Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drahňovice

Zastupitelstvo obce Drahňovice se na svém zasedání dne 1.4 . 2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit extrementy způsobené psem na veřejném prostranství.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem   1.4.2011.

…...………………………….     ……………………….
František Chalupecký  František Košata
  místostarosta obce     starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:   1.4.2011

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci