• Obec Třebešice
 • Obec Struhařov, Býkovice
 • Rozhledna Špulka
 • Obec Xaverov
 • Obec Všechlapy
 • Obec Vranov
 • Obec Vodslivy
 • Obec Teplýšovice
 • Obec Soběhrdy
 • Obec Psáře
 • Obec Postupice
 • Obec Popovice
 • Obec Petroupim
 • Obec Ostředek, Třemošnice
 • Obec Litichovice
 • Obec Chotýšany
 • Obec Drahňovice, hasičské muzeum
 • Městys Divišov, mateřská škola
 • Městys Český Šternberk
 • Obec Čakov - koupaliště
 • Obec Bílkovice, kamenolom

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody Skupinový vodovod CHOPOS

OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1.      Úvodní ustanovení 1

2.      Vymezení pojmů. 1

3.      Práva a povinnosti odběratele. 2

4.      Práva a povinnosti dodavatele. 3

5.      Dodávka vody, stanovení jejího množství, ukazatele jakosti 4

6.      Cena a platební podmínky. 5

7.      Doručování písemností 5

8.      Neoprávněný odběr pitné vody. 5

9.      Smluvní pokuty. 6

10.         Změny a ukončení Smlouvy. 6

11.         Reklamace. 6

12.         Závěrečná ustanovení 7

1.    Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), a jeho prováděcím předpisem vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou a součástí Smlouvy o dodávce pitné vody (dále jen Smlouva). Ujednání uvedená ve Smlouvě mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto podmínkách.

2.  Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního předpisu. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem jednotky vymezené dle občanského zákoníku nebo dle zákona č. 72/1994 Sb., je odběratelem společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vzniklo. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zřízenými samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Pokud Smlouvu uzavírá spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě s ostatními spoluvlastníky a s jejich souhlasem.

2.2 Dodavatel je dle § 2 odst. 5 Zákona provozovatelem vodovodu. Provozovatel má odpovědnost za dodržování Zákona, zejména za plynulé a bezpečné provozování vodovodu.

2.3 Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.

2.4 Ukončení odběru je ukončení dodávky pitné vody vodovodní přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Další odběr bez písemného souhlasu provozovatele se považuje za hrubé porušení Smlouvy.

2.5 Přerušení odběru je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušení pokračuje smluvní vztah beze změn.

2.6 Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru pitné vody.

2.7 Odečtovým obdobím je období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku.

2.8 Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.

2.9 Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

2.10 Opravou vodovodní přípojky dochází k odstraňování účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, nikoli však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měli vliv na jeho funkci a vlastnosti.

2.11 Pokud jsou pozemek nebo stavba připojeny na vodovod v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost uzavřít Smlouvu.

2.12 Hrubým porušením Smlouvy je:

a) neumožnění pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení údržby, odečtu a případné změny;
b)poškození – zničení měřícího zařízení, neoznámení poruchy měřícího zařízení a jiné závady;
c)bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných skutečností, resp. neuvedení podstatných skutečností (např. změna vlastníka odběrného místa, ukončení užívání odběrného místa);
d)neplacení záloh, pokud jsou sjednány, faktur, smluvní pokuty a úroku z prodlení v případě, že nebude plněno ani ve lhůtě dle písemné výzvy, přičemž lhůta nebude kratší 14 dnů, či v případě, kdy k porušení platební povinnosti plnit řádně a včas dojde opakovaně (3x a více);
e)bude-li zjištěno přímé spojení vnitřního vodovodu odběratele připojeného na vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. ze studny či vrtu).

3.    Práva a povinnosti odběratele

3.1 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo ke stavbě připojené na vodovod.

3.2 Odběratel je povinen do 14 dnů nahlásit dodavateli všechny změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních souvislostí se Smlouvou.

3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce.

3.4 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru zejména za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly, opravy nebo výměny vodoměru. Stejné povinnosti odběratele se vztahují i na zařízení pro dálkový odečet, pokud je na odběrném místě umístěno, a další příslušenství vodoměru, montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle obecně závazných právních předpisů. V případě zjištění poškození těchto zařízení je odběratel povinen bezodkladně oznámit dodavateli jejich poškození či závady v měření.

3.5 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, ztrátou nebo odcizením, a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru, zařízení pro dálkový odečet, dalšího příslušenství vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný. Dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění nebo vodoměru je porušením Smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

3.6 Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná, zakrytá vhodným poklopem s úchytem, odvodněná a bez nečistot.

3.7 Zjistí-li dodavatel závady na vodovodní přípojce, vodoměrné šachtě nebo vnitřním vodovodu je odběratel povinen odstranit závady ve lhůtě stanovené dodavatelem, která nesmí být kratší než 3 dny.

3.8 Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejnou síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

4.    Práva a povinnosti dodavatele

4.1 Dodavatel nesmí při uzavírání Smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu Smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

4.2 Dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, stavební úpravy nebo provozu vodovodu vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí.

4.3 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění také v případě, kdy je mu při stavu nedostatku vody vyhlášeném podle zvláštního právního předpisu příslušným orgánem upraveno, omezeno nebo zakázáno nakládání s vodami.

4.4 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích;
b)nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku;
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup přípojce;
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky;
e)neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny;
f) při prokázání neoprávněného odběru vody;
g) v případě prodlení odběratele s placením vodného či záloh na tyto služby podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.

4.5 Přerušení nebo omezení dodávky vody podle č. 4.4 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody
a) podle čl. 4.4 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b)podle čl. 4.4 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5.    Dodávka vody, stanovení jejího množství, ukazatele jakosti

5.1 Právo na dodávku vody vzniká uzavřením Smlouvy. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odběr pitné vody bez omezení množství.

5.2 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy. Dodavatel má právo měřidlo zajistit jednotlivé části měřidla proti neoprávněné manipulaci.

5.3 Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

5.4 Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,
b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,
c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a),
d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

5.5 Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel.

5.6 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud nevyhovují požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

6.    Cena a platební podmínky

6.1 Dodávky pitné vody se fakturují za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje cena pro vodné dle platného ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na webových stánkách www.chopos.cz. Kalkulace ceny je prováděna podle platných cenových předpisů způsobem a v členění položek podle přílohy č. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích provozovatelem a je schválena vlastníkem vodovodů.

6.2 Cena pro vodné je stanovena v souladu se smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

6.3 Cena pro vodné bude uplatňována ve dvousložkové formě.

6.4 V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a nebude proveden fyzický odečet stavu vodoměru, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu, respektive počtem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedeného fyzického odečtu. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.

6.5 Splatnost faktur je 14 dní.

7.    Doručování písemností

7.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány prostřednictvím internetových doručovacích prostředků uvedených odběratelem. V případě, že odběratel nevyužívá těchto prostředků, jsou písemnosti a daňové doklady (faktura) zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě odběratelem.

7.2 Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.

7.3 Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím elektronických nástrojů. V případě, že odběratel nevyužívá těchto nástrojů, doručí provozovatel písemnosti osobně nebo využije veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

8.    Neoprávněný odběr pitné vody

8.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
a) před vodoměrem;
b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní;
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, či zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný;
d) přes vodoměr, jenž odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

8.2 Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody.

9.    Smluvní pokuty

9.1 Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto podmínek sjednávají smluvní pokuty. Dodavatel může odběrateli účtovat a tento je po jejím vyúčtování povinen zaplatit smluvní pokutu.

9.2 Při prodlení s úhradou plateb má provozovatel právo požadovat od odběratele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel je povinen uhradit náklady spojené s vymáháním dluhu. Náklady spojené se zasláním jedné upomínky činí 200,- Kč.

9.3 V případě že je provozovatel nucen přistoupit k přerušení dodávek vody z důvodů porušení povinností (včetně povinnosti uhradit ve lhůtě splatnosti účetní doklad) na straně odběratele, je provozovatel oprávněn vyúčtovat veškeré úkony dle platného ceníku služeb.

9.4 Odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil provozovateli zaviněným porušením právní povinnosti, touto škodou jsou i náklady, které vznikly provozovateli v souvislosti se zjišťováním neoprávněného odběru vody.

9.5 Smluvní pokuta se může vyúčtovat za každé porušení Smlouvy a těchto obchodních podmínek zvlášť. Její zaplacení nezbavuje odběratele povinnosti uhradit vzniklou škodu.

9.6 Smluvní pokuta pro případ hrubého porušení smlouvy dle čl. 2.12 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení.

10. Změny a ukončení Smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran či osob oprávněných zastupovat smluvní strany; stejným dnem nabývá i účinnosti, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

10.2 Práva a povinnosti založené Smlouvou je možné ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy;
c) písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 3 měsíc a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.3 Změnou vlastnictví nemovitosti, která je připojena na vodovod, Smlouva nezaniká. Odběratel je povinen hradit vodné až do doby ukončení Smlouvy.

10.4 V případě úmrtí odběratele (fyzické osoby) přechází práva a povinnosti odběratele na dědice. V případě zániku právnické osoby přechází práva a povinnosti odběratele na právního nástupce.

11. Reklamace

11.1 Odběratel je oprávněn v případě pochybností do 15 dnů po obdržení faktury tuto fakturu reklamovat v sídle dodavatele. V písemné reklamaci odběratel uvede důvod reklamace. Podáním písemné reklamace přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury.

11.2 Dodavatel je povinen písemně vyrozumět odběratele o výsledku reklamačního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě nesprávnosti faktury je dodavatel povinen fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou a tuto zaslat odběrateli s vyrozuměním o výsledku reklamačního řízení. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet dnem doručení vyrozumění o výsledku reklamačního řízení.

11.3 Reklamace kvality a technických parametrů služeb poskytovaných dodavatelem na základě smlouvy se podávají v sídle dodavatele.

11.4 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetřování a řešení reklamací, zejména je povinen umožnit přístup k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti, zúčastnit se osobně odběru kontrolních vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu, umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství dodané pitné vody. Pokud odběratel neposkytne při vyřizování reklamace dodavateli potřebnou součinnost, není dodavatel termínem pro vyřízení reklamace vázán.

12.   Závěrečná ustanovení

12.1 Provozovatel upřednostňuje zasílání písemností elektronicky. Ve výjimečných případech budou písemnosti doručeny na adresu odběratele uvedené ve Smlouvě.

12.2 Pokud odběratel zmaří doručení doporučené zásilky dodavatele tím, že ji odmítne převzít nebo tuto nevyzvedne v úložní době nebo neoznámil dodavateli jinou adresu pro doručování, má se za to, že zásilka je doručena dnem, kdy byla doručovatelem vrácena odesílateli (dodavateli).

12.3 Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl ve Smlouvě.

12.4 Odběratel podpisem Smlouvy uděluje dodavateli jako správci údajů souhlas shromažďovat osobní údaje v rozsahu nutném pro plnění Smlouvy, její zpracování a uchovávání, včetně naplňování práv a povinností ze Smlouvy. Dále uděluje souhlas i k vedení agendy o dodávkách pitné vody v souladu se Zákonem, a to po celou dobu platnosti Smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.

12.5 Dodavatel je oprávněn veřejné obchodní podmínky novelizovat, popř. je nahradit novými veřejnými obchodními podmínkami, zejména z důvodu změny právních předpisů (např. Zákona a Vyhlášky) a změny údajů, které musí být dle Zákona povinnou náležitostí Smlouvy. Odběratel je oprávněn do 2 měsíců od doručení informace o nových veřejných obchodních podmínkách změny odmítnout a současně Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět.

12.6 Nové veřejné obchodní podmínky zveřejní provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup na své webové adrese www.chopos.cz a dále je provozovatel povinen alespoň 2 měsíce předem oznámit odběrateli změnu veřejných obchodních podmínek (prostřednictvím svých internetových stránek nebo veřejných sdělovacích prostředků). Odběratel je povinen se s novelizovanými veřejně obchodními podmínkami seznámit.

12.7 Tyto veřejné obchodní podmínky byly schváleny dne 27. 4. 2021, usnesení výboru č. 3/2021.

12.8 Tyto veřejné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci