Profesor Jacobus Leopoldus Heinisch

Profesor Jacobus Leopoldus Heinisch

Jednoho z nejkulatějších jubileí dosáhl letos významný křtinský rodák, jezuitský kněz, matematik a universitní profesor Jakub Heinisch. Od jeho narození uplynulo na jaře rovných 300 let. Narodil se Františkovi a Anně Heynischovým dne 8. května 1718 v nově vybudovaném křtinském pivovaru. Jeho otec František byl prvním křtinským sládkem, což byla už tehdy funkce nadmíru důstojná, o čemž svědčí i výběr kmotra, kterým se o dva dny později stal Eximius Dominus Jacobus Novotni Decanus Zidlochovicense, po němž získal Jakub své jméno.

Zápis o Heinischově křtu v křtinské matrice narozených, ze dne 10. května 1718. Otec uveden jako Braxator Kyriteinae, neboli sládek křtinský.

Nadprůměrná inteligence, nadání pro vědu a zájem o studium přivedly Jakuba záhy do jezuitského gymnasia v Klatovech, do téhož ústavu, v němž již dříve studoval Bohuslav Balbín a později Stanislav Vydra, Václav Matěj Kramerius, Josef Dobrovský a další obrozenečtí velikáni.

Řeholní slib složil Jakub v osmnácti letech ­ dne 20. října 1736 ­ a vstoupil do jezuitského řádu. Pod vlivem svého o dva roky staršího řádového kolegy, významného matematika, fyzika, astronoma a filosofa Josepha Steplinga, orientoval se na studium přírodních věd, zejména matematiky.

Ve věku 32 let, v roce 1750, se stal profesorem matematiky v pražském Klementinu. Tuto funkci zastával tři a půl roku. Mezitím jej císařovna Marie Theresie na základě svého dekretu ze 4. září 1752 ustanovila "direktorem" fakulty filosofie a svobodných umění v Olomouci. Jeho úkolem bylo mimo jiné dohlížet na provádění císařské reformy vysokého školství a řídit ideologické směřování fakulty. Byl nadřízen děkanovi a podléhal přímo rektorovi university. Stal se tak jedním z nejvyšších universitních hodnostářů v Olomouci. Ve funkci vydržel sedm let.

Pak jej zdravotní důvody přiměly abdikovat a uchýlit se na řádový zámek v Ostředku u Benešova, který jezuité získali v roce 1752. Tam také dne 17. září 1771 ve věku 53 let zemřel. Jeho tělo bylo uloženo do ostředecké zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého (ad Capellam Wostrzedeczensem), kterou nechali jezuité v téže době barokně přestavět a bohatě vyzdobit, nebo do její bezprostřední blízkosti. Šlo o výjimku, ukazující Heinischovu mimořádnost. Ostatní obyvatelé Ostředku byli tehdy ukládání na farní hřbitov v Choceradech (ad parochiale Kozeradense). Podle sdělení současného majitele ostředeckého zámku, pana Jaroslava Pechy, nebyly při nedávné generální rekonstrukci kaple žádné lidské ostatky nalezeny.

Zápis o Heinischově úmrtí v ostředecké matrice zemřelých, ze dne 17. září 1771. V kolonce Coemeterium (místo uložení ostatků) stojí: Ad Capellam Wostrzedeczensem, tj. k ostředecké zámecké kapli. V témž zámku se o 75 let později narodil spisovatel Svatopluk Čech.

 

Vedle akademické činnosti byl Heinisch aktivní i jinak. V roce 1754 dosáhl vysoké řádové hodnosti "professus quatuor votorum". Své matematické vědomosti uložil do spisu "Propositiones de geometrie theoretica et practica, mechanica, etc." (Praha, 1753). Tato kniha je však v současné době nezvěstná a marně po ní pátráme.

Křtinský pivovar vybudovali zábrdovičtí premonstráti patrně jako logistic­kou přípravu pro obrovskou stavební akci - výstavbu nového poutního kostela, která ve Křtinách započala ve stejném roce, kdy se Jakub Heinisch narodil a která přivedla do Křtin velké množství stavebních dělníků, jež bylo třeba něčím živit a napájet.

Zámecká kaple v Ostředku střeží podle matriky Heinischovy ostatky. Foto: ing. arch. Jan Pešta, 1999.

Odkud premonstráti sládka Hei­nische do Křtin přilákali, zatím nevíme. V matričním zápisu z 2. června 1683 je sice v křtinské matrice narozených jako něčí kmotra zmíněna jistá Elisabetha Heiniška, sládková z račického pivo­varu, avšak v starobylém račickém pivovaru v té době vařil pivo sládek Tomáš Nedbal s manželkou Rozinou, takže není zcela jasné, o koho vlastně šlo, a nepodařilo se prokázat žádný vztah k našim Heinischům. Heinischové se v okolí Račic opravdu kolem roku 1700 objevili, ale žili v Ruprechtově, a neměli zřejmě s pivo­varnictvím nic společného.

Profesor Jakub Heinisch se řadí mezi nejvýznamnější křtinské rodáky a jeho památka by se měla připomínat častěji, než jen jednou za tři sta let.

Petr Švenda, šéfredaktor Křtinského zpravodaje

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci