Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.12.2016 

1/11    ZO záměr projednalo a rozhodlo pronajmout nebytové prostory v budově OÚ Třebešice 39 (prostory prodejny s vybavením) v roce 2017 paní Vlastě Nohové za stejných podmínek jako v roce 2016.

2/11    ZO záměr směnit část majetku ve vlastnictví obce Třebešice (182 m2 z parcely p.č. 537/4 orná půda) za část majetku ve vlastnictví akciové společnosti DZS Struhařov (108 m2 z parcely p.č. 64 trvalý travní porost, 45 m2 z parcely p.č. 611 trvalý travní porost, 29 m2 z parcely p.č. 612/4 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a směnu pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 150-60/2016 schvaluje.

3/11    ZO záměr na odkoupení částí majetku ve vlastnictví soukromých vlastníků (163 m2 z parcely p.č. 612,3 trvalý travní porost a 122 m2 z parcely p.č. 612/1 trvalý travní porost), vše v k.ú. Třebešice u Divišova ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 - narovnání stavu projednalo a odkoupení pozemků v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

4/11    ZO záměr na prodej části majetku ve vlastnictví obce Třebešice (664 m2 z parcely p.č. 1118/1 ostatní plocha - ostatní komunikace) - narovnání stavu projednalo a prodej pozemku v rozsahu dle Geometrického plánu č. 147-58/2016 schvaluje.

5/11    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2017 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2017 schválilo jako vyrovnaný, přičemž závazným ukazatelem jsou paragrafy.

6/11    ZO rozpočtové opatření č. 5/2015 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2016 schvaluje.

7/11    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2 na dobu 5ti let za stanovenou cenu pronájmu 10,00 m2/rok schvaluje.

BERE NA VĚDOMÍ

- Aktuální situací týkající se Změny č.1 ÚP Třebešice.
- Realizaci projektu „Pasport Kaple se zázemím pro hřbitov“ na místním hřbitově a náklady s tím spojené.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.