Zasedání ZO 23.11.2017, navržený program

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 23.11.2017 v 19.30 hod
Místo konání:         OÚ Třebešice

NAVRŽENÝ PROGRAM

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 26.10.2017
 3. Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
 4. Žádost o podporu aktivit Posázaví o.p.s.
 5. Informování ze zasedání DSO CHOPOS
 6. Pasportizace veřejného osvětlení + generel komunikací
 7. Aktualizace pojistné smlouvy obce
 8. Různé
  Diskuze
  Závěr zasedání

Hana Moravcová, starostka obce