• Nám. Svatopluka Čecha
  • Zahájení hasických závodů v Postupicích 2016
  • Tradiční velikonoční jarmark v Postupicích
  • Zámek Jemniště
  • Rybník v Lísku
  • Ochotnický divadelní spolek Postupice
  • Kaplička v Čelivě

15.9.2016 - Záměr prodeje/směny pozemků

Oznámení

o záměru prodeje/směny obecních pozemků

 

 Obec Bílkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 

záměr prodat nebo směnit pozemek

parc. č. 562, 563, 564 o celkové výměře 885 m2,

 

které se nachází v katastrálním území Bílkovice, a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Bílkovice.

             Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit, nebo podat své nabíd­ky. Tyto musí být doručeny obecnímu úřadu do 21:00 dne 1.10.2016. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Bílkovice na 33. zasedání dne 14. září 2016 usnesením č. 33.5.

 

V Bílkovicích dne 15.9.2016

 

Originál záměru