Směrnice č. 2/2016

 

Směrnice č. 2/2015

o hospodářské činnosti obce Bílkovice

 

Na základě Usnesení č. 16 zastupitelstva ze dne 11.9.2015 zahájila obec Bílkovice hospodářskou činnost – provoz obecní ubytovny.

 

Hospodářská činnost provozovaná obcí  je upravena zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, dále zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění a rovněž zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů a řídí se následujícími pravidly:

 

* Výnosy z  hospodářské  činnosti podléhají dani z příjmů právnických osob.

* Náklady doplňkové činnosti jsou výdaji k zajištění, dosažení a udržení příjmu podle zákona o daních z příjmů.

* Obec  vede  hospodářskou  činnost po celé účetní období odděleně od hlavní činnosti.

* Náklady a výnosy z hospodářské činnosti jsou promítnuty v účetnictví odděleně na analytických účtech končící číslicí 80 a  90. Např. 501 0090 – náklady na materiál.

 

Hospodářské činnosti  jsou přímo přiřazené následující  náklady:

 

* materiálové náklady na vybavení ubytovny

* mzdové náklady na provoz a údržbu ubytovny

* voda, topení, elektrická energie,

* odpisy dlouhodobého hmotného majetku

 

V případě vzniku dalších  nákladů, které nelze přímo přiřadit  hospodářské činnosti, budou  náklady přeúčtovány dle vnitřního klíče, který je odvozen z poměru výnosů hlavní a hospodářské činnosti na konci účetního období.

 

V souvislosti s provozováním hospodářské činnosti je obec povinna účtovat v rámci hospodářské činnosti i o dalších skutečnostech. Jde o časové rozlišování nákladu a výnosů, vč. tvorby dohadných položek.

 

Prostředky z příjmu hospodářské činnosti lze použít na krytí nezbytně nutných nákladů spojených s provozem ubytovny, na další zhodnocení ubytovny a propagaci hospodářské činnosti.

 

Kladný výsledek hospodaření bude použit k dalšímu využití v rámci hospodářské činnosti. Případný záporný výsledek bude uhrazen z rozpočtu hlavní činnosti. V případě dlouhodobé ztráty z hospodářské činnosti, přijme starosta opatření, která povedou k ziskovosti hospodářské činnosti, případně k jejímu zrušení.

 

Schválením obecního zastupitelstva vydáno dne 13.4.2016.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci