• Náves a rybník v Bělčicích
 • Budova OU
 • Nová hasičská zbrojnice a zrekonstruovaná sokolovna
 • Zámek s kaplí v Ostředku
 • Římský voják ze sousoší sv. Pavla a sv. Jana u Ostředka
 • Obchod, restaurace a turistická ubytovna
 • Rybník v Mžížovicích
 • Kříž v Třemošnici
 • Třemošnice náves

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 57 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 57)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-30 23:46:35') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Ostředek

Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích.

Bělčice u Ostředka        501,14 ha
Ostředek                      403,77 ha
Třemošnice                  391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Bělčice        
 - Mžížovice         
 - Ostředek     
 - Třemošnice       
 - Vráž

V obci žije 396 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. 

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
posta@chopos-cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele- Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena-

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř- osobu je toto určeno-
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout-
Jednou e-mailovou zprávou(nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání-
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání-

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:(max- doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např- z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd- O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou(potvrzením) o přijetí podání- Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena- Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin- Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu-
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí-
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena-

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1- Na technickém nosiči dat(disketa 1,44 MB, CD)- Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to v pracovních dnech od 8:00 hod- do 14:00 hod-
2- Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu posta@chopos-cz -

Formáty datových zpráv(formát přílohy e-mailu):
*-TXT(prostý text)
*-RTF(dokument v textovém standardu RTF)
*-DOC(WORD)
*-WPD(602 TEXT)
*-PDF(dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána- Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou-


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y-
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č- 495/2004 Sb-, kterým se provádí zákon č- 227/2000 Sb-, o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č- 496/2004 Sb- o elektronických podatelnách-

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců-

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa- Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu- Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru- Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů-

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům- Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi- Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1- 7- 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č-111/2009 Sb-, o základních registrech-
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů-

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00 - 19:00

Středa 18:00 - 19:00

Pátek 10:00 - 11:30(jen podatelna)

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník:
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www-czechpoint-cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele- Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku-
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká- K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas- Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo- Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost-
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec- Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti(občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo- Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu-

http://www-czechpoint-cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě- Stačí mít aktivní datovou schránku- Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky- Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR-

Více informací-

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu-

Úvodní strana Ostředek

Správní území obce Ostředek se rozkládá na výměře 1296,69 ha na třech katastrálních územích-

Bělčice u Ostředka 501,14 ha
Ostředek 403,77 ha
Třemošnice 391,78 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Bělčice
- Mžížovice
- Ostředek
- Třemošnice
- Vráž

V obci žije 367 obyvatel-


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356-

Česká pošta - přijatá opatření - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory

Vážené dámy, vážení pánové,

 

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 

 1. Vyplácení důchodů

 

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

 

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

 

 1. Doporučené zásilky

 

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

 

 1. Otevírací doba pro seniory

 

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.

 

Byly jsme osloveni Ministerstvem zdravotnictví ČR s žádostí o součinnost v souvislosti s distribucí informací pro občany „Jak chránit sebe a své okolí“. V příloze Vám posílám leták, který by chtěli co nejvíce dostat mezi veřejnost ve formě výlepů po celé České republice, případně na webové stránky (určitě NENECHÁVAT volně položené k rozebrání).

Odkaz na informační video pro případ, že by bylo možné je umístit na webové stránky: https://www.youtube.com/watch?v=O1jeow52Fno&feature=emb_logo, odkaz na webové stránky, kde mohou občané najít aktualizované informace: www.koronavirus.mzcr.cz. Česká pošta se připojuje k výzvě Ministerstva zdravotnictví v rámci boje s koronavirem a nechám na Vašem zvážení, zda se do akce připojíte také.

 

Všem bych Vám chtěla moc poděkovat za pomoc při předávání těchto informací. V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Česká pošta

 

Stanoviska ve věci nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami


Určení škol

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení: 

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č. 733 712 260, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Mgr. Ivana Kárová, v. r.
vedoucí OŠKS

Uzavření OÚ v obci Ostředek

Vážení spoluobčané,

vzhledem k nařízení vlády o omezení volného pohybu bude od 16. 3. 2020 až do odvolání, uzavřen OÚ Ostředek, a to včetně úředních hodin. V případě neodkladných záležitostí prosíme kontaktujte pana starostu na meilu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 602 659 720.

Provoz balíkovny - Pošta Partner Ostředek, PSČ: 257 29 - je zatím neomezen.

Děkujeme za pochopení.

OÚ Ostředek

 

Zahájení prodeje známek na popelnice pro rok 2020 v Ostředku

Vážení spoluobčané,

dnem 6.1.2020 je zahájen prodej známek na popelnice pro komunální odpad pro rok 2020. Cena se ani pro tento rok nemění!

Dle platné vyhlášky je úhrada tohoto poplatku povinna do 31. března 2020 a bez vyzvání.

Jako dárek jsou pro Vás opět připraveny kalendáře obce Ostředek na rok 2020.

Děkujeme

 

OÚ Ostředek

Oznámení o zveřejnění - Obec Ostředek, DSO CHOPOS a BENE-BUS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ  

 • Schválené rozpočty obce
 • Schválené rozpočtové výhledy obce
 • Schválené závěrečné účty obce
 • Schválená rozpočtová opatření obce

 Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/rozpocty-ostredek.html  a internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/ostredek-obecni-urad/ostredek-zaverecne-ucty.html

 • Schválené rozpočty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené rozpočtové výhledy svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválené závěrečné účty dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS

Tyto dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html  a http://www.chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na roky 2020 – 2022
 • Schválený závěrečný účet svazku obcí BENE-BUS
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS za rok 2018
 • Schválená rozpočtová opatření svazku obcí BENE-BUS

 Tyto dokument jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránce www.benebus.cz .

 Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Ostředek je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady, v úředních hodinách: Po   18:00 – 19:00, St   18:00 – 19:00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Výzva pro občany : DODRŽOVANÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vážení spoluobčané,

 

důrazně připomínáme povinnost dodržovat kanalizační řád a zákaz vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace.

 

V pondělí 30-listopadu došlo k poškození kalu v ČOV v Ostředku z důvodu velkého množství louhu v odpadních vodách.

 

Provozovateli - firmě VHS tak vznikají vícenáklady, které bude muset promítnout do ceny stočného.

 

Děkujeme.

 

OÚ Ostředek

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci