Historie ochotnického divadla v Ostředku

Počátky ochotnického divadla v Ostředku sa­hají do poválečného roku 1920, kdy byl hrstkou občanů, kteří se rozhodli kulturně povznést Ostředecko, založen „Vzdělávací spolek Svatopluk Čech pro Ostředek a okolí"". Jeho stanovy uvádě­jí, že účelem spolku je vzdělávání, pěstování di­vadelních her a podporování podniků veřejně prospěšných a dobročinných.

Začátky nebyly lehké. Chyběly peníze a vlast­ní jeviště. Prvním představením v hostinci U Kra­tochvílů by na provizorně vybudované scéně kabaret. Další akcí pak pohostinské vystoupení dra­matického odboru Komenský z Chocerad, konané 6. ledna 1921. Diváci shlédli Klicperovu hru Hadrián z Římsů. Téhož roku, po vydařeném spol­kovém plese, byl na schůzi výboru přijat návrh na zakoupení vlastního jeviště a zanedlouho - 13.března 1921, se již na novém jevišti odehrála pre­miéra Štolbovy hry Staré hříchy. Se starostmi, jak zaplatit na tehdejší dobu vysokou finanční částku 4,670 Kč, která byla za zhotovení jeviště zaplace­na, jsou nerozlučně spjata jména prvního předsedy spolku J.Draže, jeho zástupce  - řídícího učitele A.Hrmy, jednatele K.Jiráska, pokladníka V.Kaňky a dalších. K radosti všech se v následují­cích letech činnost spolku úspěšně rozvíjela. Svědčí o tom tři až pět titulů her uváděných roč­ně. A tak bylo do roku 1930 splaceno nejen jeviš­tě, ale i na dobročinné účely věnováno 3.000 Kč. Po krátké stagnaci na konci 30.let oživuje spolek příliv mladé generace. Té se ujímá na za­čátku německé okupace, kdy byla pozastavena činnost „Vzdělávacího spolku"", zapálený ochot­nický divadelník Antonín Honzák, který přichází do Ostředku v souvislosti se započatou stavbou dálnice. Členové spolku zakládají pod jeho vede­ním nové sdružení ochotníků. Antonín Honzák působí jako režisér a vede mladé divadelníky k lásce ke své vlasti a rodnému jazyku. Nastudova­ná představení se vyznačovala kvalitou a snahou přinášet divákům víru a naději do budoucnosti. Jak bohatá byla činnost v období pěti válečných let, dokumentuje kronikou zaznamenaných třicet divadelních titulů v 81 představeních. 

  

Po osvobození v roce 1945 oslavuje Vzdělá­vací spolek pro Ostředek a okolí 25.výročí svého založení. Na valné hromadě konané 8.června té­hož roku dochází k jeho sloučeni s ochotnickým sdružením, vzniklým za okupace. Prvním činem obnoveného spolku je znovuotevření rodné svět­ničky Svatopluka Čecha a slavnostní večer ke 100.výročí básníkova narození spojený s výsta­vou. Také divadelní Činnost se úspěšně rozvíjí. Spolek má v té době 65 členů.

Počátkem roku 1948, s odchodem Antonína Honzáka, ustrnula i činnost spolku. K jeho defini­tivnímu zrušení však došlo v roce 1950. Členové jsou převedeni do Osvětové besedy, při níž je ustaven divadelní kroužek Svatopluk Čech. K ob­nově vlastni divadelní Činnosti dochází až v roce 1958, kdy je ročně uvedena jedna divadelní hra, dvakrát až třikrát reprizovaná. Do souboru začal znovu z dalekých Králík dojíždět Antonín Honzák a podílet se na činnosti jako herec a režisér.

V roce 1960 poskytuje souboru režijní výpo­moc významný ochotnický divadelník MUDr.Bohumil Musil z Chocerad. Za jeho vydatné po­moci byla nastudovaná ke 40.výročí ochotnické Činnosti v obci Jiráskova Vojnarka. Představení se hrálo za hojné návštěvnické účasti, třikrát v Ostředku a jednou v nedalekých Vodslivech. Po založeni Středočeského sdružení amatérského di­vadla se divadelní kroužek Osvětové besedy stává jedním z jeho prvních členů. Divadelníky však začíná trápit ubývající členská základna. Činnost pomalu upadá pro nezájem zejména ze strany mládeže. Posledním uvedeným představením se stala veselohra Slovo má babička od J.Paulů, reprizovaná také na zámku Jemniště. 

V roce 1970 byla uspořádána vzpomínková slavnost k 50. výročí vzniku ochotnického divad­la v Ostředku, doplněná výstavou o jeho historií. Předáním Čestných uznání zasloužilým členům se uzavřela kapitola ochotnické činnosti v Ostředku.

Návštěva nepřichází

Člověk z Marsu

Z archivu p. Františka Škvora, Ostředek č.p. 5 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci