Povinné údaje

1- Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Ostředek


2- Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec Ostředek v souladu s ústavním zákonem č- 1/1993 Sb-(ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů-

Vznik a zánik obcí(měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č- 128/2000 Sb- o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů-
Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj- 24- listopadu 1990-

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem-1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3)-

Každá obec má svůj obecní úřad 4) - v naší obci je to Obecní úřad Ostředek-
1) zákon čís- 1/1993 Sb-(ústavaČR), článek 101
2) zákon čís- 40/1964 Sb-(občanský zákoník), § 18, odst- 1, písm- c)
3) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 4, odst- 1
4) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 58


3- Popis organizační struktury povinného subjektu
I- Z titulu své funkce je za činnost obecního úřadu odpovědný starosta obce-
II- V případě nepřítomnosti na delší časové období(nemoc apod-) starosty přebírá jeho povinnosti jeho zástupci-
III- Všechna běžná rozhodnutí obecního úřadu jsou učiněna ve spolupráci starosty a jeho zástupců- Důležitá rozhodnutí jsou schvalována obecním zastupitelstvem- Rozdělení úkolů mezi starostu a jeho zástupce je uvedeno v organizační struktuře obecního úřadu-
IV- Všichni pracovníci obecního úřadu jsou povinni se řídit spisovým a skartačním řádem- Všechny písemnosti se vyřizují maximálně do 30 dnů od zapsání do podacího deníku-
V- Příjmem pošty a prací s písemnostmi dle spisového a skartačního řádu je pověřena administrativní pracovnice- Její další povinnosti jsou stanoveny dodatkem pracovní smlouvy-
VI- Vedením účetnictví a pokladny je pověřena hospodářka- V její kompetenci je také výplata odměn- Jako výplatní termín je určen xx- den v měsíci- Příjem pokladních dokladů je do posledního dne v měsíci a jejich proplacení je uskutečněno do 5- dne následujícího měsíce po odsouhlasení starostou, v případě starosty odsouhlasuje jeho zástupce-
VII- Podpisové právo pro nakládání s financemi má starosta, 1- místostarosta a 2- místostarosta- Pro manipulaci s financemi na účtu musí být na dokladu vždy podpisy dvou z nich-
VIII- Předsedové komisí jsou povinni se každou středu dostavit na obecní úřad a vyzvednout si písemnosti předané jejich komisi k vyřízení- Všechny písemnosti je třeba vyřídit maximálně do 30 dnů od přijetí písemnosti do podacího deníku a v tomto termínu se předávají po schválením starostou administrativní pracovnici- Předsedové komisí svolávají komise dle potřeby-

Ing- Marek Škvor - starosta

Blanka Svobodová - 1- místostarosta

Mgr- Pavel Zeman - 2- místostarosta


4- Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail-
Obecní úřad Ostředek
Ostředek 60
257 24 Chocerady

tel-: 317 795 437
email: ostredek@chopos-cz

úřední hodiny:
Po 18:00 - 19:00

St 18:00 - 19:00

Pá 10:00 - 11-30(jen podatelna)

starosta:
Ing- Marek Škvor
tel-: 602 659 720

1- místostarosta:
Blanka Svobodová


2- místostarosta:
Mgr- Pavel Zeman


5- Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a-s-, Tyršova 162 Benešov
číslo hlavního bankovního účtu:
0320104319/0800
číslo účtu u ČNB:
94-2711121/0710


6- Identifikační číslo organizace
IČO: 00232424


7- Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ00232424


8- Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
Rozpočty obce


9- Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Naleznete zde


10- Kde lze získat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí


11- Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat


12- Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formulář:
Žádost o poskytnutí informace
Způsob a místo:
Obecní úřad Ostředek
Internet


13- Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


14- Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu


15- Sazebník úhrad za poskytování informací
Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č- 368/92-, o správních poplatcích v platném znění, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu příslušný správní poplatek-


16- Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva
dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2005
a) Počet podaných žádostí o informace 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné

Výroční zpráva dle Zákona č- 106/1999 Sb- o svobodném přístupu k informacím ze dne 11- května 1999 za rok 2004
a) Počet podaných žádostí o informace 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné


17- Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu