Záměr prodeje pozemků v Takoníně

 

 

Oznámení

o záměru dělení obecních pozemků a jejich prodeje

  

Obec Bílkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

  záměr prodat pozemky

parc. č. st. 212/2, a parc.č. 218/2, 218/7 a 218/9

o celkové výměře 188 m2,

  

které se nacházejí v katastrálním území Bílkovice - Takonín a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do 16:00, 8.9.2017. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Bílkovice na 44. zasedání dne 1.8.2017 usnesením č. 44.2.

 

Originál záměru