Směrnice - Sazebník úhrad za poskytování informací

Směrnice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“)

I. Náklady na pořízení kopií

1.   Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

a) jednostranná  …………………………………………   4,- Kč

b) oboustranná   …………………………………………   5,- Kč

2.   Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

a) jednostranná    ………………………………………    5,- Kč

b) oboustranná  …………………………………………    6,- Kč

3.   Za tisk na barevné tiskárně (formát A4, jednostranný)

jedna stránka     …………………………………………    6,- Kč

4.   Za poskytnutí kopie v jiném formátu, nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována sazba dle individuální kalkulace.

5.   V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanový ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1.   1 ks CD    ……………………………………………………    20,- Kč

2.   1 ks DVD    …………………………………………………    20,- Kč

3.   1 ks disketa  ………………………………………………    10,- Kč

4.   Jiný technický nosič dat ……………………………     podle pořizovací ceny

 

III. Náklady na odeslání informací žadateli

1.   Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty. Náklady na balné účtovány nebudou.

2.   V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1.   V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč.

2.   Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

V. Ostatní ustanovení

1.   Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2.   Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starostka obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3.   Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce Třebešice.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice sazebník úhrad za poskytování informací podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Tato směrnice sazebník úhrad za poskytování informací byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                    Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                        starostka

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci