Vyjádření starosty obce ke znovuotevření prodejny smíšeného zboží

 

Vážení spoluobčané,

 

v návaznosti na četné žádosti o znovuotevření místní prodejny smíšeného zboží stálo zastupitelstvo obce Bílkovice před volbou z několika možných variant řešení.

 

První z nich je otevření provozovny v hospodářské činnosti obce. V tomto případě by se obec dostala do pozice provozovatele podnikatelské činnosti se všemi s tím spojenými povinnostmi a důsledky. Pro samotný provoz by v tomto případě bylo nutné přijmout do pracovního poměru zaměstnance, tj. vedoucího provozovny, který by byl v pracovním poměru obecního úřadu, a tedy tzv. státním zaměstnancem. V této situaci by mzda zaměstnance nemohla být určena na základě realizovaného prodeje, nýbrž je stanovena nařízením vlády.

 

O pozici prakticky projevil zájem jediný uchazeč, jehož časové možnosti by dovolovaly otevřít provozovnu ve třech dnech v týdnu v dopoledních hodinách. Požadavek na otevírací dobu, která by byla přizpůsobena pracovní době občanů, tj. i v pozdně odpoledních hodinách, byl uchazečem zamítnut. Vzhledem ke skutečnosti, že prodejna byla uzavřena z ekonomických důvodů, dospěli zastupitelé k závěru, že faktické zvýšení mandatorních výdajů obecního rozpočtu, zkrácení pracovní doby a administrativní náročnost vedení provozu není pro obec plně přijatelnou variantou.

 

Druhou možností je založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která by byla vedena soukromou osobou, nicméně s minoritní vlastnickou účastí obce. Obec získala nabídku spolupráce na otevření pekárny, která by kromě výroby čerstvého domácího pečiva zajistila i prodej kompletního maloobchodního sortimentu s výjimkou masných výrobků. Vedoucí provozovny by byl jako jednatel společnosti hodnocen v přímé úměře s hospodařením prodejny, což by mandatorní výdaje obce neovlivnilo. Finanční účast obce na projektu by se skládala pouze z jednorázových investičních výdajů, a to z nákladů na základní stavební práce v objektu a dále z půjčky poskytnuté s.r.o. na zakoupení základního vybavení, která by ovšem byla řádně splácena.

 

Vzhledem k faktu, že v okolí Bílkovic se nenachází žádná konkurenční řemeslná pekárna a obyvatelé okresu mají k dispozici výhradně pečivo z pekárny Benea, nebo zboží od velkododavatelů obchodních řetězců, měla by v této situaci místní výrobna čerstvého pečiva vyšší kvality dobrý potenciál, pokud by byl koncept správně prozákaznicky vyřešen. Základem řešení by byla celodenní nabídka čerstvého pečiva, což by zajistilo rozšíření okruhu zákazníků. Po čtyřtýdenní diskusi, která byla ovlivněna i nedostatečnou informovaností veřejného mínění, dospěli zastupitelé k závěru, že investice do tohoto typu provozovny taktéž nelze označit za optimální.

 

Zastupitelstvo obce Bílkovice následně rozhodlo o odložení znovuotevření provozovny smíšeného zboží do chvíle, kdy o prostory projeví záměr samostatný nájemce.

 

S přátelským pozdravem

 

Mgr. Milan Záruba

starosta obce

 

Pozn.: Podrobné informace, které byly projednány zastupitelstvem obce Bílkovice jsou k dispozici v zápisech ze zasedání zastupitelstva 43. (29.června), 44. (1.srpna) a 45. (9.srpna).