query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 386 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 386)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-10 19:33:13') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Drahňovice)

Poskytnutí informace - veřejné zakázky

Dotaz:

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve věci subjektů 

Domistav CZ a.s.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
27481107 

a  

DOMISTAV HK s.r.o.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
26007177. 

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda 
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku 
ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky. 

 

Odpověď:

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

 

k Vaší žádosti ze dne 17. 8. 2019 ve věci poskytnutí informací zda uvedené subjekty 
Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v
minulosti podali vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek a k
případnému poskytnutí této nabídky, Vám sdělujeme následující:

 

Žádný z uvedených subjektů nepodal naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

  

 starosta obce
 Michal Košata

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci