Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Třebešice tuto „Výroční zprávu za rok 2016“.

počet písemně podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních ZO, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starostka, místostarosta a někteří zastupitelé poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci