• Kozmice
  • Rousínov
  • SDH Kozmice na okrskovém cvičení ve Střížkově
  • Kostel sv. Jakuba Většího
  • Kaplička v Kácově Lhotě

Zápis č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

Zápis č. 2/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Program:
1/ Inventarizace majetku
2/ Sázení stromků
3/ BENE-BUS
4/ Obecní znak
5/ Různé

 

add 1.)

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015. Proběhla ve dnech 27. 12. 2015 – 28. 1. 2016.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

add 2.)

Starosta informoval zastupitele o záměru sázení ovocných stromků.

  • výsadba cca 25 kusů švestek

 

Sázení bude provedeno brigádně v Sembratci od Jíchů směrem k Lysině. Termín duben- květen 2016.

  • výsadba cca 90 kusů ovocných stromů (jabloní, hrušní, višní) podél polní cesty vedoucí od Petroupce severovýchodním směrem až k lesu

 

Obci nabídl pan Jakub Starosta, že provede výsadbu. Veškeré investice si zajistí z dotačního titulu prostřednictvím programu POPFK-100%.

 

add 3.)

Rozpočet dobrovolného svazku BENE-BUS byl zveřejněn na úřední desce.

Valná hromada DSO BENE-BUS se uskuteční 17. 3. 2016 v Benešově. Obec bude zastupovat starosta.

add 4.)

Zastupitelé opět projednali návrh obecního znaku a vlajky.

Byla vybrána varianta č. 14 – zelené barvy.

Hlasování: 4 pro/3 proti/ 0 se zdrželo

add 5.)

Starosta informoval zastupitele o jednání DSO Obecní lesy Benešovska.

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1. Tímto opatřením byl umožněn nákup nového terénního vozu pro DSO.

 

Podmínky přidělení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod splnili MVDr. Radka Noháčová

a Michal Noháč.

 

Za sběr separovaného odpadu za IV. čtvrtletí 2015 poukázala společnost EKO-KOM na účet obce 11.344,- Kč.

 

Termín svozu nebezpečného odpadu bude 25. května 2016 (středa)

v Sembratci od 16.00 – 16.15 hod. a v Petroupimi od 16.20 - 17.00 hod.

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Znak a vlajku obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsadbu ovocných stromů

2/ Zprávu starosty z BENE-BUSU

3/ Zprávu starosty z DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 16. 3. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

 

Sejmuto: 6. 4. 2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.