Hasičský sbor v Jemništi

Dne 3. dubna 1932 se konala v hostinci u Hýnů v Lísku za přítomnosti starosty obce, občanů a funkcionářů z Prahy " 1. informační schůze svolaná za účelem ustanovení a založení Sboru dobrovolných hasičů v Jemništi". Přihlásilo se 21 činných (Frant. Svatek, Frant. Tůma, Otto Fryš, Frant. Tampír, Josef Tomek, Frant. Těšina, Břet. Benák, Jos. Zeman, K. Vainer, Ant. Janota, Václav Volák, Jar. Benák, Karel Hýna, Jan Tůma, Jar. Zach, Václ. Žížala, Jos. Hrstka, Ant. Sochůrek, Boh. Sedláček, Václav Opatrný , A. Hýnová) a 11 přispívajících členů z Jemniště a Lísku. Během dubna byly vypracovány a schváleny stanovy sboru, které pak byly předloženy ke schválení Okresnímu úřadu. V té době počet přispívajících členů vzrostl na 22. Přihlásili se zájemci i z okolních vesnic.

Ustavující valná hromada se konala 15. května 1932 v Lísku. Sbor se od samého začátku potýkal s finančními problémy .Proto byly OHS Benešov , Městské spořitelně v Benešově a bance Slavia v Praze poslány žádosti o finanční příspěvek. Bylo nutné vybavit členy uniformami, pracovními oděvy, opasky a čepicemi, na což byly použity finanční příspěvky a dary od soukromých osob a firem z oko1í. Obecní zastupitelstvo spolu s obecní radou a finanční komisí povolilo sborem požadovanou záruku 45.000,- Kčs na zakoupení motorové stříkačky a výzbroje pro 12 mužů. Vzhledem k tíživé finanční situaci (peněžní ústav odmítl půjčku) však prozatím z koupě sešlo. V roce 1933 obdržel sbor v Jemništi od obecního zastupitelstva pozemek v Lísku pro zřízení cvičiště a benešovský sbor zapůjčil na 1 rok ruční stříkačku. Během prvního roku činnosti byl při sboru založen dramatický kroužek. Kromě divadelních představení pořádal Sbor zábavy , plesy a další kulturní a společenské akce, které se většinou konaly v hostinci u Hýnů v Lís- ku, kde byla také klubová místnost sboru.

Ve 30. letech sbor úspěšně rozvíjel svoji činnost. Kromě vlastních cvičení se pravidelně zúčastňoval i na cvičeních okolních sborů a rovněž pomáhal při likvidací požárů v Milovanicích a v Dobříčkově. V roce 1935 bylo rozhodnuto o koupi ruční stříkačky na inzerát. Za 4 000,- Kčs byla přijata nabídka sboru z Milovanic. V tomto roce byla také podána žádost o pozemek "U kaple" v Jemništi, pro výstavbu požární zbrojnice. Vzhledem k rostoucímu napětí v Evropě byl v roce 1936 v souladu se směrnicemi civilní obrany sbor doplněn na 20 mužů a výcvik probíhal dle vojenských směrnic. V roce 1938 bylo započato se svépomocnou výstavbou požární zbrojnice v Jemništi. V tomto roce složili členové sboru přísahu věrnosti republice. Během roku 1939 byly zrušeny župy, okrsky i valné hromady Sborů a na základě nařízení zemské hasičské jednoty se výcvik konal přesně podle "vojenského pěšáckého výcviku". Z názvu Sbor dobrovolných hasičů muselo být vyňato slovo "dobrovolných". Během války nebyly povoleny valné hromady a proto se konaly pouze výborové schůze. Pravidelně byla prováděna kontrola výzbroje, byly ustanoveny protipožární hlídky. V roce 1942 byla zakoupena motorová stříkačka. Sbor pomáhal při likvidaci několika požárů v okolí. V revolučních dnech roku 1945 udržoval sbor stav pohotovosti.

Po válce Sbor plně obnovil svoji činnost. Kromě námětových cvičení začal opět pořádat společenské a kulturní akce. V roce 1946 se přihlásil za člena Českého červeného kříže v Postupicích. Zaměřil se rovněž na osvětovou činnost a na získávání mladých členů. V 50. letech byl Sbor přejmenován na "Místní hasičskou jednotu", stoupl počet funkcionářů-referentů. V této době se činnost soustředila zejména na preventivní prohlídky komínů, žňové hlídky, besedy s občany a přednášky. Po prohlídce zámku Jemniště byl vytvořen protipožární plán. Pořádají se cvičení, družstvo se zúčastňuje i cvičení dalších jednot; plesy, zábavy , oslavy výročí a další akce. Členové se zapojili do veřejně prospěšných prací, svépomocí opravují zbrojnici i výzbroj. Jednota se i nadále potýká s nedostatkem financí. Vzhledem ke stoupajícímu věku členů dochází postupně k poklesu činnosti. Tento trend pokračuje i v první polovině šedesátých let.

Oživení nastává kolem roku 1966, kdy se jednota začíná postupně omlazovat. Členové pořádají jarní úklidy, sběr železa, preventivní prohlídky a školení občanů. Vysazují se nové stromy. Mladí se zúčastňují soutěží a sami pořádají okresní soutěž v Jemništi. V roce 1967 byla v zámeckém parku uspořádána dožínková slavnost, které se zúčastnili návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce 1968 opět se pořádají v zámeckém parku divadelní představení a zábavy. Vzrost počet cvičení, pořádají se i vlastivědné zájezdy po republice, přednášky a besedy s občany. Významná je pomoc členů jednoty místnímu JZD. V sedmdesátých letech se členové zúčastňují soutěží, brigádně opravují zbrojnici a upravují její okolí. 23. dubna 1977 se konalo významné námětové cvičení "Požár zámku Jemniště", za účasti celé řady hasičských sborů ze širokého okolí. Pokračují sběrové, kulturní a společenské akce. Sbor se významně podílí na zlepšování životního prostředí. Pomáhá likvidovat požáry v Milovanicích a Roubíčkově Lhotě. V roce 1978 se členové jednoty poprvé sešli v prostorách "starého zámku" v Jemništi, které svépomocí upravili k tomu, aby mohly sloužit jednak jako společenské místnosti pro jejich potřebu, ale také pro potřeby obce. Průběžně renovovali zbrojnici, vystavěli sušárnu na hadice a v 80. letech postavili autobusovou čekárnu v Jemništi. I nadále se konala cvičení, žňové protipožární hlídky , probíhala prevence a osvětová činnost. V roce 1988 se jednalo o sloučení se ZO SPO Dobříčkov.

Koncem 80. a začátkem 90. let dochází k poklesu činnosti, což trvá až do roku 1994, kdy se sbor znovu omladil. S příchodem mladých členů se obnovuje účast na soutěžích a pořádání společenských akcí. Mladí členové se rovněž ujali renovace staré ruční stříkačky , kterou zprovoznili a zúčastňují se s ní exhibičně soutěží. O jejich vystoupení je velký zájem. I nadále se renovuje požární zbrojnice, doplňuje se výzbroj a výstroj. V roce 1995 bylo úřady rozhodnuto o přidělení Nadlíseckého rybníka sboru jako požární nádrž. Péče o něj se ujali nadšeně mladí členové, kteří do rybníka vysadili rybí násadu a v roce 65. výročí založení SDH v Jemništi, tedy v roce 1997 , byl na podzim uspořádán první slavnostní výlov .Akce se úspěšně opakuje i v následujících letech.Členové sboru se během těchto let zúčastnili několika slavnostních akcí a soutěží v okolních vesnicích a v Benešově. Pokračuje rekonstrukce požární zbrojnice, roste počet cvičení a do sboru bylo přijato několik nových členů. Všichni se rádi scházejí při společenských akcích či při pravidelně pořádaných výročních valných hromadách.

Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 26 členů, z toho 1 žena a 1 mladý hasič. Výbor v roce 1999: starosta Karel Vilímek, nám. starosty Jaroslav Těšina, velitel Jaroslav Sysel, strojník Josef Málek ref prevence Jaroslav Dvořák, jednatel Ladislav Pěkný ml., hospodář Jiří Tampier, organizační ref Josef Šerák.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci