Informace

Dětská skupina Ostředáček zahájila svůj provoz dne 1. 12. 2017, dnem otevřených dveří.

Kapacita skupiny dle registrace na MPSV je 12 dětí. Nicméně s ohledem na skutečnost, že hodně dětí bude docházet jen některé dny v týdnu, bylo do skupiny přijato více jak 20 dětí, převážně z naší obce.

Zřizovatelem dětské skupiny Ostřeďáček je Obec Ostředek, která získala na vytvoření dětské skupiny a její provoz na dobu dvou let dotaci ve výši 2 658 901 Kč z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Záměrem je následně požádat i o dotaci na pokračování provozu.

Společnost EUDI REAL s.r.o. poskytla obci na zřízení DS finanční dar ve výši 300.000 Kč.