Elektronická podatelna obce Teplýšovice

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Teplýšovice, Teplýšovice 24, 256 01 Benešov, a to  v pondělí 17:00-20:00 a ve čtvrtek 15:00-17:00
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Teplýšovice

Správní území obce Teplýšovic se rozkládá na výměře 1056,36 ha na dvou katastrálních územích.

   Čeňovice        540,82 ha 
   Teplýšovice    515,54 ha
 
   Ve správním území obce jsou tyto místní části: 
   - Čeňovice  
   - Humenec      
   - Kochánov     
   - Teplýšovice
   - Zálesí
   - Smilov
- chatová oblast
   
      
   V obci žije 512 obyvatel.

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Zápisy 2017

Zápis č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 2. 2. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 2/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 16. 3. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 3/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 19. 7. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 6/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 31. 8. 2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 7/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 26.10.2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č.8/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 14.12.2017 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 
•Schválený rozpočet obce
•Schválený rozpočtový výhled obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://obecteplysovice.cz/uredni_deska.aspa internetových stránkách obce http://obecteplysovice.cz/area.asp?place_id=5&area_id=32

 
•Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
•Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 
•Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na aktuální účetní období
•Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tento dokument byl zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

 

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:
•Návrh rozpočtu na další účetní období
•Schválený rozpočet na další účetní období
•Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
•Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
•Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
•Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
•Návrh závěrečného účtu
•Schválený závěrečný účet

 

Do listinné podoby dokumentů Obce Teplýšovice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Teplýšovice, Teplýšovice 25, 256 01 Benešov,  v úředních hodinách: pondělí 17.00 hod.-20.00 hod., čtvrtek 15.00 hod.-17.00 hod. 

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:
Pondělí 
   8:00 - 13:00 a 17:00 - 20:00
Úterý       8:00 - 13:00
Středa     8:00 - 13:00
Čtvrtek    8:00 - 13:00 a 15:00 - 17:00
Pátek       8:00 - 13:00


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Kontakty

Oficiální název  Obec Teplýšovice 
Kontaktní adresa  Obecní úřad Teplýšovice
  Teplýšovice 24 
  256 01 Benešov 
Telefony  Obecní úřad                                               tel. 317 795 059 
  starosta: Josef Škvor                                  tel. 724 187 277    
  místostarosta: Mgr. Pavel Goby                   tel. 724 089 521   
  asistentka: Iva Laštovková                         tel. 317 795 060
E-mail OÚ  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny  pondělí:   8:00 - 13:00 a 17:00 - 20:00
  úterý:      8:00 - 13:00
  středa:     8:00 - 13:00
  čtvrtek:    8:00 - 13:00 a 15:00 - 17:00
  pátek:      8:00 - 13:00
Bankovní spojení    0320079379/0800
Číslo účtu u ČNB 94-3714121/0710
00232823
DIČ CZ00232751

 

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Teplýšovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Teplýšovice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)Obec jako právnická osoba
2) Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Teplýšovice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Teplýšovice

v Zastupitelstvo

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

Ø  Inventarizační komise

v Příspěvkové organizace

Ø  ZŠ a MŠ Teplýšovice

 

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Teplýšovice 24
256 01 Benešov
Telefon: 317 795 059
Mobilní telefon: 724 187 277
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obecteplysovice.cz
ID Datové schránky: ascajhg

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Teplýšovice 24
256 01 Benešov u Prahy
Kód adresy: 2934485

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Teplýšovice 24
256 01 Benešov u Prahy

4. 3 Úřední hodiny

pondělí 17.00 hod. - 20.00 hod.
čtvrtek 15.00 hod. - 17.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: Josef Škvor, 724187277    
místostarosta: Mgr. Pavel Goby, 724089521

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.obecteplysovice.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov 
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností: 0320079379/0800
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-3714121/0710

6. IČ

00232823

7. DIČ

CZ00232823

8. Dokumenty

Oznámení o zveřejnění dokumentů

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Teplýšovice

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:

Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá, takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT   (prostý text)
*.RTF   (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF   (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

·         Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

·         Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

·         O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

·         Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

·         Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

·         Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Teplýšovice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

 

 

Zastupitelé

Starosta obce  Josef Škvor 
Místostarosta obce  Mgr. Pavel Goby
Předseda finančního výboru  Ing. Petr Dřízal 
Předseda kontrolního výboru  Jiří Pessr 
Předseda komise pro správu obecního majetku a pro bezpečnost Vítězslav Sahula
Předeseda kulturní a sociální komise   Ing. Ondřej Škvor  
Předseda školské komise Ing. Michal Stařecký

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Teplýšovice, Teplýšovice 24, 256 01 Benešov – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.

Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.

Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru

Obecní kronika

Obecní úřad Teplýšovice
Teplýšovice 24
256 01 Benešov

Telefony:
tel: +420 721237289

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kronikář: Ing. Ondřej Škvor    

Úřední hodiny: pátek 17.00 hod.-19.00 hod.

 

Kronikářství
Dnešní doba vede k prohloubení zájmu o dějiny. Vedle velké historie lidstva, etnických skupin a národů se výrazně šíří a posiluje také vztah k dějinám zdánlivě malým.
Minulost místa, skupin obyvatel nebo osobností spjatých s lokalitou, různé místní činnosti  a události, které se v obci odehrály, dnes lákají. Stále se také zvyšuje zájem o dějiny rodiny a rodu. Dějiny nás obklopují a zároveň se neustále tvoří děním v každém nastávajícím, probíhajícím a vzápětí již uplývajícím okamžiku. Historií v běžném chápání se ale toto dění stává pouze tehdy, pokud je nějakým způsobem uloženo v paměti lidí. Kronika je jednou z forem záznamů historie.
Lze ji chápat jako odkaz generacím příštím. Naše obec se může právem pyšnit, že takový odkaz pro příští generace vlastní a vede. V kronice sepsané Dr. Karlem Pessrem nalezneme záznamy již z počátku 17. století.
Z kroniky vyčteme, kdo v kterém domě bydlel před více jak dvěma sty lety, komu a proč jej přenechal, či v kterém roce byl dům přestavěn. Tato část kroniky je i nejvíce žádanou a dotazovanou částí pro zdejší spoluobčany. Kronika dále líčí činnosti různých spolků, stavby silnic a objektů, kulturní a společenské dění či mapuje politické strany a zaznamenává volby do místní samosprávy. Neméně zajímavou částí jsou sepsané příběhy pamětníků.
 Druhá polovina 20. století, tak jako mnoha jiným činnostem, příliš nepřála a tak o této nechvalně proslulé době nemáme žádný písemný záznam. Jak již ale bylo zmíněno na začátku, dnešní doba skutečně vede k prohlubování zájmu o dějiny a tak se nám po mnoha letech podařilo pro obec sehnat kronikářku paní Renátu Procházkovou, která pokračuje v díle Dr. Pessra a střípek po střípku zachycuje dobu, která nebyla sepsána. Zároveň byla založena kro-nika nová, do které je průběžně zapisováno dění v naší obci. Nedílnou součástí obecní kroniky je velké množství historického materiálu a fotodokumentace.
Je potěšující zprávou, že mnoho spoluobčanů je k této činnosti nápomocno, rádo s kronikářkou spolupracuje a poskytuje pro nás velmi cenný historický materiál.
V srpnu 2010 kronikářka opět uspořádala besedu pro občany týkající se historie a kronikářství v naší obci.

Není určitě od věci zmínit, že vedle kroniky obce existují i kroniky různých spolků či organizací. Za zmínku určitě stojí kronika sboru dobrovolných hasičů, která existuje již 100let, kronika sokolská, kronika zdejší Základní školy a dokonce i pečlivě vedená kronika Mateřské školy.

 

Historie obce

Pokud jde o minulost obce, je možné říci, že každá ves má různé stáří, čímž je myšlena první zmínka o obci. Nejstarší z tohoto pohledu jsou Teplýšovice (1352), dále Čeňovice (1381) a následují Kochánov (1454), Humenec (1788) a Zálesí (1844). Pokud jde o panská sídla, je zde zmínka pouze ze 16. století o tvrzi v Čeňovicích, o zániku této tvrze není nic známo, v současné době se má za to, že tvrz mohla zaniknout v první polovině 17. století v době třicetileté války, nejspíše na jaře roku 1645, kdy u nedalekého Jankova (25 km jižně) proběhla největší bitva této války na území našeho státu. Je celkem pochopitelné, že v době před touto bitvou a po ní se krajem toulaly různé bandy vojenských zběhů a lupičů, kteří rabovali vesnice a některé i vypalovaly tak, že původní obyvatelstvo, pokud nějaké zbylo, se nazpátek již nevrátilo. Tak zřejmě dopadly i vesnice na území dnešního katastru Teplýšovic, které již dnes neexistují – Mrchojedy a Bahna.

Pokud se vrátíme do předhusitského období, nacházíme zde pouze zmínku o tom, že tato oblast byla místem, odkud pocházeli lapkové a záškodníci, kteří měli své opěrné body ve dvou sousedních vesnicích Kozmicích a Ostředku. Z husitského období zde také nejsou jasné zprávy o místních poměrech, snad to bylo dáno tím, že v okolí byly jak sídla, která měla v držení tradiční církev, tak i sídla jejichž majitelé byli ovlivněni husitskými myšlenkami (Český Šternberk a Hrádek u Vlašimi).

Začátkem 17. století (1603) patřilo dnešní území obce pod dva feudální velkostatky, část pod Český Šterberk a část pod Komorní hrádek. Tzv. Berní rula z roku 1654 uvádí zdejší území pod správu kouřimského kraje, ze stejného roku je soupis sídel tohoto kraje v němž jsou Teplýšovice uvedeny ve skupině 6 – 10 sícel a Čeňovice s Kochánovem ve skupině 1 – 5 sídel. Na sklonku třicetileté války vypukly na Vlašimsku selské nepokoje, které vrcholily tažením směrem od Vlašimi směrem na Český Šternberk. Toto tažení i když muselo procházet územím obce, zřejmě nemělo mezi obyvatelstvem žádný ohlas. Daleko větší ohlas však mělo povstání z roku 1775, povstání za zrušení nevolnictví. Hlavní organizátoři tohoto povstání byli ze sousedních Kozmic a měli zde hodně sympatizantů. To je patrné i z toho, že když došlo k tažení na zámek konopo¨iště, jedna z větví tohoto tažení směřovala z Kochánova na Benešov, tam se tyto větve spojily a společně směřovaly na zámek Konopiště. Tam bylo toto povstání krvavě potlačeno, vůdcové byli postříleni a ostatní organizátoři souzeni.

Území obce Teplýšovice nebylo nikdy v minulosti příliš frekventované, vzhledem k profilu a charakteru kopcovité a zalesněné krajiny (dalo by se říci že tento kout je svým způsobem zapadlý i dodnes). Například tato oblast vůbec není uváděna v soupisu poštovních tratí z první poloviny 19. století. Soupis obyvatelstva a domů z roku 1848 uvádí Teplýšovice s 37 domy, Čeňovice 33 domů, Humenec 19 a Kochánov 14, Zálesí bez údaje (zřejmě pouze hájovna). V tomtéž soupisu jsou Čeňovice a část obce Teplýšovice uvedeny jako poplužní dvory pod statkem v Třeběšicích, který patřil klášteru benediktinů v Emauzích. Zbylá část obce, to byli zřejmě tzv. svobodníci, majitelé či nájemci menších pozemků a polností.

Pokud jde o začínající průmyslovou výrobu v 19. století, tak se dá říci, že zde šlo pouze o výrobu navazující na zemědělskou činnost. z toho vyplývá, že v okolí byly pouze pivovary a lihovary. Stav počtu obyvatelstva dosáhl vrcholu okolo roku 1890 kdy je uváděno v Teplýšovicích 323 obyvatel, Čeňovice 221 obyvatel, Humenec 130, Kochánov 79, Zálesí 68, dohromady tedy 821 obyvatel. Od této doby docházelo k poklesu stavu obyvatelstva, např. v roce 1921 o 20 %, v současné době téměř o 60 % na necelých 400 obyvatel.

Začátkem 20. století došlo k oživení společenského života v obci. Byla založena občanská záložna „Kampelička“, dále v roce 1909 Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1923 Sokol a začátkem dvacátých let také Vodní meliorační družstvo. V době protektorátu nejsou známy žádné významnější události v obci, pouze to, že v okolí působila skupina bývalých čs. důstojníků s úkrytem zbraní. V květnových dnech roku 1945 vznikl v sousedních Kozmicích ilegální Národní výbor, do kterého byli zapojeni i občané z Teplýšovic.

Poválečný vývoj ukazuje na převažující zemědělskou výrobu, průmysl byl v tomto období pouze v nedalekém Divišově. Po únoru 1948 začalo i zde docházet k tzv. kolektivizaci, vznikla první Jednotná zemědělská družstva v Teplýšovicích, Čeňovicích, postupem času se všechny vesnice spojily pod JZD Petroupim.

Historické památky

Pokud jde o historické památky, nejvýznačnější je kostel sv. Havla v Teplýšovicích, současná podoba je z roku 1756, dále kapličky v Čeňovicích, Kochánově a Humenci a pomník padlým z 1. světové války v Teplýšovicích.

Historickou památkou je i budova Základní školy v Teplýšovicích. Škola byla založena již v první polovině 18. století, nynější budova má však podobu z konce 19. století. V současné době škola slouží pro výuku 1. až 4. ročníku. Dále je v Teplýšovicích i mateřská škola.

Charakteristika obce

Samosprávní územní celek Obec Teplýšovice tvoří šest místních částí Teplýšovice, Čeňovice, Humenec, Kochánov, Zálesí, Smilov řazeno sestupně dle velikosti sídla, počtu obyvatel, četnosti zastoupené občanské vybavenosti, významu sídel z pohledu celku.

Zeměpisná poloha

Ve Středočeském kraji, okresu Benešov je obec situována v severovýchodní oblasti Středočeské pahorkatiny v nadmořské výšce od 440 m n/m do 530 m n/m.


Využití krajiny a její ráz

Přes malebný,  kopcovitý ráz krajiny, kde jsou výrazně zastoupeny zalesněné plochy a obec v nich samostatně hospodaří na 80 ha ve svém majetku, je půda využita zejména pro zemědělkou činnost. Díky důmyslnosti předků jsou citlivým způsobem do krajiny začleněny četné rybniční plochy, v minulosti založené a do současné doby využívané, pro rybochov. Kaskáda čeňovických rybníků umožnila přírodě vytvořit významný krajinný prvek místního významu -biokoridor podél koryta Křešického potoka napříč správním územím. Vodní plochy se mimo uvedené vyskytují na území jako menší rybníky nicméně celkový jejich počet 18 se na celkové ploše podílí 14,8 ha.

Dostupnost

Pro územní celek obce a jeho občany je kladem výhodná poloha z pohledu dostupnosti okresního města Benešov vzdálené dvanáct kilometrů se všemi potřebnými institucemi, úřady, jehož Městský úřad je místnímu úřadu pověřený.
Poloha obce je strategická z pohledu šestikilometrové vzdálenosti od nejvýznamnější dopravní tepny v republice - dálnice D1, díky níž naše občany dělí od hlavního města České republiky Prahy pouhých třicet minut jízdy.
 
Správa územního celku

Obec je spravována prostřednictvím obecního úřadu se sídlem v Teplýšovicích. Nejvyšší orgán obce – obecní zastupitelstvo je od počátku nynějšího volební období sedmičlenné proti v minulosti devítičlennému. Starosta obce je z rozhodnutí OZ od 1.1.2007 historicky poprvé uvolněný na rozdíl od ostatních  funkcionářů a zastupitelů, kteří své funkce vykonávají jako neuvolnění.

Osady patřící do správního území obce

Čeňovice

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 233
1950 - 136
1970 - 116
1980 - 110
1991 - 107
2009  - 90

Humenec
Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 107
1950 - 69
1970 - 53
1980 - 46
1991 - 32
2009 - 18

Kochánov

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 81
1950 - 41
1970 - 47
1980 - 48
1991 - 35
2009 - 31

Zálesí

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 99
1950 - 25
1970 - 12
1980 - 3
1991 - 0
V současnosti se do Zálesí pomalu vrací život. Ke dni 30.6.2009 jsou zde trvale hlášeni 3 obyvatelé.

Pomník padlým v I. světové válce

Pomník padlým byl postaven zdejším hasičským sborem za přispění občanů na návsi a odhalen 13.9.1925. Slavnosti se zúčastnil i učitelský sbor s dětmi.
Za II.světové války byl z pomníku odstraněn text: "Vaše krev svlažila klíčící sémě naší svobody" a malý státní znak. Vše bylo zpět na místo navráceno po skončení války.

Pomník obětem I.světové války je umístěn v parčíku na návsi. Je to žulový pomník ve tvaru mohyly, uprostřed je černá žulová deska s bronzovým státním znakem a jmény.


Jména padlých:
Z Teplýšovic -
Drábek Václav (padl 1916, st. 27 let)
Horák František (1919, 28)
Kladiva František (1918, 24)
Klika františek (1917, 45)
Kovář Břetislav (1915, 25)
Kyselka Čeněk (1915, 31)
bratr Václav (1917, 24)
Kyselka František (1914, 59)
Kyselka Jan (1914, 27)
bratr Václav (1918, 25)
Novotný Antonín (1914, 33)
Pecha Antonín (1914, 27)
Pecha František (1918, 39)
Sobotka františek (1915, 41)
Studený josef (1915, 23)
Tomas Antonín (1915, 30)
bratr František (1916, 20)
bratr Antonín (1914, 28)
Vašíček Antonín (1914, 26)
Veleba František (1916, 45)
Vnouček Matěj (1915, 26)

Z Humence -
Dub Josef (1915, 27)
Karafiát Antonín (1915, 37)
Maleček Antonín (1916, 31)
Pohořelý K. (1915, 27)
Pohořelý František (1915, 32)
Pohořelý V. (1915. 20)
Sahula Jindřich (1921, 29)
Zdvihal Antonín (1914, 26)

Z Rousínova -
Novotný Josef (1918, 28)
Palma Jan (1917, 39)
Pilát Jan (1914, 24)
Smrž Josef (1917, 29)
Vycpálek Josef (1916, 21)
Vycpálek K. (1917, 20)

Ze Zálesí -
Fliegr Antonín (22)
Fliegr František (24)
 
Mgr. D. Povolný - týdeník Jiskra