Zasedání ZO 28.12.2017, navržený program

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 28.12.2017 v 19.30 hod
Místo konání:         OÚ Třebešice

NAVRŽENÝ PROGRAM

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 14.12.2017
  3. Nabídka DSZ Struhařov na uzavření nové nájemní smlouvy - zemědělské pozemky
  4. Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
  5. Různé
    Diskuze
    Závěr zasedání

Hana Moravcová, starostka obce