Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2016

Zápis č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.5.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:
1/ Rozpočtové opatření č. 2
2/ Jednací řád zastupitelstva
3/ CHOPOS
4/ Různé

add 1.)

Přítomni byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce

  1. Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

 

Hlasování: 7 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné s novým jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

Po projednání jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Jednací řád bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                        

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se konalo 26. 4. 2016 v Kozmicích.

Program:

  • zahájení
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • granty a dotace
  • technika pro sběr a svoz BRO
  • skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice – Vranov
  • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

 

add 4.)

Naše obec získala z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt

 

  ,, Petroupec – oprava povrchu místní komunikace – K Vodojemu v k.ú. Petroupim parcelní   číslo 2373/1“

 

Celkové náklady 361.690,- Kč.

Dotace 180.000, - Kč.

 

Z tohoto důvodu je v současné době prováděna rekonstrukce vodovodního řádu

na Petroupci. Jsou vyměňovány staré pozinkované trubky za nové z PVC. Tyto trubky jsou částečně uloženy pod komunikací, která bude opravována a po položení živičného koberce

by tato výměna již nešla realizovat. Položení asfaltu proběhne na podzim.

Pracovnice Krajské hygienické stanice provedla dne 4. 5. 2016 na Obecním úřadě kontrolu plnění povinností podle § 4 odst. 1 a odst. 3 a § 100 zák. 258, dále § 4 odst. 1 ve spojení

s přílohou č. 4 a § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu dle zjištěných skutečností splnil povinnost v souladu

s § 4 odst. 1 písm. a) zákona 258 a § 4 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 4 vyhlášky, protože jím realizovaná kontrola kvality pitné vody za rok 2015 byla provedena v rozsahu a četnosti výše uvedené, tj. za rok 2015 byly realizovány 3 rozbory v rozsahu krácený a 1 rozbor v rozsahu úplný při požadavku 3 rozborů v rozsahu krácený za rok a 1 rozbor v rozsahu úplný za rok.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost v souladu s § 4 odst. 3 věta první

a druhá a § 100 zákona 258, protože vypracoval provozní řád veřejného vodovodu a předložil tento ke schválení KHS.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost s § 4 odst. 3 věta třetí zákona 258, protože zajistil, aby odběratelům a dalším osobám, kterým dodává pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody.

Starosta vyslovil poděkování účastníkům akce ,,Sázení ovocných stromů v Sembratci“

 

Starosta vyslovil poděkování paní Hruškové Jaroslavě, která provedla sčítání dopravy v obci Petroupim. Výsledky sčítání jsou velice zajímavé.

 

Dne 15. 4. 2016 čas sčítání od 13.00 – 17.00 hod.

Celkem: osobní automobily 366, motocykly 8, nákladní automobily a traktory 34,

autobusy 5, nákladní soupravy 1, kola 10, chodec 114

 

Dne 18. 4. 2016 čas sčítání od 7.00 – 11.00 hod.

Celkem: osobní automobily 288, motocykly 2, nákladní automobily a traktory 11,

autobusy 6, nákladní soupravy 2, chodec 116

 

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu 25. 5. 2016.

Sembratec od 16.00 hod.

Petroupim KD od 16.20 hod.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 9. 5. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/Jednací řád zastupitelstva obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

2/ Výsledek kontroly hygienické stanice

3/ Oprava vodovodu na Petroupci

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 5. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2016

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Sejmuto: 3. 6. 2016

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci