Jednání Zastupitelstva obce Popovice 17. 10. 2017

  O Z N Á M E N Í

 

     Obec Popovice oznamuje , že dne 17.10.2017  od 18.00 hodin

     se uskuteční  jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ Popovice.

     Program vyvěšen dne 10.10.2017. Je  zveřejněn též na úřední

     elektronické desce Obce Popovice na  http://www.popoviceobec.cz/

    

 

 

Program :   1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

                     2) Volba ověřovatelů zápisu.

                     3) Schválení Rozpočtového opatření č.9 .

                     4) Projednání písemných žádostí 63.pionýrské skupiny Sosna

                         Praha 8 o prodloužení povolení užívání stavby dočasné na

                         pozemku p.č.1562/1 v k.ú. Popovice u Benešova a žádosti o

                         zapojení 63.PS Sosna Praha 8 do systému svozu separovaného

                         odpadu v obci.

                     5) Projednání žádosti Babyboxu-z.s. Statim o příspěvek.

                     6) Seznámení zastupitelů s výsledkem dílčího přezkoumání

                         hospodaření obce .

                     7) Schválení doplnění člena kontrolní komise Obce Popovice.

                     8) Schválení inventarizační komise a plánu inventur .

                     9) Schválení výroby znaku a vlajky Obce Popovice.

                   10) Diskuze , připomínky,  náměty zastupitelů, občanů.

                   11) Závěr.

 

 

 

Zveme na jednání  občany.

 

                                                               František Páv, starosta Obce Popovice