Zasedání ZO 14.12.2017, navržený program

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 14.12.2017 v 19.30 hod
Místo konání:         OÚ Třebešice

NAVRŽENÝ PROGRAM

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 23.11.2017
 3. Společné projednání oslav 660. let obce a 115. let SDH
 4. Schválení rozpočtu obce Třebešice pro rok 2018
 5. Záměr - pronájem nebytových prostor v budově OÚ Třebešice 39
 6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2017
 7. Plán inventur Obce Třebešice za rok 2016, inventarizační komise
 8. Ochrana fauny ČR – žádost o příspěvek
 9. Různé
  Diskuze
  Závěr zasedání

Hana Moravcová, starostka obce