Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/ 2016

OBEC PETROUPIM

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim

Zastupitelstvo obce Petroupim se na svém zasedání dne 8. 4. 2016 usnesením č. 3/2016 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim, včetně nakládání se stavebním odpadem

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky

a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Petroupimi, Petroupci a Sembratci.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady – kompostéry a kontejnery
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva bílá a zelená
e) Kovy – kontejner

 4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2)Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek….).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle potřeby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat v místě zpětného odběru, které je umístěno ve skladu obecního úřadu.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl.3 odst.4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů a 240 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

2) Stanoviště sběrných nádob je místo. Kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl.7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního materiálu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.4.2016

 

 

 

            

             Jana Fraňková – místostarosta                                                Jiří Černý - starosta