Jednání Zastupitelstva obce Popovice 5. 9. 2017

   O Z N Á M E N Í

 

     Obec Popovice oznamuje , že dne 5.9.2017  od 18.30 hodin

     se uskuteční  jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ

     Popovice.

     Program vyvěšen dne 28.8.2017. Je  zveřejněn též na úřední

     elektronické desce Obce Popovice na  http://www.popoviceobec.cz/ a

    

 

 

Program:  
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

2) Volba ověřovatelů zápisu.

3) Schválení Rozpočtového opatření č.7.

4) Projednání , schválení  geometrického plánu a předžalobní výzvy spolumajiteli pozemku  p.č.1341/2 v k.ú. Popovice u Benešova .

5) Projednání dopisu manželů Švejdových a stanovení dalšího postupu ve věci vodovodu Mladovice.

6) Schválení budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na obecních pozemcích p.č.1596/1, 1619/2,8,9,10,11,13 k zajištění přístupu TJ Sokol Popovice fotbalovým kabinám na pozemku p.č.1616/6 v k.ú. Popovice u Benešova .

7) Schválení kupní smlouvy na odkup částí obecních pozemků p.č. 791/1 v k.ú. Popovice u Benešova , osada Věžníčky .

8) Seznámení zastupitelů s novelou zákona č.14\2017 Sb. o střetu zájmů a s tím vyplývajícími povinnostmi zastupitelů v souladu s  novelou zákona .

9) Projednání a schválení návrhu projekt. dokumentace řešící uložení el. sítě na K.Lhotě do země.

10) Diskuze , připomínky,  náměty zastupitelů, občanů.

11) Závěr.

 

Zveme na jednání  občany.

 

                                                               František Páv, starosta Obce Popovice