Směrnice č. 4/2017 o veřejných zakázkách

 

Interní směrnice
č. 4/2017

o postupech při zadávání veřejné zakázky
 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

 

 

 

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 

 1. na dodávky
 2. na stavební práce
 3. na služby

 

 

 

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

 

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 

 1. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 20.000,‑ Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 100.000,- Kč.

 

 1. ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 20.000,‑ Kč, ale nepřesahuje 100 000,- Kč a v případě stavebních prací přesahuje 100.000,- Kč, ale nepřesahuje 600 000,- Kč.

 

 1. Zakázka malého rozsahu 3. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 100.000,‑ Kč, ale nepřesahuje 2.000.000,- Kč, a v případě stavebních prací přesahuje 600.000,- Kč, ale nepřesahuje 6 000 000,- Kč

 

 

 

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky: Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Podlimitní zakázky: Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Zakázky malého rozsahu

 

 1. Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

                                Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena pověřenou osobou, nebo zastupitelstvem obce, případně hodnotící komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

 

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

 1. Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

                                Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise nebo pověřená osoba. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

 1. c) Postup při zadávání zakázek malého rozsahu 3. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro podání nabídek minimálně 14 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení.

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, případně v zápise pověřené osoby, pokud byla ustanovena.

 

 

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

 

 1. Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
 2. Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).
 3. Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 4. Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a          účelnost vynaložených prostředků.
 2. Kritériem pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky, resp. nejnižší nabídková cena (pokud není stanoveno jinak).
 3. Směrnice byla schválena OZ dne 11.4.2017

 

 

 

Článek 6

Účinnost

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 11.4.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci