13.10.2016 - Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

 

 

I N F O R M A C E

o konání 34. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 20.10.2016 od 19:00 hodin

 

Navržený program:

                               1) Zahájení a schválení programu

 

                               2) Záměr zřízení věcného břemene

 

                               3) Výsledky dílčí kontroly hospodaření provedené Středočeským krajem

 

                               3) Rozpočtové opatření č. 7

 

                               4) Diskuze           - vnitřní audit kontrolního a finančního výboru obce

                                                        - finanční hospodaření obce 1-10/2016

 

                               5) Závěr              

     

Originál pozvánky

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.

Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 - 15,00
Středa 8,00- 15,00

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ceník: 
ceny za jednotlivé služby naleznete na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Svazek obcí CHOPOS

 

Svazek obcí se rozkládá na okrese Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným asi 50 km od hlavního města České republiky Prahy.

Jeho rozloha je 22.751,16 ha. 
Dle posledních údajů k 1. 1. 2017 z ČSÚ zde žije 8 107 trvale hlášených obyvatel. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2018 ve Struhařově dne 2. 3. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2018

které se koná ve Struhařově dne 2.3. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Profil zadavatele - očekávané změny a náklady spojené s povinností digitalizace VZ
 6. Centrum společných služeb
  - GDPR, šablony, podklady k analýze, smlouvy o pověření s příspěvkovými organizacemi apod.
 7. Koordinátor sociální práce - budoucnost  
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Volné téma 

  

Další zasedání výboru ve  v pátek dne 27. 3. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2018 v Petroupimi dne 30. 1. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2018

které se koná v Petroupimi dne 30.1. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Centrum společných služeb

 6. Skupinový vodovod CHOPOS

 7. Volné téma 

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v pátek dne 3. 3. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2017 v Postupicích dne 28. 12. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2017

které se koná v Postupicích dne 28.12. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Centrum společných služeb
 6. Úprava rozpočtu 2017 ke dni 31. 12. 2017
    
 7. Schválení rozpočtu na rok 2018

 8. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2020
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2018, volba předsedy a místopředsedy na rok 2018

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2017

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 30. 1. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2017 v Soběhrdech dne 28. 11. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2017

které se koná dne 28. 11. 2017 od 16.00 hodin – Soběhrdy

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb

 5. Volné téma
  - odměňování členů zastupitelstva obcí - diskuze na dané téma 

 6. Granty a dotace

 7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 8. Plnění rozpočtu

 9. Úprava rozpočtu

 10. Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2020 - diskuze

 11. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
   
 12. Skupinový vodovod CHOPOS


Další zasedání výboru v Postupicích  dne  28. 12. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 8/2017 v Českém Šternberku dne 27. 10. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2017

které se koná dne 27. 10. 2017 od 16.00 hodin – Český Šternberk

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

  - Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana

 5. Granty a dotace

 6. Revokace usnesení č. 5/2017 o schválení Závěrečného účtu DSO CHOPOS za období 2016

 7. Propagace obcí a DSO v rámci Posázaví

 8. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

  - složena zkouška z odborné způsobilosti,
  - starostové a starostky zainteresovaných obcí by měli zvážit, zda nepromítnout náklady spojené se svozem BRO do místního poplatku pro rok 2018,
  - jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele kontejnerů, štěpkovače a drtiče

 9. Centrum společných služeb

  - dotazníkové šetření - velmi důležité se zamyslet nad položenými otázkami

 10. GDPR – změny od 1. 9. 2017

 11. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení uzavření smlouvy s Želivskou provozní a.s.


Další zasedání výboru v                                  dne  27. 10. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 7/2017 ve Vranově dne 22. 9. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2017

které se koná dne 22. 9. 2017 od 16.00 hodin – Vranov

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

 5. Granty a dotace

 6. Propagace obcí a DSO v rámci Posázaví

 7. Certifikace webových stránek

 8. Nové aspekty Zákona o veřejných zakázkách

 9. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Centrum společných služeb

 12. Novela zákona o střetu zájmů – změny od 1. 9. 2017


Další zasedání výboru v Českém Šternberku  dne 27. 10. 2017 od 16.00 hod.

 

Rozpočtové opatření č. 2

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 2 ke dni 31. 8. 2017

Paragraf           položka             Kč                               poznámka

6330                4134                +253 868,10                převod mezi účty - příjem

6330                5345                +253 868,10                převod mezi účty - výdej

3639                2329                +261 123,-                   SMO

3639                2111                +20 000,--                   příjem faktur

3639                5031                +75 000,--                   sociální pojištění zaměstnanci

                        4121                +330 000,-                   příjem od obcí na nákladní automobil

3722                6123                +574 750,--                  nákup auta na svoz kontejnerů

 Schváleno dne 29. 8. 2017, usnesením č. 6/2017.

Program zasedání svazku obcí 6/2017 v Třebešicích dne 29. 8. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2017

které se koná dne 29. 8. 2017 od 16.00 hodin – Třebešice

 

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma

 5. Granty a dotace

 6. Koordinátor sociální práce v mikroregionu CHOPOS

 7. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Diskuze na téma výstavba spalovny (zařízení pro energetické využití) SKO v Mělníku, resp. založení družstva obcí okresu Benešov za účelem vyslání jasného signálu směrem k ČEZu, aby výstavbu spalovny pro obce ze Stř. kraje skutečně zahájil

 10. Centrum společných služeb

 11. Aktualizace www stránek

 12. Novela zákona o střetu zájmů – změny od 1. 9. 2017

 13. Úprava rozpočtu ke dni 31.8.2017- rozpočtové opatření č. 2 a plnění rozpočtu

 14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajův podmínkách obcí, které se stane přímo účinné a aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie ode dne 25. května 2018

 

Další zasedání výboru ve Vranově             dne 22. 9. 2017 od 16.00 hod.

