query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 390 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 390)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-22 05:47:31') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Postupice)

Poskytnutí informace - veřejné zakázky

DOTAZ:

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:26007177

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 19. 8. 2019 ve věci poskytnutí informací zda uvedené subjekty

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v minulosti podali vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek a k případnému poskytnutí této nabídky, Vám sdělujeme následující:

Žádný z uvedených subjektů nepodal naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace - škodlivý ptáci

Žádost:

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky "Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

 

Odpověď:

Odpověď na otázky

1) ne
2) ne 
3) ne
4) ne
5) ne

Žádost o poskytnutí informace - zpracování osobních údajů

Žádost:

Na základě § 12 zákona 106/1999 Sb. žádám o informaci o zpracování osobních údajů, týkající se mé osoby.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti podané s odkazem na § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o podání informace o  zpracování osobních údajů týkající se Vaší osoby sdělujeme:

Nejsme si vědomi, že by obce Postupice zpracovávala Vaše osobní údaje podle § 4 písmena e) zákona č. 101/2000 Sb.

Žádost o poskytnutí informace - třídění a nakládání s odpady

Žádost:

Dobrý den,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty)

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoby na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový,  podzemní...)

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu

 

Odpověď:

K bodu č. 1). Celkem je sváženo cca 550 popelových nádob. Cena vozu viz příloha č. 2, OZV obce Postupice č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad. 
Firmy - smluvní vztah 2600 Kč/nádoba 110-120l

K bodu č. 2a). Počet sběrných míst celkem 14
2b) Plast ve směsi, papír, sklo bílé, sklo směsné, kovy, bioodpad
2c) Kontejner na plasty - horní výsyp 24 ks
kontejner na sklo - spodní výsyp 24 ks
kontejner na papír - horní výsyp 7 ks
kontejner na šatstvo - 3 ks

K bodu č. 3) Kontejner na šatstvo 3 ks (2 ks Diakonie Broumov, 1 ks COOP)
Kontejner na plast 3 ks (EKOKOM)
Kontejner na sklo 21 ks (EKOKOM)

K bodu č. 4) TS Benešov

Předpoklad nákladů na r. 2017............................1.265.000,-Kč

Žádost o poskytnutí informace - investiční plány na rok 2017

Žádá:

Prosíme Vás o zaslání investičních plánu Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných zdrojů.

U těchto projektů žádáme:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Odpověď:

Obec Postupice nesestavuje samostatný investiční plán. Veškeré výdaje plánované na rok 2017 lze zjistit z návrhu rozpočtu obce, který je k nahlédnutí na oficiálních stránkách obce Postupice (pod odkazem "Úřední deska").

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci