Směrnice č. 6 o přeceňování majetku

 

Interní směrnice
č. 6/2017

o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

Zákon o účetnictví - § 27

Vyhláška č. 410/2009 Sb., § 64

 

 

Identifikace majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou

- pohledávky (3xx, 4xx)

- dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný (01x,02x,03x)

- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (018,028)

- dlouhodobý finanční majetek (06x)

 

 

Podmínky pro přecenění reálnou hodnotou:

- reálná hodnota je objektivně zjistitelná

- reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25

- prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu, nejpozději do dvou let

  od schválení záměru

- majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky

 

 

Stanovení reálné hodnoty

Pro potřeby účtování o reálné hodnotě bude vyhotovován znalecký posudek nebo kvalifikovaný odhad, který zajistí přiměřené přiblížení k tržní hodnotě.

Před zadáním zpracování znaleckého posudku starosta vždy posoudí, zda náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku nepřevýší přínos informace. V případě, že náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku převýší přínos získané informace, použije se kvalifikovaný odhad reálné ceny, kterou stanoví zastupitelstvo obce Bílkovice při záměru nakládání s majetkem.

 

 

Majetek, který nebude přeceňován reálnou hodnotou

-zásoby včetně majetku evidovaného na účtu 901 a 902, který není evidován jako dlouhodobý majetek

- majetek, kdy se jedná o nevýznamné hodnoty (viz významnost)

-majetek určený ke směně není považován za majetek určený k prodeji, tedy nebude reálnou hodnotou přeceňován.

 

 

Vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn reálnou hodnotou

Okamžik uskutečnění účetního případu, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.

Při zohlednění § 3 zákona o účetnictví, není-li možno tuto zásadu dodržet, může účetní

jednotka účtovat v období, v němž zjistí tyto skutečnosti.

 

 

Okamžik uskutečnění účetního případu k přecenění reálnou hodnotou

Nemovitosti – pozemky, budovy  -  okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové účasti (069)  - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové věci -  kulturní předměty, sbírky -  rozhodnutí starosty obce

Pohledávky - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Drobný dlouhodobý majetek -  rozhodnutí starosty obce

 

 

 Evidence majetku přeceněného reálnou hodnotou

Majetek přeceněný reálnou hodnotou bude evidován odděleně pomocí analytického členění.

 V registru majetku bude zachována informace o původním ocenění majetku s informací, že majetek byl přeceněn reálnou hodnotou.

 

 

Směrnice byla schválena OZ dne 11.4.2017

 

Tato směrnice nabývá  účinnosti dne 1.1.2017

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci