9- Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba-

Obec Ostředek poskytuje informace tímto způsobem:

1)zveřejněním(z vlastní iniciativy obce)

 • na úřední desce OÚ
 • na internetových stránkách obce

2) na základě žádosti

 • ústní =(bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že

   - platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na odvolání
   - žadatel si musí informaci osobně převzít

Obec Ostředek neposkytuje tyto informace:
 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon(např- §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb-)
 • podklady k průběhu veřejných zakázek obce
 • informace z vnitřních předpisů úřadu
 • informace z vedených registrů(obyvatel, přestupků,dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje zákon
Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:
 • 3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci(tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán
Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:
 • poskytnutím informace - tj- poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,

 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města,

 • odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst- 2 zákona 106/1999 Sb-

 • nečinností - pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách Obecního úřadu v Ostředku využíván-

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává Obecní úřad Ostředek- Rozhodnutí podepisuje starosta obce-