Zákon č. 106/1999 Sb. (Psáře)

Žádost o poskytnutí informace - Prodej komunikace v Dubovce č. p. 759/2

Žádost:

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Psáře,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informaci ohledně prodeje parcely č. 759/2 v k.ú Psáře (530514) viz 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NzvVvVcd7Wytg1vNZ3viJJK6PDB1wS5-FBEVt0qzmrBnzkoeL5M9SPr4vL1fNSo5cWgadinxiK8yxOLsyVnshNmhcN00yirn6VT29_Q_htv9jwD6hnpeFFfZzvEe8SLHILWh_l27rKfsUZu0gFj0WILy7tm-tWtT

a dále

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OZSOgpxt7CUAooeCJibEWvw3RADZESHWQVCAeFpsaX5NfPuuPX38teTyjrbGnmIqwVTsKF4sR8JfY_BfZi3jxSMwSKEKcm3TKdGrec5nCcplb2e1n0UT9q0MY8V_1ZsvfENQLNropjPd7t58n-2w0w==

Ve věci prodeje komunikace p. č. 759/2 o rozloze 2632 m2, nyní zapsané na LV: 10001 v části obce Dubovka, obec Psáře žádám o informaci o výši prodejní ceny za 1 m2 a celkové částce, kterou budoucí nabyvatelé zaplatili za tuto komunikaci. 

Žádám o informaci, proč zastupitelstvo obce Psáře dne 12.8. 2020 odsouhlasilo "prodej části pozemku p. č. 759 a části pozemku 756 cca o rozloze 474 m2". To je uvedeno v zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Psáře dne 12.8.2020. Dle katastru nemovitostí je však prodávána celá parcela č. 759/2 (viz odkaz na katastr nemovitostí). Žádám vysvětlení, proč došlo ke změně a kdy a jak byl nový záměr oznámen občanům v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

 

Odpověď:

parcela č. 759/2 není celá prodán, na katastru nemovitosti je majitelem  p.č. 759/2 obce Psáře. Prodej se uskutečnil dle záměru.

 

Odvolání žadatele

Odpověď

Žádost o poskytnutí informace - Prodej pozemku parc. č. 759/2 v k. ú. Psáře

Žádost:

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Psáře,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informaci ohledně prodeje parcely č. 759/2 v k.ú Psáře (530514) viz 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NzvVvVcd7Wytg1vNZ3viJJK6PDB1wS5-FBEVt0qzmrBnzkoeL5M9SPr4vL1fNSo5cWgadinxiK8yxOLsyVnshNmhcN00yirn6VT29_Q_htv9jwD6hnpeFFfZzvEe8SLHILWh_l27rKfsUZu0gFj0WILy7tm-tWtT

a dále

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OZSOgpxt7CUAooeCJibEWvw3RADZESHWQVCAeFpsaX5NfPuuPX38teTyjrbGnmIqwVTsKF4sR8JfY_BfZi3jxSMwSKEKcm3TKdGrec5nCcplb2e1n0UT9q0MY8V_1ZsvfENQLNropjPd7t58n-2w0w==

Ve věci prodeje komunikace p. č. 759/2 o rozloze 2632 m2, nyní zapsané na LV: 10001 v části obce Dubovka, obec Psáře žádám o informaci o výši úhrady za vyměření parcely, zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku vypracovaného k prodeji uvedeného pozemku, resp. části pozemku, žádám o zaslání scanu faktury za tyto služby. 

Vzhledem k tomu, že prodejem veřejné komunikace se vesnice Dubovka stala neprůjezdnou a bylo třeba řešit i nové podmínky pro případný zásah IZS, především hasičů, žádám o zaslání scanu souhlasu hasičů s omezením možností pro případný zásah, chybí točna pro hasiče a hydranty.

Žádám o informaci, kdy bude vybudována cesta pro pěší z návsi k cestě na pozemku 753/1, která má být náhradou za prodanou veřejnou komunikaci a má být vybudována za domem Milichovských. Žádám o informaci, kdo bude investovat vybudování nové cesty, pokud to bude obec, kolik bude tato cesta stát.

 

Odpověď:

všechny náklady na vyměření, zpracování geometrického plánu a vše ostatní hradili manželé Milichovský.

Obec žádné náklady na tyto služby neměla.

Povolení hasičů nepotřebujeme k prodeji obecního pozemku, tato cesta není a nebyla  v pasportu komunikací. IZS využije příjezdové komunikace a mají prostředky, jak případný zásah vyřešit.

Cesta pro pěší se buduje, bude tam pouze nezpevněná cesta, investice ze strany obce bude minimální.

 

Odvolání žadatele

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace

Odpověď

Příloha 

Žádost o poskytnutí informace - Příspěvek na čističku odpadních vod

Žádost:

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Psáře,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informaci projednanou a schválenou jakožto bod 11 o příspěvku na čističku odpadních vod na zasedání zastupitelstva obce Psáře dne 28.4.2021.

Jelikož se jedná o příspěvek z veřejného rozpočtu obce, žádám o informaci komu a v jaké výši byl příspěvek na čističku odpadních vod (žádost 3 trvale žijících občanů) poskytnut. Žádám také o uvedení důvodu, proč byl z veřejných peněz tento příspěvek poskytnut. 

 

Odpověď:

zastupitelstvo 14.10.2020 schválilo příspěvek na domácí čističky odpadních vod, na rok 2021 300 000,-Kč ( na jednu čističku 30 000,-Kč – 10 žadatelů za rok).

Žádající osoba musí být trvale žijící v obci Psáře, Lipina nebo Dubovka.

Tyto příspěvky byly schváleny proto, že obec nemůže z důvodu velkých nákladů v současné době vybudovat kanalizaci a čističku.

Malé obce  to řeší tímto způsobem. Na zastupitelstvu 28.4. to bylo schváleno panu Sátrovi, Koktovi a paní Vorlové.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci