query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 411 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 411)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-02-23 10:44:36') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Kozmice)

Žádost o poskytnutí informace - GDPR

Žádost:

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů?
- Externím poskytovatelem služby pověřence?
- Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1. 1. 2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
- náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);
- náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;
- náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

 

Odpověď:

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů?
- Externím poskytovatelem služby pověřence
Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
- 500,- Kč bez DPH/měsíčně
Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
- 21 780,- Kč s DPH
Kolik činily náklady?
- školení 3 630,- Kč s DPH
- dokumentace 12 100,- Kč s DPH
- metodika, dokumentace, předpisy 6 050,-  Kč

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci