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to v pracovních dnech od 8:00 hod- do 14:00 hod-
2- Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu posta@chopos-cz -

Formáty datových zpráv(formát přílohy e-mailu):
*-TXT(prostý text)
*-RTF(dokument v textovém standardu RTF)
*-DOC(WORD)
*-WPD(602 TEXT)
*-PDF(dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána- Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou-


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y-
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č- 495/2004 Sb-, kterým se provádí zákon č- 227/2000 Sb-, o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č- 496/2004 Sb- o elektronických podatelnách-

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců-

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa- Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu- Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru- Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů-

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům- Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi- Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1- 7- 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č-111/2009 Sb-, o základních registrech-
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů-

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00 - 19:00

Středa 18:00 - 19:00

Pátek 10:00 - 11:30(jen podatelna)

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník:
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www-czechpoint-cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele- Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku-
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká- K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas- Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo- Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost-
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec- Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti(občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo- Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu-

http://www-czechpoint-cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě- Stačí mít aktivní datovou schránku- Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky- Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR-

Více informací-

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu-

Úvodní strana Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích-

Bělčice u Ostředka 501,14 ha
Ostředek 403,77 ha
Třemošnice 391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Bělčice
- Mžížovice
- Ostředek
- Třemošnice
- Vráž

V obci žije 367 obyvatel-


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356-

Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ  

 • Schválené rozpočty obce
 • Schválené rozpočtové výhledy obce
 • Schválené závěrečné účty obce
 • Schválená rozpočtová opatření obce

 Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/rozpocty-ostredek.html  a internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/ostredek-zaverecne-ucty.html

 • Schválené rozpočty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené rozpočtové výhledy svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené závěrečné účty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS

Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html  a http://www.chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na roky 2020 – 2022
 • Schválený závěrečný účet svazku obcí BENE-BUS
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS za rok 2018
 • Schválená rozpočtová opatření svazku obcí BENE-BUS

 Tyto dokument jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránce www.benebus.cz .

 Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Ostředek je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady, v úředních hodinách: Po   18:00 – 19:00, St   18:00 – 19:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Výzva pro občany : DODRŽOVANÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vážení spoluobčané,

 

důrazně připomínáme povinnost dodržovat kanalizační řád a zákaz vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace.

 

V pondělí 30-listopadu došlo k poškození kalu v ČOV v Ostředku z důvodu velkého množství louhu v odpadních vodách.

 

Provozovateli - firmě VHS tak vznikají vícenáklady, které bude muset promítnout do ceny stočného.

 

Děkujeme.

 

OÚ Ostředek

Výsledky voleb do Evpropského parlamentu

Vážení spoluobčané,

níže uvádíme výsledky hlasování ve volbách do EP v Ostředku a Třemošnici.

 

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v Ostředku - oba okrsky dohromady

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v Ostředku - okrsek č. 1 - Ostředek

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v Ostředku - okrsek č. 2 - Třemošnice

 

odkazy na internetové stránky voleb:

Celkové výsledky hlasování v ČR

Výsledky hlasování v Ostředku a v Třemošnici

Výsledky hlasování v Ostředku a Třemošnici - možnosti výběru okrsku

na internetových stránka lze vyhledat údaje o udělených přednostních hlasech

 

OÚ Ostředek

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci