3- Popis organizační struktury povinného subjektu

I- Z titulu své funkce je za činnost obecního úřadu odpovědný starosta obce-

II- V případě nepřítomnosti na delší časové období(nemoc apod-) starosty přebírá jeho povinnosti jeho zástupce-

III- Všechna běžná rozhodnutí obecního úřadu jsou učiněna ve spolupráci starosty a jeho zástupce- Důležitá rozhodnutí jsou schvalována obecním zastupitelstvem- Rozdělení úkolů mezi starostu a jeho zástupce je uvedeno v organizační struktuře obecního úřadu-

IV- Všichni pracovníci obecního úřadu jsou povinni se řídit spisovým a skartačním řádem- Všechny písemnosti se vyřizují maximálně do 30 dnů od zapsání do podacího deníku-

V- Příjmem pošty a prací s písemnostmi dle spisového a skartačního řádu je pověřena administrativní pracovnice- Její další povinnosti jsou stanoveny dodatkem pracovní smlouvy-

VI- Vedením účetnictví a pokladny je pověřena hospodářka- V její kompetenci je také výplata odměn- Jako výplatní termín je určen xx- den v měsíci- Příjem pokladních dokladů je do posledního dne v měsíci a jejich proplacení je uskutečněno do 5- dne následujícího měsíce po odsouhlasení starostou, v případě starosty odsouhlasuje jeho zástupce-

VII- Podpisové právo pro nakládání s financemi má starosta, zástupce starosty a hospodářka- Pro manipulaci s financemi na účtu musí být na dokladu vždy podpisy dvou z nich-

VIII- Předsedové komisí jsou povinni se každou středu dostavit na obecní úřad a vyzvednout si písemnosti předané jejich komisi k vyřízení- Všechny písemnosti je třeba vyřídit maximálně do 30 dnů od přijetí písemnosti do podacího deníku a v tomto termínu se předávají po schválením starostou administrativní pracovnici- Předsedové komisí svolávají komise dle potřeby-

Ing- Jiří Škvor - starosta

Jindřich Nenáhlo, Ing- Vladimír Jíša - zástupce starosty