• Pomník padlým z 1. světové války - Psáře
  • Psáře
  • Dubovka
  • Obecní úřad

Zápis ze zastupitelstva 8.8.2016

                                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.8.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní

Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil zastupitele s jednáním správní rady DSO Obecní lesy Benešovska, která se konala

  1. června 2016 v Benešově.

Program:

  • schválení závěrečného účtu za rok 2015
  • informace o zalesňování
  • projednání rozpočtového opatření č. 1
  • různé
  • závěr

Výsledek hospodaření za rok 2015 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení obci Petroupim - 12.233,- Kč.

 

add 3.

Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov provedla kontrolu povinností naší obce.

Za obec se kontroly zúčastnila paní Dagmar Škvorová. Kontrola byla provedena v sídle OSSZ Benešov.

Kontrolované období od 1.10.2013 do 31.5.2016.

Závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

add 4.)

Připojení občanů Petroupce na nově položený vodovodní řád proběhlo až na jednu výjimku.

S majitelem nemovitosti je dohoda, že si připraví svoji přípojku k 31. 8. 2016.

 

Starosta zadal u firmy Studnařství Štecher vypracování projektové dokumentace na novou vrtanou studnu. Tato studna bude sloužit k posílení zdroje pitné vody.

 

                                                                                              2.

 

add 5.)

Bylo provedeno rozmístění nových kontejnerů na plasty a papír. Jedno stanoviště je u nemovitosti

č. 54 (bytovky). Druhé u Mateřské školy. Tím by se měl zlepšit stav stanoviště kontejnerů u prodejny.

 

Byla dokončena výměna střešní krytiny na budově kulturního domu. Práce velice dobře provedli

pan Šilínek, pan Najmajer a pan Straka M.

 

V současné době probíhají dokončovací práce na oplocení Mateřské školy a budování chodníku u MŠ.

Zámečnické práce rychle a kvalitně udělal pan Vejvoda J.

 

Všichni si zaslouží poděkování od celého zastupitelstva.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 8.8.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání správní rady DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 15.8.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.8.2016

 

 

Sejmuto: 31.8.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.