Usnesení č.44

Usnesení č.44

zastupitelstva ze dne 1.8.2017

 

  1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Provoz prodejny smíšeného zboží

                        3) Záměr prodeje pozemků v Takoníně                   

                        4) Prodej pozemku v Bílkovicích

                        5) Schválení vytvoření společného školského obvodu s městem Vlašim

                        6) Financování opravy kabin

                        7) Nákup užitkových a herních prvků

                        8) Změna dodavatele elektrické energie

                        9) Systém pro sběr BRO v mikroregionu

                        10) Rozpočtové opatření č.5

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. st. 212/2 a parc.č. 218/2, 218/7 a 218/9, vše zapsáno na LV č. 10001, katastrální území Bílkovice, obec Bílkovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

 3. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasí s prodejem pozemku parc.č. st. 115, zapsáno na LV 10001 katastrální území Bílkovice, Katastrálním úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov paní Bc. Kristýně Zákostelské,  za cenu 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o prodeji.

 4. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje vytvoření společného školského obvodu s městem Vlašim a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bílkovice a městem Vlašim o stanovení společného školského obvodu.

 5. Zastupitelstvo obce Bílkovice souhlasí s uvolněním částky ve výši 50 000 Kč na obnovu dlažby a obkladů v šatnách klubu FK Bílkovice, Bílkovice 7 a pověřuje starostu proplácením faktur do celkové výše 50 000 Kč.

 6. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na dodávky elektrické energie se společností E.OM Energy a.s.

 7. Zastupitelstvo obce souhlasí se spoluúčastí na obce na zakoupení kontejnerů a zařízení pro svoz BRKO v obci Bílkovice ve výši  45 632 Kč a úhradou zálohy ve výši 50% uvedené ceny.

 8. Zastupitelstvo obce Bílkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

 Usneseni_1_8.pdf