 

Program zasedání svazku obcí 5/2017 v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2017

které se koná dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin – Bílkovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - schválení

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v                        dne 29. 8. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2017 v Chotýšanech dne 30. 5. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2017

které se koná dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin – Chotýšany

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 3. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016

 9. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - zveřejnění na úředních deskách

 10. Revokace rozpočtu roku 2017

 11. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1

 12. Skupinový vodovod CHOPOS

 13. Harmonogram výjezdu do Janských Lázní  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2017 v Čakově (Tatouňovice) dne 25. 4. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2017

které se koná v Čakově dne 25. 4. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Centrum společných služeb

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Chotýšanech v úterý dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018

 

 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 

 

Dále zde budou zveřejněny:

 • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 

 

 

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Program zasedání svazku obcí 2/2017 ve Struhařově dne 10. 3. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2017

které se koná ve Struhařově dne 3.3. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Novinky v rámci spolupráce se SMO

 7. Vymezení školských obvodů

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Čakově (Tatouňovice) v úterý dne 25. 4. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2017 v Petroupimi dne 31. 1. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2017

které se koná v Petroupimi dne 31.1. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Cyklokoncepce Středočeského kraje

 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v úterý dne 10. 3. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2016 v Postupicích dne 27. 12. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2016

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Plnění rozpočtu
   
 6. Schválení úvěrové smlouvy a odprodeje služebního vozu

 7. Úprava rozpočtu 2016 ke dni 31. 12. 2016
   
 8. Schválení rozpočtu na rok 2017
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2016, volba předsedy a místopředsedy na rok 2017

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2016

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 31. 1. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2016 v Bílkovicích (Takonín) dne 29. 11. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2016

které se koná v Bílkovicích (Takonín) dne 29.11. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Plnění rozpočtu
   
 7. Obnova osobního automobilu
   
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017
   
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích v úterý dne 27. 12. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2016 v Teplýšovicích dne 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2016

které se koná v Teplýšovicích dne 25.10. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Centrum společných služeb – 2. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Zákon č. 134/2016 o zadání veřejných zakázek

 8. Nakládání s obecním majetkem – důležité informace
   
 9. Obnova osobního automobilu
   
 10. Návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
   
 11. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích  (Takonín) v úterý dne 27. 11. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2016 ve Vranově dne 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2016

které se koná ve Vranově dne 27.9. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Zpráva o činnosti CSS - Úvodní setkání starostů
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS
 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
 8. Záměr obnovit v dohledné době osobní automobil
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání v Bílkovicích (Takonín) v úterý 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 7/2016 v Drahňovicích dne 30. 8. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání 7-2016

které se koná v Drahňovicích dne 30.8. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání ve Vranově v úterý 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
 7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.

Program zasedání svazku obcí 3/2016 v Soběhrdech dne 29. 3.2016 od 16.00 hod.

které se koná dne v Soběhrdech dne 29. 3. 2016 začátek od 16.00 hodin

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Pavel Bartík, MBA; Marie Matoušková
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Převod profilu zadavatele
 7. Veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem „Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

Příští zasedání výboru v Kozmicích dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin.

Centrum společných služebCentrum společných služeb              

 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Dobrovolný svazek obcí CHOPOS se zapojil do tohoto projektu k 1. 9. 2016.

 

Základní informace o projektu CSS

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS). 

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, jsou DSO. Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

 1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
 2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

 

Více o projektu Centra společných služeb:

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

 

Kontakt na zaměstnance CSS:

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer svazku a CSS        +420 777 193 556         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Kovářová, specialista pro rozvoj mikroregionu    +420 702 038 250         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anna Půtová, DiS., specialista na veřejné zakázky      +420 724 592 215         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář:  Křižíkova 1424, 256 01 Benešov                                                     


Vývoj osídlení v oblasti mikroregionu

Území benešovského okresu a i území mikroregionu bylo trvale osídleno poměrně pozdě. Krajina jižně od levého břehu Sázavy byla pokryta obtížně prostupnými lesy. Klimatické poměry nebyly rovněž příznivé – i dnes patří vyšší polohy k chladnějším partiím, srovnáme-li je např. s pobřežními úseky střední Vltavy.Tyto nepříznivé přírodní podmínky předpokládáme zejména pro období mladšího pravěku. Podnební změny relativně příznivější nastaly až v 11. a 12. století. Do té doby je datována též kolonizace a rozmach středověké výstavby , spojený i s přeměnami v zemědělské výrobě. V polovině 12.st. v benešovském okrese můžeme rekonstruovat několik sídelních komor, z nichž jedna zasahovala prostor kolem Chotýšanky -Tichonic a Psáře. Odtud postupovalo osídlení jižním směrem proti toku Chotýšanky. Další osídlovací proces byl řízen a podporován kláštery. Povodí Blanice a přilehlá území kolonizoval klášter v Louňovicích pod Blaníkem (ženský premonstrátský klášter založený pražskými biskupy).

Nositelem kolonizace zhruba od pol. 13. st byla též šlechta. Kolonizace probíhala především v oblastech příznivějších pro zemědělství – podél potoků na obdělatelné půdě. Byly budovány kolonizační feudální velkostatky, provázené výstavbou opevněných sídel – hradů – a později městských středisek. Nejvýznamnější byla Vlašim, kde se roku 1303 připomíná hrad. Významné místo zaujali v benešovském regionu vedle Benešoviců a Divišoviců Janovici s původním sídlem Janovice (dnes Vrchotovy Janovice), jejichž rodoví příslušníci se uchytili v Jankově, Popovicích a severovýchodně v Čeňovicích. Janovici kolonizovali rovněž povodí střední Blanice až k hranicím statku louňovického kláštera. Potomci ostatních svobodných rodů, drobná šlechta, zemané a vladykové pak byli též iniciátory osídlovacího procesu naší krajiny – zakládali tvrze, dvorce a přilehlé vesnice. Rod Hrabišiců takto založil Postupice. Vodní tvrz byla zřejmě na konci 13. st. založena v Popovicích, obdobně v Jemništi. Na místě vodní tvrze byl v Jemništi vybudován starý zámek. Postupně vzniklo jemnišťské panství – byly připojeny Struhařov, Jezero a Postupice. Západně od starého zámku byl vybudován v 18.stol. reprezentativní zámek nový, na konci 18. stol. zde byl založen velký přírodně-krajinářský park(v té době byla pravděpodobně zrušena pravidelná francouzská zahrada). V r. 1868 se panství dostalo do rukou Šternberků. Obdobně tvrz stávala v pol. 13. stol. v Chotýšanech. Nová budova renesančního zámku byla zde postavena kolem pol. 18. st. a doplněna okrasnou zahradou (později opět přírodně-krajinářský park). Od r. 1883 byl chotýšanský velkostatek majetkem rovněž Šternberků.

Vsi zakládané ve výše položených zalesněných končinách byly obvykle o velikosti 5-10 zemědělských usedlostí. Zhruba na 7-8 vesnic připadl farní kostel. Ve 14.-15. st. pak vznikala městečka a města (oppida, civitates), které byly původně pouhými trhovými osadami bez hradebních zdí, jejichž hlavním urbánním znakem bylo tržiště (náměstí). Na tržní okruh jednoho střediska připadalo cca 35 – 40 vesnic. Trhové osady však byly v krajině rozloženy nerovnoměrně. Vznik měst byl závislý na iniciativě vlastníků. Takto byl na město povýšen Benešov i Vlašim; Chotýšany byly až do r. 1620 městečkem, rovněž Postupice.

