Vesnice roku Zelená stuha – cena pro obec Teplýšovice

Dne 27.9. 2011 získala naše obec velmi pěkné ocenění v celostátní souteži. V této prestižní soutěži udělila komise Teplýšovicím skvělé 3. místo. Vnímáme tyto okamžiky jako poděkování za dlouholeté úsilí, které jsme učinili s cílem postupné nápravy kolektivizačních chyb a celkového zvýšení kvality žití u nás na venkově. Pyšnost nepatří zrovna k ctnostem, ale v této souvislosti to jistě neplatí.
Hodnotící komise ocenila Obec Teplýšovice za dlouholetou práci v oblasti péče o životní prostředí a zeleň v celém správním území. Jedná se o řadu krajinotvorných opatření, jako jsou výsadby remízů, obnova alejí, revitalizace vodních ploch včetně nově vybudovaných i plánovaných, územně plánovací dokumentace myslící i na doprovodnou zeleň a v neposlední řadě i upravené zahrádky nás občanů. Možná někoho napadne, že je tato práce z hlediska ekologie velmi zdlouhavá a třeba i s nejistým výsledkem. Často lze popsat snahu, jako boj s větrnými mlýny, zejména při výsadbách stromů podél cest, které rok co rok ničí vysoká zvěř. Věřte, že to není marný boj. I samotná příroda se snaží stále regenerovat, i když jí to člověk zrovna neusnadňuje. Pro koho vše děláme? Trochu sami pro sebe, ale zejména pro naše děti a děti našich dětí. Bez současného přičinění nemůžeme očekávat, že budoucí generace budou žít stejně kvalitně, jako mi dnes. Musíme apelovat i na všechny zemědělce, aby naší krajinu přestali svým nešetrným hospodařením devastovat. Zejména nevhodným setím kukuřice na svažité pozemky bez protierozních opatření či ničením cest a vodotečí vedoucích naší krásnou krajinou. Starosta a místostarosta během slavnostního odpoledne, stráveném v obci Hlavenec, která získala ocenění nejvyšší, převzali diplom společně se zelenou stuhou, která velmi znatelně zvýšila kredit naší obce z pohledu celonárodní koncepce udržitelného rozvoje.


Získaná cena má i finanční hodnotu ve výši 400 000 Kč, díky níž se v roce 2012 pořídil malotraktor s příkopovým ramenem pro sečení travních porostů.
Každý občan může být právem hrdý na toto ocenění.
Zelenou stuhou byla ozdobena obecní vlajka. 

Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta