Výdajová část rozpočtu na rok 2004

Nákup materiálu pro silnice a cesty

5 000,- Kč

Nájem za půdu - cesta

1 000,- Kč

Oprava a údržba cest asilnic

150 000,- Kč

Neinvestiční transfer - BENEBUS

31 000,- Kč

Mzda zaměstnance - ČOV

43 000,- Kč

Sociální pojištění

11 000,- Kč

Zdravotní pojištění

3 000,- Kč

Bud. haly a stavby ČOV

14 000 000,- Kč

Inv. úroky z úvaru

475 000,- Kč

Neinvestiční příspěvek ZŠ

79 000,- Kč

OON - knihovnice

1 000,- Kč

Knihy a tisk pro knihovnu

6 000,- Kč

OON - kronikář

2 000,- Kč

Knihy a tisk pro kroniku

7 000,- Kč

Pohoštění - zál. kultury

5 000,- Kč

Věcné dárky

5 000,- Kč

OOV - pro těl. činnost

2 000,- Kč

Neinvestiční příspěvek na těl. činnost

20 000,- Kč

Opravy a údržby lék. ordinace

1 000,- Kč

Spotřeba el. energie VO

90 000,- Kč

Opravy a údržby VO

80 000,- Kč

Oprava a údržba hřbitova

1 000,- Kč

Stavby inženýr. sítí

155 000,- Kč

Inv. úroky z úvěru

75 000,- Kč

Územní plán. nákup služeb

180 000,- Kč

Kom. služby - úz. roz.

2 000,- Kč

Nákup služeb

15 000,- Kč

Programové vybavení

4 000,- Kč

Neinv. transfer

712 000,- Kč

Nájem za půdu - skládka

10 000,- Kč

Nákup služeb za likvidaci odpadů

170 000,- Kč

Mzda zaměstnance pro ošetřování veřejné zeleně

64 000,- Kč

OOV

6 000,- Kč

Sociální pojištění

18 000,- Kč

Zdravotní pojištění

2 000,- Kč

Nákup - motorová pila a křovinořez

35 000,- Kč

Nákup materiálu pro ošetřování veřejné zeleně

2 000,- Kč

PHM - pro stroje na ošetřování veřejné zeleně

10 000,- Kč

Opravy pro stoje na ošetřování veřejné zeleně

15 000,- Kč

PHM - pro hasičské auto

5 000,- Kč

Školení hasičů

2 000,- Kč

Opravy a údržba pro hasiče

5 000,- Kč

Neinvestiční příspěvek na činnost

20 000,- Kč

OOV - odměny OZ

270 000,- Kč

Školení OZ

7 000,- Kč

Cestovné pro členy OZ

35 000,- Kč

Platy zaměstnanců veřejné správy

170 000,- Kč

OOV - dohody o provedení práce

20 000,- Kč

Nákl. osob vykonávajícíc civilní službu

2 000,- Kč

Sociální pojištění

40 000,- Kč

Zdravotní pojištění

10 000,- Kč

Učební pomůcky, knihy a tisk

15 000,- Kč

Spotřeba elektrické energie

20 000,- Kč

Pevná paliva pro veřejnou správu

45 000,- Kč

Služby pošt

5 000,- Kč

Služby telekomunikací

60 000,- Kč

Bankovní poplatek a pojištění majetku

150 000,- Kč

Právnické služby

80 000,- Kč

Školení a vzdělávání

5 000,- Kč

Ostatní nákup služeb

70 000,- Kč

Opravy a udržování

50 000,- Kč

Programové vybavení

7 000,- Kč

Cestovné

12 000,- Kč

Pohoštění

5 000,- Kč

Nákup kolků

3 000,- Kč

Nákup materiálu

30 000,- Kč

Vojenská civilní služba

8 000,- Kč

Příspěvek pro zrakově postižené

2 000,- Kč

Platby daní a poplatků

70 000,- Kč

Splatky úvěru

405 000,- Kč

CELKEM

18 120 000,- Kč