V krajině bylo charakteristickým jevem lapkovství. Vladykové někdy poskytovali lapkovským družinám útočiště na svých tvrzích a hradech – jedním z těchto míst byla i popovická tvrz. Mikroregion byl jednou z oblastí benešovska, kde lapkovství kvetlo.

V předbělohorské době pokračovala koncentrace pozemkového majetku při velkých šlechtických panstvích. V souvislosti s růstem velkostatků zanikala a postupně pustla sídla drobné šlechty, tvrze a dvorce, často poničené již v předchozích válečných letech, a zůstaly namnoze jen jejich poplužní dvory, které byly zapojeny do velkostatkového režijního podniku. Postupně se vytvářela výrobní skladba, charakteristická pro feudální velkostatek v celém dalším období. Pod hrady vyrostly pivovary, cihelny, vápenky, kovárny, mlýny, pily, rozšířily se poplužní dvory a ovčíny. Na důležitosti nabývala těžba dřeva, rozšířila se voroplavba po Sázavě a Vltavě. Svobodnická sídla zůstala zachována zvláště ve východní kopcovité a zalesněné části okresu. Nicméně celá oblast ležela na okraji velkého spádového tržního rajónu Prahy. Vzdálenost od významných obchodních středisek, náklady na dopravu, to vše při nedostatku spotřebitelských center nezemědělské výroby přímo v oblasti působilo na retardaci agrární krajiny. Školství nenáleželo k běžnému kulturnímu vybavení, nicméně potvrzena je existence školy ve Vlašimi ve 14. a 15. st. V Pecínově působila v 1. pol. 16. st. sekta lidových kacířů – Mikulášenců – nebo též „plačtivých bratrů“, kteří žili pod vlivem sociálních blouznivých vizí doznívajícího vlivu husitství.

Po bitvě na Bílé hoře - v 1.pol. 17. st. – počet obyvatel výrazně poklesl. Sídla byla zdecimována válkou a obyvatelstvo migrovalo do úrodnějších zemědělských oblastí, kde se uvolnila zemědělská půda. Došlo ke změnám majitelů šlechtických panství (konfiskovány byly Popovice a Věžníky). Dále pokračovalo soustředění majetků do velkých celků. Další války v průběhu 18.st. a epidemie způsobily demografickou krizi. Vývoj zalidnění je mimo jiné ukazatelem hospodářsko-sociálních poměrů. Ty se mírně zlepšily až koncem 18.st. Obraz jednotlivých sídel poskytuje stabilní katastr z r. 1840. Dle tohoto katastru zjistíme, že v mikroregionu mělo více než 50 domů pouze sídlo Postupice (121 domů, 1093 ob), pak Popovice (70 domů, 694 ob), dále Chotýšany (51 domů, 454 ob).

V té době se začaly prosazovat důležité změny v zemědělské a průmyslové výrobě, i když zde vzhledem k odlehlé poloze velmi zvolna. Zrušení nevolnictví, toleranční patent a zakládání manufaktur měly zlepšit situaci převážně zemědělského obyvatelstva. V mikroregionu byly založeny podniky Rottenhanovy v Postupicích (zal. 1798) a Popovicích (zal. 1797), textilní manufaktury zpracovávající bavlnu. Koncentrace pracovních sil, kterou vyvolaly zdejší manufaktury, se odrazila v sídlech. V Postupicích za prvních osm let činnosti manufaktur přibylo 69% domů. Po překonání následků krize ve druhém desetiletí 19. st, která postihla též manufakturu v Popovicích, se také zde ujala podnikání buržoasie. Postupické manufaktury přešly do nájmu pražského obchodníka Karla Otta, který podnik modernizoval a rozšířil. V Popovicích podnikal v bavlně Jakub Šimon Wahle, ale spíše nákladnicky (výkup od domácích tkalců). Růst obcí s průmyslovou činností pokračoval – v mikroregionu se to týkalo opět Popovic a Postupic.

Významné byly i školské reformy – triviální školy byly povinně zřízeny od r. 1775 ve všech místech s farními a filiálními kostely; v mikroregionu je doložena škola na poč. 18.st. v Popovicích, v Teplýšovicích pak škola vzniklá před r. 1775. V pol. 19. st. proběhla reforma státní správy. Vrchnostenské úřady byly zrušeny a nahrazeny okresními hejtmanstvími, později politicko-soudními smíšenými úřady. V r. 1868 byla oddělena státní a soudní správa a fakticky přetrvala do rozpadu monarchie.Nejmenší správní jednotkou se staly místní obce. V čele bylo obecní zastupitelstvo, vyšší stupeň byl okresní zastupitelstvo. V 17. st spadal mikroregion do Kouřimska, v letech 1850-55 do okresního hejtmanství Vlašim, od r. 1855-1918 do soudního okresu Vlašim.

Zánik vrchnostenské správy měl význam pro další život uvolněním staleté soustavy uzavřených územních celků. Mikroregion však neprodělával žádný bouřlivý vývoj. Hlavním zdrojem obživy i přes industrializaci zůstávalo zemědělství. Textilní průmysl podlehl v 1. pol. 19.st. konkurenci s výhodněji položenými textilkami. Jako jedna z posledních zanikla v r. 1871 přádelna v Postupicích-Podlesí. Lihovary byly na zač. 20.st. v Chotýšanech, Popovicích, Postupicích.

Státní silnice byly v podstatě vybudovány do poloviny19.st. Okresní silnice (též silnice II.tř. č. 112) byly postupně budovány po r. 1865; poč. 20. st. bylo zavedeno mezi Benešovem a Vlašimí první autobusové poštovní spojení. Počátkem sedmdesátých let 19.st. byla postavena železnice z Prahy do Českých Budějovic a v devadesátých letech na ni navázaly místní dráhy – v r. 1895 byla otevřena dráha Benešov - Vlašim, která byla v r. 1902 prodloužena do Dolních Kralovic. Železnice vedla k větší mobilitě obyvatel přilehlé oblasti.

Depopulační proces však stále pokračoval a postupně docházelo k vylidňování, které postihlo i mikroregion. Velmi výraznou depopulační tendenci vykázaly v mikroregionu Popovice a Teplýšovice (obě obce v okrajové poloze bez dobrého spojení do center osídlení). Obyvatel přibylo pouze v městských střediscích jako kupř. ve Vlašimi. Kulturní život v mikroregionu byl bohatý – působily zde čtenářské spolky, ochotnické spolky, učitelské jednoty, od šedesátých let se rozvíjelo Sokolské hnutí, hasičské jednoty. Síť obecných škol byla dobudována do konce pol. 19.st. Stále však i ve dvacátých a třicátých letech přetrvávala určitá izolovanost a hospodářská zaostalost mikroregionu i celého regionu. V r. 1872 byla ve Vlašimi otevřena měšťanská škola, v Benešově v r. 1893.

V r. 1960 byl vytvořen okres Benešov. Po kolektivizaci zemědělství , vytvoření JZD a Státních statků, zavedení střediskových obcí, se opět změnily podmínky vývoje oblasti. Bohužel se výrazně změnil charakter malých sídel – posilováním významu střediskové obce sice Postupice získaly na vybavenosti a infrastruktuře, stagnace malých sídel však způsobila jejich přeměnu ve spíše rekreační osady s dalším úbytkem trvale bydlícího obyvatelstva. Méně byly tímto procesem postiženy obce poblíž komunikace II/112, jako např. Chotýšany či Struhařov. Citelné jsou z tohoto období i zásahy do urbanistické struktury sídel – nešťastné budování bytových domů, typových obchodů, nešetrné umisťování hospodářských předimenzovaných staveb a areálů naprosto bez ohledu na krajinu a dálkové pohledy, celkový úpadek estetického cítění projevující se v nešetrných stavebních úpravách tradiční venkovské architektury – toto vše se podepsalo i zde. Naopak malá sídla zůstala na okraji těchto zásahů a jsou neporušena, což zvyšuje atraktivitu území a krajiny.

Zjednodušeně lze říci , že stejně jako na celém Benešovsku se počet obyvatel v mikroregionu za poslední století snížil více než na polovinu, přičemž tento pokles obyvatel je ještě výraznější u menších sídel. V posledním desetiletí se počet obyvatel větších sídel téměř alespoň stabilizuje (Struhařov, Chotýšany, Postupice).

 


Název sídla První zmínka o obci
Chotýšany 1250
Popovice 1295
Postupice 1205
Struhařov 1370
Teplýšovice 1352
Bílkovice 1420
Čakov 1226
Český Šternberk   1242
Divišov 1130
Drahňovice 1401
Kozmice 1350
Litichovice 1402
Ostředek 1356
Petroupim 1318
Psáře 1352
Soběhrdy 1360
Třeběšice 1358
Vodslivy 1436
Vranov 1352
Všechlapy 1378
Xaverov 1788
Integrovaný projekt venkovského mikroregionu - ing. ak. arch. Ivana Tichá

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail

CHOPOS
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany

ID datové schránky: c5n4gyv

Kancelář:

Manažeři:
Křižíkova 1424, 256 01 Benešov

Účetní: Marie Matoušková
Masarykovo náměstí 1 (budova piaristické koleje)
256 01 Benešov

Manažer mikroregionu: Ing. Miroslav Kratochvíl 
Telefonní číslo: +420 777 193 556
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specialista na veřejné zakázky a editor www stránek: Anna Půtová, DiS.
Telefonní číslo: +420 724 592 215
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrace projektů a specialista pro rozvoj mikroregionu: Jana Kovářová
Telefonní číslo: +420 702 038 250
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Daňové identifikační číslo

Osvědčení o registraci

Podle § 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů je CHOPOS u Finančního úřadu v Benešově zaregistrován s účinností od 11.03.1999 pod daňovým identifikačním číslem:

 DIČ: CZ69000948

Rozpočtové opatření č. 3

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 3 ke dni 28. 11. 2017

Pol.

Par.

popis

změna

2111

3639

faktury

+10 000,-

2141

6310

úroky

+ 20,-

2329

3639

SMO – příjmy

+257 672,-

5031

3639

odvody soc. zabezp. apod.

+ 20 000,-

5139

3639

kanc. potř.

+ 6 000,-

5156

3639

PHM

+ 5 000,-

5161

2143

poštovné

+ 1 500,-

5163

2143

pojištění rozhledny

+ 600,-

5163

3639

pojištění auta, poplatky, úroky

+ 15 000,-

5164

2310

nájem

+ 2 000,-

5169

2143

rozhledna, zabezpečení, kamera, akce Půlnočnívýstup

+ 30 000,-

5169

2310

elektřina vodovod

+ 10 000,-

5169

3639

služby, profil zadavatele, parkování apod.

+ 35 000,-

8115

0000

převod v rámci rozpočtu

- 174 958,-

2112

2143

příjem tržby

+ 45 966,-

5137

2143

Špulka, EET pokladna

+ 18 600,-

5138

2143

zboží

+ 10 000,-

 Schváleno dne 28. 11. 2017, usnesením č. 9/2017.

Rozpočtové opatření č. 2

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 2 ke dni 31. 8. 2017

Paragraf           položka             Kč                      poznámka

6330              4134              +253 868,10            převod mezi účty - příjem

6330              5345              +253 868,10            převod mezi účty - výdej

3639              2329              +261 123,-              SMO

3639              2111              +70 000,--               příjem faktur

3639              5031              +90 000,--               sociální pojištění zaměstnanci

                     4121              +330 000,-              příjem od obcí na auto

3722              6123              +574 750,--             nákup auta na svoz kontejnerů

                     4121              -1 004 494,32           přeúčt. na investice

                     4221              +1 004 494,32          investice na vodo

3722              5163              +10 000,-                 pojištění

3722              5169              +2 000,-                   poplatky

6310              2141              +500,-                      úroky

 Schváleno dne 29. 8. 2017, usnesením č. 6/2017.

Rozpočtové opatřené č.1

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 1 ke dni 30. 5. 2017

Paragraf    položka           Kč                                           poznámka

3639           2111                +70 000,-                                vydané faktury

3639           2329                +462 000,-                              SMO

                   4116                -462 000,-                               SMO – chybná položka

3639           5163                +598 950,-                              nákup auta                                         

2143           2111                +133 000,-                              příjem z el. energie

6310           5163                +500,-                                     poplatky ČNB

 

Schváleno Výborem DSO dne 30. 5. 2017, usnesením č. 4/2017.

 

Interní směrnice č. 1/2014

Interní směrnice
č. 1/2016

o postupech při zadávání veřejné zakázky
 CHOPOS, Chotýšany 54, 256 01 Benešov, IČ: 69000948

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 1. na dodávky
 2. na stavební práce
 3. na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 1. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč, a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.

 ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp.

 1. v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

 Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Zakázky malého rozsahu

 2. Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou, případně hodnotící komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou usnesení ze zasedání výboru nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 a) Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou. Zveřejnění pomocí úřední desky formou usnesení ze zasedání výboru, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

 Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.

 1. Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na majetku).
 2. Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 3. Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
 4. Zadávání zakázek do výše 100 000 Kč bez DPH na služby, dodávky a do výše 300 000 Kč bez DPH na stavební práce, které je v kompetencích manažera svazku (dle Usnesení výboru svazku č. 9/2016 ze dne 25. 10. 2016).

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
 2. Kritériem pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky,
  nejnižší nabídková cena (pokud není stanoveno jinak).
 3. Směrnice byla schválena výborem svazku dne 25. 10. 2016

Článek 6

Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti dne 25. 10. 2016

            
 Jiří Černý, místopředseda                                           Ing. Libor Matoušek, předseda

 

                                                                                                          

Stanovy DSO

STANOVY

CHOPOS

I.

Název, sídlo, právní forma

Název:                       CHOPOS

                                   (dále v textu jen svazek obcí)

Sídlo:                          Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Právní forma:          svazek obcí dle zákona o obcích 128/2000 Sb.

II.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce na řešení společných úkolů, týkajících se zlepšování života obyvatel a celkové obnovy výše jmenovaného mikroregionu. Aktivita svazku obcí bude zaměřena na následující oblasti:

 1. zvýšení kvality života ve venkovských oblastech;
 2. spolupráce při obnově venkova a rozvoji cestovního ruchu v regionu Posázaví;
 3. výměnu know-how mezi partnerskými obcemi v ČR a zemích EU;
 4. spolupráce se zahraničními regiony
 5. zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu, návrhy podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí;
 6. společné řešení dopravní a technické infrastruktury ve více obcích;
 7. společnou péči o památky v mikroregionu;
 8. využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, v mikroregionu;
 9. řešení odpadového hospodářství pro více obcí;
 10. podporu venkovské turistiky a agroturistiky při současném řešení dalších místních programů obnovy (např. akce obnovy občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu);
 11. společné řešení sociálních služeb, školství a zdravotní péče v mikroregionu;
 12. podporu komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních, vznik "teledomů", dokončení telefonizace atp.;
 13. zpracování propojených nebo společných internetových stránek;
 14. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů (trasy, návštěva místních slavností, nabídka regionálních specialit), týkající se více obcí;
 15. budování a provoz informačních center, podporu projektů regionálních a lokálních muzeí, souvisejících s rozvojem venkova, nebo napomáhajících rozvoji cestovního ruchu;
 16. budování, provozování a značení cyklostezek, turistických cest, naučných stezek a souvisejícíh objektů;
 17. podporu společných řešení, směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu společnou přípravu pozemkových úprav;
 18. podporu řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 19. podpora při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi;
 20. podpora a zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
 21. pořádání kulturních a sportovních akcí;
 22. pořádání vzdělávacích akcí, propagačních akcí, seminářů a prezentací

III.

Zakládající členové

Obec Chotýšany se sídlem Chotýšany 54, 257 28, IČ 00231886

Obec Popovice se sídlem Popovice 78, 257 02, IČ 00508411

Obec Postupice se sídlem Postupice 154, 257 01, IČ 00232521

Obec Struhařov se sídlem Struhařov 75, 256 01, IČ 00232751

IV.

Členové svazku obcí

Obec Bílkovice se sídlem Bílkovice 57, 257 26, IČ 00232807

Obec Čakov se sídlem v Tatouňovice 5, 257 28, IČ 00231541

Městys Český Šternberk se sídlem Český Šternberk 27, 257 26, IČ 00231614

Městys Divišov se sídlem Divišov, Horní náměstí 21-22, 257 26, IČ 00231690

Obec Drahňovice se sídlem Drahňovice 40, 257 26, IČ 00508446

Obec Kozmice se sídlem Kozmice 12, 257 25, IČ 00232017

Obec Litichovice se sídlem Litichovice 4, 257 26, IČ 00473367

Obec Ostředek se sídlem Ostředek 60, 257 24, IČ 00232424

Obec Petroupim se sídlem Petroupim 74, 256 01, IČ 00232475

Obec Psáře se sídlem Psáře 19, 258 01, IČ 00508489

Obec Soběhrdy se sídlem Soběhrdy 60, 256 01, IČ 00232700

Obec Teplýšovice se sídlem Teplýšovice 24, 256 01, IČ 00232823

Obec Třebešice se sídlem Třebešice 39, 257 26, IČ 00473375

Obec Vodslivy se sídlem Vodslivy, 257 24, IČ 00473413

Obec Vranov se sídlem Vranov 16, 257 22, IČ 00232980

Obec Všechlapy se sídlem Všechlapy 27, 257 26, IČ 00473383

Obec Xaverov se sídlem Xaverov 3, 285 06, IČ 00473421

V.

Majetkové poměry

 

Majetek svazku obcí je tvořen ročními příspěvky jednotlivých členů, přijatými dotacemi, granty a příspěvky, příjmy z vlastní činnosti svazku obcí a dalšími finančními příjmy.

Roční příspěvek člena svazku obcí se zkládá ze dvou položek:

položka 1

Tato část příspěvku je závislá na konkrétním počtu obyvatel člena svazku obcí.

Částka příspěvku je násobkem počtu obyvatel k 1.lednu daného kalendářního roku a koeficientu 4.

položka 2

Tato část příspěvku je závislá na řádovém počtu obyvatel člena svazku obcí.

                        Vrstvy:

                        1-49 obyvatel                           18 000,- Kč

                        50-99 obyvatel                         21 000,- Kč

                       100-199 obyvatel                      37 000,- Kč

                       200-299 obyvatel                      48 000,- Kč

                       300-399 obyvatel                      55 000,- Kč

                       400-499 obyvatel                      70 000,- Kč

                       500-999 obyvatel                      78 000,- Kč

                       1000-1500 obyvatel                   80 000,- Kč

                       nad 1500 obyvatel                    95 000,- Kč

 Celková částka ročního příspěvku bude zařazena do konsolidačních položek rozpočtů obcí jednotlivých členů. Roční příspěvek je splatný ve dvou 50% splátkách do 30.4. a do 31.8. každého kalendářního roku na účet svazku obcí vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 0320495399/0800.

Příspěvky obcí za obdržené dotace.

Jednotliví členové přispívají na činnost svazku obcí částkou představující 2 % z jim přiznané finanční dotace na konkrétní projekt připravený v rámci aktivit svazku obcí.

Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem svazku obcí. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti svazku obcí, jak je vymezen v těchto stanovách.

Čerpání prostředků z majetku svazku obcí se řídí dle schváleného rozpočtu svazku obcí, čerpání prostředků na konkrétní projekty se řídí dle dohody členů před započetím realizace projektu.

VI.

Hospodaření svazku obcí

 1. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování se provádí do 6 měsíců po skončení kalendářního roku v závěrečném účtu svazku obcí.
 2. Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům jednotlivých členů.
 3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn ve všech obcích, které leží ve správním území členů svazku obcí, nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání výboru svazku obcí, aby se k němu občané obcí mohli vyjádřit.
 4. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání výboru svazku obcí.
 5. Uzavřít smlouvu o dílo lze vždy jen po předchozím výběrovém řízení, pokud to vyžadují platné právní předpisy, nebo na základě zpracovaných nabídek - a to s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality a ceny.
 6. V dalších zde neuvedených bodech se hospodaření svazku obcí řídí platnými předpisy.

