Hasičský sbor

Sbor dobrovolných hasičů byl v městysi Český Šternberk založen v roce 1891. Měl 23 členů činných a 10 členů přispívajících. Sbor byl založen do hasičské župní jednoty Podblanické. Sídlo sboru náleželo k c. k. okresnímu hejtmanství Benešov, c.k. obvodnímu soudu Vlašim a c.k. Poštovnímu úřadu Divišov. V té době bylo v obci 69 čísel popisných a 469 obyvatel

V prosinci roku 1893 byla za 500 zlatých na dlužní úpis zakoupena čtyřkolový stříkačka. V následujících letech byla s finanční pomocí obce pořizována potřebná výzbroj a výstroj. Majetek byl zapsán v inventární knize založené v roce 1903.

Stanovy Dobrovolného sboru hasičského v Českém Šternberku byly schváleny na zasedání obecního výboru dne 28. července 1891 a potvrzeny starostou obce a dvěma členy výboru. Tato vážená instituce se starala nejen o bezpečnost občanů  a jejich majetku, ale vyvíjela i kulturní činnost. Založila knihovnu, kde zájemci našli literaturu odbornou i různé brožury a sborníky vydané jinými hasičskými sbory. Pořádala též taneční zábavy, na kterých se sešla celá obec.

Obzvlášť nepostradatelnými se zdejší hasiči stali po zavedení železnice v roce 1901, kdy od jisker z lokomotiv vznikaly časté lesní požáry.

Osvětový a společenský smysl měla Sborová pokladna potřební. O jejím založení doklad není, ale dochoval se pokladní deník vedený od roku 1946 a její činnost skončila měnovou reformou v r. 1953. Zůstatek 48,80Kčs nové měny byl převeden do sborové pokladny.

Velká oslava byla uspořádána při zakoupení motorové stříkačky 22. dubna 1931. Byla používána až do podzimu roku 1967.

V únoru roku 1969 dostali požárníci do užívání automobilovou stříkačku vyřazenou  z používání v Praze. Novou automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 pak získali požárníci 31. března 1981. Stříkačku, která sloužila zdejšímu sboru od r. 1969 převzali do užívání požárníci v Drahňovicích.

Prozatím poslední velkou událostí pro celou obec byla oslava 90 let trvání sboru spojená s okresní soutěží požárních družstev dne 16. května 1981. Velkým organizačním úsilím především pana starosty Jindřicha Jonáše a jednatele pana Jiřího Havlína, za ochotné pomoci pánů velitele Jiřího Macháčka st., referenta prevence Jaroslava Moravce, hospodáře Miloslava Pařízka  a strojníka Václava Vašáka, se podařilo naplnit dva dny soutěžením 14 požárnických sborů i zábavou. Cvičnou akcí byl hořící hrad. Hosty oslav byli zástupci požárnického sboru z Prahy a funkcionáři i soutěžící z okresu Kutná Hora. Celé akce, na kterou se sjelo asi 300 účastníků, byla natáčena televizí a zůstala obsáhlá fotodokumentace.

Další větší hasičskou akcí bylo okrskové cvičení v roce 1991.

V roce 1998 proběhlo cvičení, jehož úkolem byl zásah při požáru zdejšího hradu. Účastnilo  se několik sborů z okolí Šternberka.

Každý rok je pořádán ples, který dává občanům příležitost k přátelskému setkání a oživení hasičských tradic v obci už více než stoletých.

Od konce druhé světové války počet obyvatel v obci stále klesá. V současné době je to 145 občanů, z toho je cca 45% důchodců. Tím je značně omezena možnost pro získání nových členů. Vzhledem k tomu, že v posledních letech značně poklesl zájem občanů pracovat pro spolky a dobrovolné organizace, došlo k určitému útlumu aktivit i ve sboru.

Přes tyto negativní vlivy se podařilo Sbor dobrovolných hasičů zachovat a členskou základnu tvoří 24 občanů. Z technických důvodů byla v letošním roce prodána 20 let stará automobilová stříkačka. Pro potřebu sboru bude zakoupena  stříkačka vhodná k zapojení za traktor. Členové sboru jsou průběžně doškolováni při schůzkách v obci a zúčastňují se okrskových schůzí v Divišově.

 

Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 24 členů, z toho 1 žena.

Název: Hasičská kronika okresu Benešov

Vydalo:Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov

Zpracoval: Členové komise historie při OSH pod vedením J. Maříka

prosinec 1999

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci