Povinné údaje

1- Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Ostředek


2- Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec Ostředek v souladu s ústavním zákonem č- 1/1993 Sb-(ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů-

Vznik a zánik obcí(měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č- 128/2000 Sb- o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů-
Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj- 24- listopadu 1990-

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem-1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3)-

Každá obec má svůj obecní úřad 4) - v naší obci je to Obecní úřad Ostředek-
1) zákon čís- 1/1993 Sb-(ústavaČR), článek 101
2) zákon čís- 40/1964 Sb-(občanský zákoník), § 18, odst- 1, písm- c)
3) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 4, odst- 1
4) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 58


3- Popis organizační struktury povinného subjektu
I- Z titulu své funkce je za činnost obecního úřadu odpovědný starosta obce-
II- V případě nepřítomnosti na delší časové období(nemoc apod-) starosty přebírá jeho povinnosti jeho zástupci-
III- Všechna běžná rozhodnutí obecního úřadu jsou učiněna ve spolupráci starosty a jeho zástupců- Důležitá rozhodnutí jsou schvalována obecním zastupitelstvem- Rozdělení úkolů mezi starostu a jeho zástupce je uvedeno v organizační struktuře obecního úřadu-
IV- Všichni pracovníci obecního úřadu jsou povinni se řídit spisovým a skartačním řádem- Všechny písemnosti se vyřizují maximálně do 30 dnů od zapsání do podacího deníku-
V- Příjmem pošty a prací s písemnostmi dle spisového a skartačního řádu je pověřena administrativní pracovnice- Její další povinnosti jsou stanoveny dodatkem pracovní smlouvy-
VI- Vedením účetnictví a pokladny je pověřena hospodářka- V její kompetenci je také výplata odměn- Jako výplatní termín je určen xx- den v měsíci- Příjem pokladních dokladů je do posledního dne v měsíci a jejich proplacení je uskutečněno do 5- dne následujícího měsíce po odsouhlasení starostou, v případě starosty odsouhlasuje jeho zástupce-
VII- Podpisové právo pro nakládání s financemi má starosta, 1- místostarosta a 2- místostarosta- Pro manipulaci s financemi na účtu musí být na dokladu vždy podpisy dvou z nich-
VIII- Předsedové komisí jsou povinni se každou středu dostavit na obecní úřad a vyzvednout si písemnosti předané jejich komisi k vyřízení- Všechny písemnosti je třeba vyřídit maximálně do 30 dnů od přijetí písemnosti do podacího deníku a v tomto termínu se předávají po schválením starostou administrativní pracovnici- Předsedové komisí svolávají komise dle potřeby-

Ing- Marek Škvor - starosta

Blanka Svobodová - 1- místostarosta

Mgr- Pavel Zeman - 2- místostarosta


4- Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail-
Obecní úřad Ostředek
Ostředek 60
257 24 Chocerady

tel-: 317 795 437
email: ostredek@chopos-cz

úřední hodiny:
Po 18:00 - 19:00

St 18:00 - 19:00

Pá 10:00 - 11-30(jen podatelna)

starosta:
Ing- Marek Škvor
tel-: 602 659 720

1- místostarosta:
Blanka Svobodová


2- místostarosta:
Mgr- Pavel Zeman


5- Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a-s-, Tyršova 162 Benešov
číslo hlavního bankovního účtu:
0320104319/0800
číslo účtu u ČNB:
94-2711121/0710


6- Identifikační číslo organizace
IČO: 00232424


7- Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ00232424


8- Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
Rozpočty obce


9- Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Naleznete zde


10- Kde lze získat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí


11- Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat


12- Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formulář:
Žádost o poskytnutí informace
Způsob a místo:
Obecní úřad Ostředek
Internet


13- Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


14- Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu


15- Sazebník úhrad za poskytování informací
Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č- 368/92-, o správních poplatcích v platném znění, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu příslušný správní poplatek-


16- Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva
dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2005
a) Počet podaných žádostí o informace 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné

Výroční zpráva dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2004
a) Počet podaných žádostí o informace 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné


17- Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci