2- Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Ostředek v souladu s ústavním zákonem č- 1/1993 Sb-(ústava České republiky) základním územním samosprávným celkem = je územním společenstvím občanů-

Vznik a zánik obcí(měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č- 128/2000 Sb- o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů-
Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj- 24- listopadu 1990-

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem-1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3)-

Každá obec má svůj obecní úřad 4) - v naší obci je to Obecní úřad Ostředek-

1) zákon čís- 1/1993 Sb-(ústavaČR), článek 101
2) zákon čís- 40/1964 Sb-(občanský zákoník), § 18, odst- 1, písm- c)
3) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 4, odst- 1
4) zákon čís- 367/1990 Sb-(zákon o obcích), § 58