 

VII.

Členství ve svazku obcí

 1. Členství zakladatelů ve svazku obcí vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může přistoupit ke svazku obcí se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku obcí .
 2. Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď.

 

VIII.

Práva a povinnosti členů

Každý z členů Svazku obcí je povinen napomáhat podle svých možností činnosti svazku obcí. Jednotliví členové svazku obcí mají právo kontrolovat činnost svazku obcí a jeho hospodaření.

 

IX.

Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí

Každý z členů Svazku obcí má právo a povinnost se podílet na zisku případně na úhradě ztráty svazku obcí. Podíl na zisku a ztrátě bude určen podle výše ročního příspěvku. V případě, že dojde k realizaci projektu financovaného jen některými členskými obcemi, vztahuje se výše uvedené ustatnovení pouze na tyto zainteresované obce. Pro tento případ musí být financování projektu hned od začátku jasně a zřetelně oddělené od ostatních činností.

X.

Orgány svazku obcí

 1. O všech záležitostech Svazku obcí rozhoduje výbor Svazku obcí. Každý člen jmenuje do výboru jednoho zástupce a jednoho náhradníka, kterého může kdykoli odvolat. Nejmenuje-li člen zvláštního zástupce pro jednání výboru svazku obcí, zastupuje obec její zákonný statutární zástupce.
 2. Výbor volí ze svého středu předsedu Svazku obcí a jeho zástupce na 1 rok.
 3. Výbor volí ze svého středu kontrolní výbor, který má všeobecnou kontrolní působnost na činnosti výkonných orgánů.
 4. Výbor volí ze svého středu finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem Svazku obcí a s finančními prostředky Svazku obcí.
 5. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit.
 6. Výbor schvaluje účetní závěrku.
 7. K rozhodnutí musí dojít dohodou, nelze rozhodnout prostou většinou hlasů, ale se souhlasem všech zúčastněných členů. Účast členů na zasedání musí být minimálně 60%.
 8. Jménem svazku obcí jedná předseda. Zástupce předsedy jedná za svazek obcí pouze v případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání.
 9. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k názvu svazku obcí a úřednímu razítku připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti zástupce.
 10. Jednání výboru je možné v naléhavých případech uskutečnit korespondenčním, telefonickým nebo e-mailovým způsobem. Rozhodnutí uskutečněné tímto způsobem je písemně potvrzeno na nejbližším zasedání výboru svazku obcí.

XI.

Zrušení svazku obcí

Svazek obcí se zrušuje dohodou.

Svazek obcí zaniká výmazem z registrace.

Nepřejde-li majetek svazku obcí na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich vkladů. V případě, že dojde k dělení majetku, který byl realizován a spolufinancován jen některými členskými obcemi, vztahuje se výše uvedené ustatnovení pouze na tyto zainteresované obce. Pro tento případ musí být financování majetku hned od začátku jasně a zřetelně oddělené od ostatních činností.

XII.

Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů svazku obcí.

V Benešově dne 6. ledna 2016

 

 

 za Obec Bílkovice

starosta Mgr. Milan Záruba

za Obec Čakov

starosta Mgr. Martin Schovánek

za Městys Český Šternberk starostka Iveta Bártová

za Městys Divišov

starosta Mgr. Zdeněk Pekárek

za Obec Drahňovice

starosta František Košata

za Obec Chotýšany

starosta Bohuslav Kovář

za Obec Kozmice

starostka Helena Matoušková

za Obec Litichovice

starosta Ing. Pavel Kejklíček

za Obec Ostředek

starosta Ing. Marek Škvor

za Obec Petroupim

starosta Jiří Černý

za Obec Popovice

starosta František Páv

za Obec Postupice

starosta Miloslav Půta

za Obec Psáře

starostka Bc. Petra Kadlečková

za Obec Soběhrdy

starosta Pavel Bartík, MBA

za Obec Struhařov

starosta Ing. Libor Matoušek

za Obec Teplýšovice

starosta Josef Škvor

za Obec Třebešice

starostka Hana Moravcová

Za Obec Vodslivy

starosta Jiří Chlumský

za Obec Vranov

starosta Josef Vašák

za Obec Všechlapy

starosta Luboš Kuneš

za Obec Xaverov

starosta Jiří Hervert

Formuláře (ke stažení)

Formuláře, které zde najdete ke stažení, platí pro všechny obecní úřady našeho svazku obcí.

Evidence místních komunikací obce - pasport

ZÁKON 106/1999
Formulář žádosti o informace

MÍSTNÍ POPLATKY
Přihlášení k poplatku za psa PDF
Přihlášení k poplatku za svoz komunálního odpadu PDF
Přihlášení k poplatku z ubytovacích kapacit PDF

STAVEBNÍ
Ohlášení drobné stavby - stavebních úprav PDF

Vysvětlivky k ohlášení ŽÁDOSTI o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení pokácení dřevin PDF

Povolení k pokácení dřevin PDF

Nepovolení k pokácení dřevin PDF

Nováková Olga

chtěla jsem se zeptat, jestli bude rozhledna otevřená ještě 16.11.2014

Dobrý den,

rozhledna je otevřená nepřetržitě a můžete ji navštěvovat kdykoli. Jsou však určité výjimky, kdy na rozhlednu nikdo nesmí. Tyto výjimky najdete v provozním řádu rozhledny, který je umístěn u vchodu na rozhlednu a na webových stránkách rozhledny Špulka

Jana Tomášková

Dobrý den,

dočetla jsem se zde, že stánek u rozhledny Špulka bude otevřen dne 14. 11. 2014, kdy se v regionu koná akce pod názvem Za posledním puchýřem. Prosím bude stánek otevřen též v sobotu 15.11.2014, kdy pochod pokračuje? O Špulce jsem se dověděla dnes (9.11.)v tv v Toulavé kameře. Jsem sběratelka turistických vizitek a ráda bych si koupila i velmi zajímavou a ojedinělou rozhlednu Špulku.

S pozdravem Jana Tomášková, Praha 4

Dobrý den,

stánek u rozhledny Špulka bude otevřen od pátku do pondělí, tedy od 14. do 17. 11. 2014. Za nepříznivého počasí bude stánek uzavřen

Krkavec velký

Corvus corax (GPS: N 49°47,491´ E 14°49,641´)

Poznávací znaky:
Krkavec hnízdí v odlehlých lesích, má však velké teritorium a létá na velké vzdálenosti. Je velmi plachý. Je větší než káně, celý černý s modrofialovým leskem, má silný zobák na jehož kořeni trčí dopředu pírka připomínající chlupy.

FOTOGRAFIE

HLAS

biologie: Krkavci si tvoří trvalé páry. Staví si hnízdo na nepřístupné skalní stěně nebo na stromě, Vejce mají velice proměnlivého zbarvení (většinou nahnědlá s tmavým mramorováním). Je stálý. Krkavec je všežravý, v zimě vyhledává zdechliny.

ekologický význam: Jako všežravec se významným podílem mršin v potravě může být krkavec považován za užitečného uklízeče uhynulých zvířat v krajině.

zajímavosti: Pro svoji inteligenci, učenlivost a schopnost napodobovat lidskou řeč někdy neznalí lidé ochočují mláďata krkavců, když však vyrostou stávají se kvůli přirozeným instinktům a velkému silnému zobáku svým chovatelům nebezpeční a obtížní a ti se jej snaží zbavit, ochočený krkavec má v přírodě menší šanci přežít, pobývá v blízkosti sídel a mnohdy je předčasně usmrcen,

jak pomoci krkavcům: Vzhledem k vývoji početnosti populace a způsobu života dnes krkavci nepotřebují zvláštní podporu člověka – samozřejmě za předpokladu zastavení ilegálního odstřelu a trávení ptáků pytláky.

Hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula (GPS: N 49°47,487´ E 14°49,684´)

poznávací znaky:
Žije ve smíšených i jehličnatých lesích. Je dosti velký a zavalitý, s krátkým, ale vysokým zobákem a krátkým širokým krkem. Má šedý hřbet, černý ocas a křídla s širokou bílou páskou. Dospělci mají černé temeno a obličej, spodek a hruď samce je jasně červená, u samice šedobéžová.

FOTOGRAFIE

HLAS

biologie: Hýl si staví hnízdo na stromě nebo v keři. Vejce má jasně modrá a řídce tečkovaná. Je stálý. Živí se různými semeny a výhonky stromů, v létě i hmyzem.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a napomáhá rostlinám v rozšiřování semen.

zajímavosti: Hýl je v zimě vzácným, za to atraktivním návštěvníkem krmítek.

jak pomoci hýlům: Ponecháním keřů v krajině, parcích a zahradách, poskytnutím budek a přikrmování na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy. Dále výsadbou dřevin s plody atraktivními pro ptáky (např. šeřík, jasan, javor dále růže, trnka, ptačí zob, hloh, jeřáb aj.)

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs (GPS: N 49°47,449´ E 14°49,887´)

poznávací znaky:
Jde o typického obyvatele zahrad, parků a všech typů lesů (dává přednost světlejším). Často se pohybuje na zemi. Velká zhruba jako vrabec. V křídlech má dvojitou bílou pásku, má bílé strany ocasu a šedozelený kostřec. Samec má modrošedou hlavu s červenými lícemi a nahnědlou hruď, samici červenohnědé zbarvení chybí a má šedozelená záda.

FOTOGRAFIE


HLAS

biologie: Staví si hnízdo ve větvích a maskuje jej zvenčí mechem a lišejníky, vejce má světle modrozelená až nahnědlá s kaštanovou kresbou. Částečně tažný druh. Živí se semeny rostlin a hmyzem.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a napomáhá rostlinám v rozšiřování semen.

zajímavosti: Přezimující jedince uvidíme v zimě na krmítku.

jak pomoci pěnkavám: Ponecháním keřů v krajině, parcích a zahradách, přikrmování na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.

Žluna zelená

Picus viridis (GPS: N 49°47,548´ E 14°49,467´)

poznávací znaky:
Žluna je obvyklá ve světlých lesích, na pastvinách se stromy, v parcích a zahradách. Hodně času tráví na zemi. Za letu má výrazně vlnovkovitou dráhu. Je ostražitá. Poznávacími znaky jsou zelená svrchní strana a žlutavý kostřec, červené temeno a bílé, černě lemované oko. Samec má černý vous s červeným středem, samice bez červeného středu.

FOTOGRAFIE


HLAS

biologie: Hnízdí v dutinách stromů. Vejce má čistě bílá a lesklá. Je stálá. Živí se hlavně mravenci a dalším hmyzem.

ekologický význam: Je predátorem mravenců a podkorního hmyzu (zejm. larev). Pomáhá budovat ve stromech dutiny, které pak obývají i jiné ptačí druhy.

zajímavosti: Pro podobný způsob život bývá zaměňována se strakapoudem, barevně je však zřetelně odlišná a na rozdíl od strakapouda často pobývá na zemi.

jak pomoci žlunám: Žlunám svědčí ponechání starších i odumřelých stromů v krajině, ve který se vyvíjí hmyz a jsou nebo mohou být vytvořeny dutiny. Rovněž jim prospěje nepříliš udržovaná travnatá prostranství se solitéry.

Sýkora modřinka

Parus caeruleus (GPS: N 49°47,462´ E 14°49,723´)

poznávací znaky: Obývá lesy, parky a zahrady a častá je ve městech. Mnohdy se zavěšuje hlavou dolů na větvičky a čile se pohybuje. Má malou hlavu zataženou mezi ramena, černý oční proužek a týl, výrazná je modrá čepička na bílé hlavě. Zespodu je žlutá, křídla má modravá.

FOTOGRAFIE

HLAS

biologie: Hnízda si staví v dutinách nebo budkách. Vejce má bílá s červenohnědými skvrnami. Modřinka je stálá. Živí se hmyzem, semeny či lojem na krmítku.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a dalších bezobratlých. Na zahradě významně přispívá k potlačování hmyzích škůdců.

zajímavosti: Jeden pár sýkor hnízdících na zahradě přinese svým devíti mláďatům během devatenáctidenní hnízdní péče asi 7500 úlovků hmyzu. V případě používání pesticidů na zahradě však díky tomu ptáci hynou, jelikož se v nich kumuluje jed obsažený v jejich potravě. Snadno zahnízdí v ptačí budce a uvidíme jí i v zimě na krmítku.  

jak pomoci sýkorám: Ponecháním keřů v krajině, parcích a zahradách, poskytnutím budek a přikrmování na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.

Sýkora koňadra

Parus major (GPS: N 49°47,441´ E 14°49,814´)

poznávací znaky: Obývá lesy, parky a zahrady, je častá ve městech, odváží se blízko k člověku. Je to naše největší sýkora s typickým žlutým spodkem s černým pruhem uprostřed. Má lesklou modročernou hlavou s bílými skvrnami na tvářích, šedozelený hřbet a tenké bílé pásky v modrošedých křídlech.

FOTOGRAFIE


HLAS

biologie: Staví si hnízda v dutinách, větracích šachtách a budkách. Vejce má bílá s červenohnědými skvrnami. Je stálá. Živí se hmyzem, semeny či lojem na krmítku.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a dalších bezobratlých. Na zahradě významně přispívá k potlačování hmyzích škůdců.

zajímavosti: Sýkory jsou častými obyvateli ptačích budek (sýkorníků). Nabídku hnízdních možností (vyvěšení budek) oplácí požíráním hmyzu zejm. larev zahradních škůdců. Budky je třeba pravidelně kontrolovat a pokaždé na podzim vyčistit, jinak se v nich hromadí parazité ptáků nebo je osídlí hmyz (např. sršni). Uvidíme jí i v zimě na krmítku.

jak pomoci sýkorám: Ponecháním keřů v krajině, parcích a zahradách, poskytnutím budek a přikrmování na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.

 

Střízlík obecný

Troglodytes troglodytes (GPS: N 49°47,521´ E 14°49,522´)

poznávací znaky: Jde o typický druh lesů, parků či zahrad. Má krátké kulaté tělo se vztyčeným ocasem a delší zobák. Žije skrytě, proplétá se často v křovinách či hromadě větví. Svrchu je červenavě hnědý, zespodu hnědavě bílý s jemnými tmavšími vlnkami.

FOTOGRAFIE

HLAS

biologie: Střízlík si staví hnízdo, které je kulovité, asi 15 cm v průměru a je spletené z jemných větviček a mechu. Hnízdí nízko nad zemí v křoví, pod převislými břehy potoků nebo v hromadě roští. Vejce jsou široká bílá s červenohnědými skvrnkami. Je stálý. Živí se hmyzem a jeho larvami.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a dalších bezobratlých. Na zahradě přispívá k potlačování hmyzích škůdců.

zajímavosti: Jelikož se střízlík často zdržuje na zemi či v nízkých keřích, největší hrozbou pro něj jsou v okolí sídel kočky.

jak pomoci střízlíkům: Zachováním a rozvojem křovin či poskytnutím hromady větví na pozemku – střízlík v nich skrytě pobývá i hnízdí.

Strnad obecný

Emberiza citrinella (GPS: N 49°47,446´ E 14°49,756´)

poznávací znaky: Jde o typický druh otevřené zemědělské krajiny s rozptýlenou zelení. Ke zpěvu sedává na vyvýšených posedech – osamělém stromě či kůlu, není příliš plachý, má tělo velikosti vrabce a silný zobák, s oblibou se koupe a pije v loužích, potravu sbírají často ze země, samci mají citronově žlutou hlavu s nahnědlými lícemi a žlutavou spodinu těla, samice je mnohem méně žlutavá, svrchní strana těla je hnědě žíhaná, jeho hlas „ci-ci-ci-ci-ci-ci-cííí“ lze slyšet v mnoha oblastních dialektech (nářečích).

FOTOGRAFIE


HLAS

biologie: u nás stálý, hnízda si staví z větviček a trávy nejčastěji na zemi, vejce jsou šedobílá s tmavými kresbami či skvrnami, živí se hlavně semeny trav, na jaře a v létě i hmyzem, plži či žížalami

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a dalších bezobratlých v zemědělské krajině. Napomáhá rostlinám v rozšiřování semen. Jeho zpěv je neodmyslitelnou zvukovou kulisou krajiny českého venkova.

zajímavosti: Ačkoliv do nedávna patřil strnad obecný v České republice k nejhojnějším druhům, poslední dobou se zde relativně rychle snižuje jeho početnost a stejně tak ve zbytku Evropy. Na vině je zcelování pozemků, ubývání křovinatých remízů, intenzifikace a chemizace zemědělství (pesticidy, průmyslová hnojiva, mořené osivo) a masívní pěstování řepky olejky na místo obilovin. Josef Jungmann napsal „Když se strnadi hnízdí, samcové řevniví vyštipují násilně soumily své.“ Odtud tedy zřejmě pochází slovní spojení vystrnadit někoho.

jak pomoci strnadům: Zachovat, udržovat a obnovovat rozptýlenou zeleň v zemědělské krajině, podporovat pestrou nabídku potravních zdrojů a minimalizovat používání pesticidů, zejména na okrajích polí.

Červenka obecná

Erithacus rubecula (GPS: N 49°47,502´ E 14°49,593´)

poznávací znaky: Je to typický druh listnatých lesů, parků či zahrad s hustším porostem a otevřenými místy. Poskakuje se svěšenými křídly po zemi a uklání se. Má tenké delší nohy, někdy bývá načepýřená a pak vypadá kulatá. Zbarvení je svrchu hnědavé a zespodu světlé, má charakteristický cihlový podbradek od tváří až po hruď. Mláďata nemají červený podbradek.

FOTOGRAFIE

HLAS

biologie: Červenka si staví hnízda ze suchého listí a mechu v puklinách, dutém pařezu či v budce. Vejce jsou skořicově tečkovaná. Je stálá. Živí se hmyzem, plži a červy.

ekologický význam: Spolu s dalšími druhy se podílí na regulaci populací hmyzu a dalších bezobratlých. Na zahradě přispívá k potlačování hmyzích škůdců.

zajímavosti: snadno zahnízdí v ptačí budce a uvidíme jí i v zimě na krmítku

jak pomoci červenkám: Ponecháním keřů v krajině, parcích a zahradách, poskytnutím budek a přikrmování na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.

 

Brhlík lesní

Sita europaea (GPS: N 49°47,530´ E 14°49,499´)

poznávací znaky: Je to typický druh smíšených lesů, parků či zahrad a jediný ptačí druh u nás, který se běžně pohybuje hlavou dolů. Potravu si hledá převážně pod kůrou stromů a proto jej uvidíme nejčastěji šplhat po kmeni trhavými pohyby. Svrchu je modrošedý, zespodu naoranžovělý a má černý proužek přes oko. Má typický obrys, krátký ocas, velkou hlavu i zobák a silné nohy.

FOTOGRAFIE


HLAS

biologie: Brhlík hnízdí v dutinách stromů nebo i budkách. Vchod do hnízda si zpravidla obezdívá tvrdnoucím jílem. Vejce má bílá, hnědě skvrnitá. Je stálý. Živí se hmyzem, semeny a oříšky.

ekologický význam: Důležitý predátor podkorního hmyzu (zejm. larev).

zajímavosti: Do záhybů kůry brhlík upevňuje ořechy, které pak svým silným zobákem rozbíjí z boku. V zimě jej uvidíme i na krmítku.

jak pomoci brhlíkům: Brhlíkům v lese svědčí ponechání starších i odumřelých stromů ve který se vyvíjí hmyz a jsou nebo mohou být vytvořeny dutiny. Rovněž přikrmováním na krmítku zejména při sněhové pokrývce a koncem zimy.