• Náves a rybník v Bělčicích
  • Budova OU
  • Nová hasičská zbrojnice a zrekonstruovaná sokolovna
  • Zámek s kaplí v Ostředku
  • Římský voják ze sousoší sv. Pavla a sv. Jana u Ostředka
  • Obchod, restaurace a turistická ubytovna
  • Rybník v Mžížovicích
  • Kříž v Třemošnici
  • Třemošnice náves

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
posta@chopos-cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele- Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena-

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř- osobu je toto určeno-
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout-
Jednou e-mailovou zprávou(nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání-
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání-

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:(max- doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např- z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd- O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou(potvrzením) o přijetí podání- Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena- Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin- Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu-
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí-
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena-

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1- Na technickém nosiči dat(disketa 1,44 MB, CD)- Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to v pracovních dnech od 8:00 hod- do 14:00 hod-
2- Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu posta@chopos-cz -

Formáty datových zpráv(formát přílohy e-mailu):
*-TXT(prostý text)
*-RTF(dokument v textovém standardu RTF)
*-DOC(WORD)
*-WPD(602 TEXT)
*-PDF(dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána- Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou-


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y-
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č- 495/2004 Sb-, kterým se provádí zákon č- 227/2000 Sb-, o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č- 496/2004 Sb- o elektronických podatelnách-

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců-

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci