Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č- 159/2006 Sb-, o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti-

Informace a pokyny

Zákon č- 159/2006 Sb-, o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení-

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Ostředek, Ostředek 60, 257 24 Chocerady – kancelář starosty-
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě- Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin-

Doporučení:
1- Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka-
2- Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy-
3- Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě-

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu posta@chopos-cz

4- Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo-
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm- a)- Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5- Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn-
6- Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru-
7- Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě-
8- Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti(§ 67 zákona o přestupcích)-

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře-
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů(zákon č- 101/2000 Sb-, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)-
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč-
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře-
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu-
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti-
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě-
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména-


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF- K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč-


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru zde

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci