25.8.2016 - Záměr prodeje pozemku 880/4

 

Oznámení

o záměru prodeje/směny obecních pozemků

  

            Obec Bílkovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

záměr prodat nebo směnit pozemek

parc. č. 880/4 o výměře 647 m2,

který vznikne oddělením od pozemku 880/3

a sloučením s částí pozemku oddělenou od pozemku parc.č. 1033,

 

které se nachází v katastrálním území Bílkovice, a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Bílkovice.

 

            Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabíd­ky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do 16:00 dne 11.9.2016. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Bílkovice na 32. zasedání dne 10. srpna 2016 usnesením č. 32.4.

 

Originál záměru