Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

č. 1/2015

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 4. května 2015 rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I.

Základní ustanovení

Obec Petroupim je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Petroupim nemá vlastní školské zařízení, byla uzavřena dohoda mezi obcí Petroupim a městem Benešov o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Na základě takto uzavřené dohody je území obce Petroupim (části obce Petroupim, Petroupec a Sembratec) začleněno do školského obvodu následující spádové základní školy – příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Benešov, IČO 002 31 401, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov:

 Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, se sídlem Na Karlově 372, 256 01 Benešov, IČO 750 33 054.

Článek II.

Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.06.2015.

 

Vyvěšeno: 5.5.2015

 

Sejmuto: 21.5.2015