Ostředek

Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích.

Bělčice u Ostředka        501,14 ha
Ostředek                      403,77 ha
Třemošnice                  391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Bělčice        
 - Mžížovice         
 - Ostředek     
 - Třemošnice       
 - Vráž

V obci žije 396 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. 

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
posta@chopos-cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele- Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena-

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř- osobu je toto určeno-
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout-
Jednou e-mailovou zprávou(nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání-
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání-

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:(max- doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např- z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd- O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou(potvrzením) o přijetí podání- Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena- Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin- Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu-
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí-
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena-

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1- Na technickém nosiči dat(disketa 1,44 MB, CD)- Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to v pracovních dnech od 8:00 hod- do 14:00 hod-
2- Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu posta@chopos-cz -

Formáty datových zpráv(formát přílohy e-mailu):
*-TXT(prostý text)
*-RTF(dokument v textovém standardu RTF)
*-DOC(WORD)
*-WPD(602 TEXT)
*-PDF(dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána- Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou-


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y-
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č- 495/2004 Sb-, kterým se provádí zákon č- 227/2000 Sb-, o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č- 496/2004 Sb- o elektronických podatelnách-

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců-

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa- Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu- Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru- Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů-

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům- Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi- Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1- 7- 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č-111/2009 Sb-, o základních registrech-
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů-

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00 - 19:00

Středa 18:00 - 19:00

Pátek 10:00 - 11:30(jen podatelna)

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník:
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www-czechpoint-cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele- Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku-
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká- K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas- Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo- Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost-
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec- Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti(občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo- Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu-

http://www-czechpoint-cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě- Stačí mít aktivní datovou schránku- Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky- Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR-

Více informací-

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu-

Úvodní strana Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích-

Bělčice u Ostředka 501,14 ha
Ostředek 403,77 ha
Třemošnice 391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Bělčice
- Mžížovice
- Ostředek
- Třemošnice
- Vráž

V obci žije 367 obyvatel-


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356-

Odstávka elektrické energie v Ostředku dne 21.01.2021

Oznámení ČEZ Distribuce o plánované odstávce elektrické energie

Dne 21. 01. 2021

 

Bělčice – od 7:30 – 15:30

č.: 216/3,

Ostředek – od 7:30 – 15:30

č.p.: 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 35, 36, 38/Ch, 38U, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 139, 140, 201,

 

parcela č.: 16/2, 77/1, 110/1, 173/61, 216/3, 553/11, 555/4, 755/5, 755/19, 784, 806/2, 815/4, 181/4, 916/1, 779

 

číslo: 893432, 893434, 925612, 927503, 927855, 940994,

 

odkaz na web ČEZ DISTRIBUCE ZDE

 

NOUZOVÝ režim v ordinaci MUDr. Z. Šimbery

Vážení spoluobčané,

 

z důvodu onemocnění lékaře a karantény dalších pracovníků je ordinace MUDr. Šimbery pouze od 8 do 11 hodin v Choceradech. Kontakt pouze telefonicky. Výsledky testů hlaste SMS zprávou na tel.: 607 159 951

 

odkaz na webové stránky ordinace: ANALYSIS

 

Mimořádné opatření - Vstup do budovy OÚ od 1.9.2020

Vážení spoluobčané,

žádáme Vás, abyste od 1.9.2020 do odvolání dodržovali, při vstupu do budovy OÚ Ostředek, předepsaná hygienická opatření, tj. používejte roušky, dezinfekci rukou (na schodišti v budově), dodržujte min. vzdálenost od ostatních - 2m.

Děkujeme

OÚ Ostředek

ke stažení: Mimořádné opatření

 

 

Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ  

 • Schválené rozpočty obce
 • Schválené rozpočtové výhledy obce
 • Schválené závěrečné účty obce
 • Schválená rozpočtová opatření obce

 Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/rozpocty-ostredek.html  a internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/ostredek-zaverecne-ucty.html

 • Schválené rozpočty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené rozpočtové výhledy svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené závěrečné účty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS

Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html  a http://www.chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na roky 2020 – 2022
 • Schválený závěrečný účet svazku obcí BENE-BUS
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS za rok 2018
 • Schválená rozpočtová opatření svazku obcí BENE-BUS

 Tyto dokument jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránce www.benebus.cz .

 Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Ostředek je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady, v úředních hodinách: Po   18:00 – 19:00, St   18:00 – 19:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ  

 • Schválené rozpočty obce
 • Schválené rozpočtové výhledy obce
 • Schválené závěrečné účty obce
 • Schválená rozpočtová opatření obce

 Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/rozpocty-ostredek.html  a internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/ostredek-zaverecne-ucty.html

 • Schválené rozpočty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené rozpočtové výhledy svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené závěrečné účty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS

Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html  a http://www.chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na roky 2020 – 2022
 • Schválený závěrečný účet svazku obcí BENE-BUS
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS za rok 2018
 • Schválená rozpočtová opatření svazku obcí BENE-BUS

 Tyto dokument jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránce www.benebus.cz .

 Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Ostředek je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady, v úředních hodinách: Po   18:00 – 19:00, St   18:00 – 19:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Výzva pro občany : DODRŽOVANÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vážení spoluobčané,

 

důrazně připomínáme povinnost dodržovat kanalizační řád a zákaz vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace.

 

V pondělí 30-listopadu došlo k poškození kalu v ČOV v Ostředku z důvodu velkého množství louhu v odpadních vodách.

 

Provozovateli - firmě VHS tak vznikají vícenáklady, které bude muset promítnout do ceny stočného.

 

Děkujeme.

 

OÚ Ostředek

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci